Bezpečnost potravin

Právní předpisy ČR – základní informace

Podkategorie

V České republice stejně jako v ostatních členských státech Evropské unie platí národní právní předpisy (především zákony, vyhlášky, nařízení vlády) a právní předpisy EU, přičemž evropská (harmonizovaná) legislativa je nadřazena národní legislativě.

Pokud dojde k vytvoření nového nebo ke změně dosavadního přímo platného předpisu EU (nařízení nebo rozhodnutí), tzn. k harmonizaci určitého opatření v rámci celé EU, musí být národní ustanovení odpovídajícím způsobem upraveno nebo zrušeno tak, aby příslušná právní ustanovení nebyla duplicitní. Pokud určitá oblast není regulována předpisy EU, může členský stát stanovit vlastní pravidla.

V některých záležitostech EU umožňuje nebo požaduje, aby členské státy přijaly detailnější předpisy. Ty musí být oznámeny (notifikovány) příslušnému evropskému orgánu. Kromě toho existují v některých předpisech EU klausule s podmínkami, při jejichž splnění mohou členské státy na vlastním území upravit (zpřísnit, zmírnit či rozpracovat do podrobností) požadavky předpisů EU. O oprávněnosti takových úprav rozhodují příslušné orgány EU. K takovým úpravám mají členské státy (včetně ČR) právo se vyjádřit.

Tento poměrně složitý systém zajišťuje, že v rámci EU nejsou vytvářeny zbytečné překážky volnému pohybu osob, zboží a služeb. Avšak do určité míry tento systém také umožňuje stanovit specifická národní pravidla.

Vzhledem k tomu, že legislativní orgány na všech úrovních soustavně usilují o zdokonalení předpisů tak, aby vyhovovaly měnícím se podmínkám, aby reagovaly na nové vědecké poznatky a aby lépe sloužily praxi, dochází v legislativě k neustálým změnám.

Zákony, které schvaluje vláda, tvoří v ČR rámec, přičemž podrobnosti jsou obvykle rozpracovány v prováděcích vyhláškách vydávaných příslušnými ministerstvy.

Oblast bezpečnosti potravin v České republice pokrývají tyto stěžejní zákony ČR:
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Požadovaný legislativní předpis lze vyhledat na následujících portálech:

1) Sbírka zákonů – portál Ministerstva vnitra ČR
a) předpisy za poslední čtyři týdny uspořádané chronologicky
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohledr.htm 
b) veškeré předpisy http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

2)  Portál Ministerstva zemědělství
a) vyhledání předpisu (v aktuálním/úplném znění) podle čísla, roku, hledaného výrazu, resortního tématu, typu předpisu (zákon, nařízení, vyhláška) http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/
b) právní předpisy MZe (chronologický přehled, tematické přehledy, Věstníky MZe)
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/ 
c) ostatní předpisy ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ostatni/

3) Portál státní zemědělské a potravinářské inspekce
a) vybrané předpisy ČR (u každého předpisu je uvedena změna a datum její účinnosti; předpisy jsou řazeny časově od nejnovějších novel, ne tématicky) http://www.szpi.gov.cz/lstDoc.aspx?nid=11816 
b) vyhledání konkrétního předpisu pomocí funkce “hledej” (zapsáním předpisu do vyhledávacího okna, např. “321/2004 Sb.”)
http://www.szpi.gov.cz/vyhledavani.aspx

Články v kategorii

5. 9. 2018

Základní informace a podmínky pro provozování činnosti v potravinářství pro budoucí provozovatele potravinářského podniku.


4. 6. 2013

Vyhláška 136/2013 mění vyhlášku 309/2011 o vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa.


27. 3. 2013

Vyhláška 72/2013 Sb. mění vyhlášku 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Nabývá účinnosti 1. dubna 2013.


14. 3. 2013

Vyhláška č. 64/2013 Sb. mění vyhlášku č. 136/2004 Sb. a vyhlášku č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona. Nová vyhláška nabývá účinnosti 1. dubna 2013.


19. 2. 2013

Vyhláška 34/2013 Sb. stanovující veterinární požadavky na porážení krokodýlů z farmového chovu a požadavky na další zpracování masa nabývá účinnosti 1. března 2013.


24. 10. 2012

Seznam se začleňuje do přílohy I nařízení 1334/2008/ES o aromatech. Látky, které nebyly posouzené jako bezpečné jsou uvedeny v příloze III.


10. 11. 2011

Novela platí od 1. ledna 2012, kromě ustanovení o vyšetření a úhradě za BSE, které platí okamžitě.


10. 11. 2011

Vyhláška nabývá účinnosti 21. října 2011.


20. 7. 2011

S účinností od 14. 6. 2011 začalo platit rámcové nařízení 1107/2009/ES  a také soubor  nových prováděcích nařízení.


16. 5. 2011

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 12.5.2011.


16. 5. 2011

Vyhláškou 122/2011 Sb. se mění vyhláška 4/2008 Sb. s účinností od 1. června 2011.


13. 5. 2011

V souladu se směrnicí 2011/3/EU se vyhláškou 121/2011 Sb. mění vyhláška 235/2010 Sb. s účinností od 1. června 2011.


1 2 3 17