Bezpečnost potravin

Sběr dat a veřejné konzultace

Články v kategorii

16. 5. 2024

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k revidovanému hornímu tolerovatelnému příjmu vitaminu E, které bylo připraveno na základě žádosti Evropské komise. Návrh dokumentu najdete na portálu EFSA Connect. Horní tolerovatelný příjem (UL) pro vitamin E ze všech potravinových zdrojů, které byly dříve stanoveny Vědeckým výborem pro potraviny, se zachovávají pro […]


19. 4. 2024

Připomínáme výzvu EFSA k zaslání údajů pro 10 neschválených účinných látek za účelem přezkoumání MLR, která je otevřená do 7. května 2024. V roce 2022 předložila Evropská komise (EK) Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 396/2005 žádost o cílený přezkum maximálních limitů reziduí (MLR) pro následující neschválené […]


1. 3. 2024

V roce 2011 vydal GMO panel EFSA Pokyny pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných mikroorganismů (GMM) a jejich produktů určených pro potraviny a krmiva (EFSA GMO Panel 2011). V tomto pokynu byly vypracovány zásady hodnocení rizik GMM, přičemž se začalo jejich rozdělením do čtyř skupin podle typu produktu a stupně čištění. Studie EK o nových genomických […]


22. 2. 2024

Oddělení EFSA pro metodiku a vědeckou podporu (MESE) zahájilo dne 19. února 2024 veřejnou konzultaci k návrhu aktualizovaných pokynů Vědeckého výboru EFSA pro hodnocení rizik a přínosů potravin (RBA) z roku 2010.   Přestože zachovávají postupný přístup RBA, poskytují vodítka další metody pro komplexní hodnocení, jako je například více chemických nebezpečí a všechny relevantní účinky na zdraví, […]


13. 12. 2023

V říjnu 2023 zaslala Evropská komise úřadu EFSA dva mandáty k vydání vědeckých stanovisek k dobrým životním podmínkám krůt a hovězího dobytka na farmách. Úřad EFSA nyní vyhlásil dvě výzvy k předkládání důkazů s cílem shromáždit informace/údaje na podporu probíhajících hodnocení rizik týkajících se dobrých životních podmínek krůt a skotu chovaných na farmách. Zúčastněné strany […]


6. 12. 2023

Oddělení FEEDCO Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájilo dne 1. prosince 2023 veřejnou konzultaci k návrhu aktualizovaných pokynů k posuzování účinnosti doplňkových látek v krmivech. Návrh aktualizovaných pokynů, který je předmětem konzultace, má pomoci žadatelům při přípravě a předkládání žádosti o povolení (registraci) doplňkových látek pro použití ve výživě zvířat, jak je stanoveno v čl. […]


6. 9. 2023

EFSA právě zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědecké zprávy, která definuje specifické účinky na ledviny, jež jsou důležité pro hodnocení kumulativního rizika reziduí pesticidů ve stravě. V rámci dlouhodobého akčního plánu EFSA-SANTE na rok 2021 byl EFSA požádán o provedení retrospektivního hodnocení účinků reziduí pesticidů na ledviny: pracovní skupina EFSA identifikovala specifické účinky ovlivňující různé […]


28. 6. 2023

V posledních letech byla na trh uvedena řada výrobků, které jsou vnímány jako zdravé a/nebo udržitelné, např. vegetariánské a veganské obdoby potravin živočišného původu, jako je maso a mléko, a různé druhy výrobků „free-from“, včetně bezlepkových výrobků. Vzhledem k tomu, že analogy rostlinného původu a bezlepkové pečivo jsou založeny na jiných surovinách než obdobné tradiční […]


14. 6. 2023

Potraviny kontaminované polybromovanými difenylethery (PBDE) představují zdravotní riziko pro všechny věkové skupiny. Takový je závěr návrhu vědeckého stanoviska úřadu EFSA, které bylo 8. června předloženo k veřejné konzultaci. PBDE patří do skupiny bromovaných zpomalovačů hoření (BFR). Jedná se o umělé chemické látky, které se používají v celé řadě výrobků, jako jsou plasty, textilie a elektrická/elektronická […]


14. 6. 2023

Oddělení EFSA pro výživu a inovace potravin zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k přehodnocení kyseliny behenové z hořčičných semen, která se má používat při výrobě některých emulgátorů podle čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011 – pro trvalou výjimku z označování. Tento dokument přehodnocuje alergenicitu kyseliny behenové z hořčičných semen, která se […]


29. 5. 2023

Oddělení EFSA pro výživu a inovace potravin zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k hornímu tolerovatelnému příjmu (UL, the tolerable upper intake level) folátů. Tento dokument přehodnocuje bezpečnost užívání folátů a uvádí revidované UL. Zainteresované strany se vyzývají, aby do uvedené lhůty předložily své připomínky. Při předkládání připomínek je třeba uvést konkrétní odkaz na […]


18. 5. 2023

V rámci postupu zahájeného Evropskou komisí podle čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin zahájilo Oddělení EFSA pro výživu a inovace potravin veřejnou konzultaci k protokolům o: Připomínky je možné podávat prostřednictvím portálu EFSA Connect. Veřejné konzultace jsou otevřené do 12. 6. […]


1 2 3 12