Bezpečnost potravin

Strategie bezpečnosti potravin a výživy

Foto: Shutterstock

Již od roku 2001 jsou základními řídícími dokumenty České republiky v oblasti bezpečnosti potravin dokumenty – tzv. „Strategie bezpečnosti potravin“. V současné době platí již šestá strategie, „Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030″, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 323 ze dne 29. března 2021.

Hlavním cílem strategie je zajištění výroby a uvádění pouze bezpečných a kvalitních potravin na trh včetně poskytování ověřených informací o potravinách a tím i posílení ochrany spotřebitelů. Aby byl systém bezpečnosti potravin dlouhodobě funkční a udržitelný, je důležité dále posilovat efektivní spolupráci mezi všemi organizacemi a subjekty, které jsou do systému zapojeny.

Strategickým cílem v oblasti výživy je prioritní zaměření na správnou výživu podporující zdraví populace a vybraných rizikových skupin obyvatelstva se zvýšením efektivnosti podpory a ochrany zdraví, zdravotní osvěty a prevence nemocí, které souvisejí s výživou a stravováním.

V současné době patří mezi nejzávažnější onemocnění především nadváha a obezita, ale u části populace i malnutrice a řada chronických neinfekčních onemocnění. To zahrnuje mimo jiné onemocnění srdce a cév, cukrovku 2. typu, hypertenzní nemoc, poruchy příjmu potravy u mladistvých, zubní kazivost, osteoporózu či nádorová onemocnění. Sumárně tato onemocnění představují nejčastější příčinu onemocnění a úmrtí v ČR. Jako taková představují řádově větší společenský a také ekonomický problém, ve srovnání s problematikou bezpečnosti potravin, která je obecně v EU na vysoké úrovni.

Strategie je koncipována jako otevřený živý dokument. Přijímání priorit, cílů a jednotlivých opatření Strategie probíhá především v rámci příslušných programů a aktivit Sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství a Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví; v odborné spolupráci s dalšími zainteresovanými institucemi a skupinami.

Realizace cílů Strategie je rozpracována do akčního plánu, v němž jsou blíže popsány specifické cíle, odpovědnost za jejich realizaci, ukazatele a termíny plnění.

DOKUMENT:

Předchozí strategické dokumenty v oblasti bezpečnosti potravin

2014– 2020
Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 – 2020 byla schválena usnesením vlády České republiky č. 25 ze dne 8. ledna 2014. Strategie je rozdělena do několika částí. V první části stručně popisuje současný stav zajištění bezpečnosti potravin v ČR, definuje jeho hlavní prvky, zdůrazňuje význam spolupráce v oblasti bezpečnosti potravin na národní úrovni a vyzdvihuje spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Dokument v této první části také popisuje aktuální situaci v oblasti výživy, která je jedním z klíčových faktorů primární prevence nejčastěji se vyskytujících chronických neinfekčních onemocnění (onemocnění srdce a cév, diabetes mellitus 2. typu, hypertenzní nemoc atd.).
V druhé části Strategie přináší východiska pro stanovení priorit. Uvedena je zde celá řada pozitivních a negativních trendů vč. popisu situace v oblasti legislativy, které charakterizují současnou situaci v oblasti bezpečnosti potravin a v oblasti výživy. Na základě uvedených charakteristik jsou v třetí části dokumentu definovány konkrétní priority pro období let 2014 – 2020, vč. uvedení zodpovědného rezortu či organizace.

DOKUMENT: Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 – 2020
Anglickou verzi dokumentu naleznete ZDE.

2010 – 2013
Tento dokument navazuje na předcházející koncepční materiály z let 2001, 2004 a 2007, přičemž problematika bezpečnosti potravin, která je dlouhodobě jednou z priorit vlád ČR, je nově rozšířena o otázky výživy, jež jsou zásadní z pohledu dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva. Vláda ČR vzala tento dokument na vědomí ve svém usnesení č. 61/2010.
Dlouhodobým cílem Strategie bezpečnosti potravin a výživy je posílení ochrany a podpory zdraví a oprávněných zájmů spotřebitelů. Souvisejícím cílem je posílení důvěry veřejnosti v systém zajištění bezpečných potravin, v jejich kvalitu a výživovou hodnotu. Dokument definuje klíčové oblasti rozvoje v letech 2010 – 2013 a stanovuje střednědobé úkoly pro subjekty působící v oblasti bezpečnosti potravin a výživy.
Za hlavní oblasti zájmu Strategie označuje další posilování spolupráce s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, otázky komunikace a vzdělávání spotřebitelů i pracovníků státní správy a nově také oblast výživy obyvatel, která byla doposud řešena samostatně a nebyla součástí předcházejících strategií bezpečnosti potravin.

DOKUMENT: Strategie zajištění bezpečnosti potravin a výživy pro období let 2010 – 2013
Anglickou verzi dokumentu naleznete ZDE.

2005 – 2009
V letech 2005 – 2006 byly střednědobé cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin definovány Strategií zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU, kterou schválila vláda ČR usnesením č. 1277/2004 dne 15. prosince 2004. Jednotlivé kroky směřují k efektivnímu propojení dílčích činností tak, aby se celý systém bezpečnosti potravin stal kompaktním, schopným pružně a efektivně reagovat na denní problémy i případné krize.

DOKUMENT: Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU

Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU byla v závěru roku 2006 vyhodnocena a revidována. Na základě vyhodnocení byl vládě ČR předložen ke schválení revidovaný text, který definoval nové úkoly na období 2007 – 2008.

DOKUMENT: Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU: Revize

Ačkoliv měl být navazující strategický dokument připraven do konce roku 2008, vzhledem k Předsednictví ČR Radě EU v první polovině roku 2008, byla platnost této Strategie prodloužena do konce roku 2009.

2001 – 2004
Prvním strategickým dokumentem ČR v oblasti bezpečnosti potravin byla Strategie bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti) potravin v ČR, schválená usnesením vlády ČR č. 1320/2001 ze dne 10. prosince 2001. Strategie stanovila jako klíčové požadavky dokončit harmonizaci legislativy EU, zajistit koordinaci činností ústředních orgánů státní správy a příslušných orgánů státního dozoru, optimalizovat síť laboratoří, ustavit vědecké výbory, zajistit intenzivní komunikaci se spotřebiteli, zajistit budování systému RASFF, zajistit spolupráci a koordinaci činností s EFSA.

DOKUMENT: Strategie bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti) potravin v ČR

Články v kategorii

16. 3. 2022

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství


30. 3. 2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství