Bezpečnost potravin

Sběr dat a veřejné konzultace

Články v kategorii

6. 12. 2023

Oddělení FEEDCO Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájilo dne 1. prosince 2023 veřejnou konzultaci k návrhu aktualizovaných pokynů k posuzování účinnosti doplňkových látek v krmivech. Návrh aktualizovaných pokynů, který je předmětem konzultace, má pomoci žadatelům při přípravě a předkládání žádosti o povolení (registraci) doplňkových látek pro použití ve výživě zvířat, jak je stanoveno v čl. […]


6. 9. 2023

EFSA právě zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědecké zprávy, která definuje specifické účinky na ledviny, jež jsou důležité pro hodnocení kumulativního rizika reziduí pesticidů ve stravě. V rámci dlouhodobého akčního plánu EFSA-SANTE na rok 2021 byl EFSA požádán o provedení retrospektivního hodnocení účinků reziduí pesticidů na ledviny: pracovní skupina EFSA identifikovala specifické účinky ovlivňující různé […]


28. 6. 2023

V posledních letech byla na trh uvedena řada výrobků, které jsou vnímány jako zdravé a/nebo udržitelné, např. vegetariánské a veganské obdoby potravin živočišného původu, jako je maso a mléko, a různé druhy výrobků „free-from“, včetně bezlepkových výrobků. Vzhledem k tomu, že analogy rostlinného původu a bezlepkové pečivo jsou založeny na jiných surovinách než obdobné tradiční […]


14. 6. 2023

Potraviny kontaminované polybromovanými difenylethery (PBDE) představují zdravotní riziko pro všechny věkové skupiny. Takový je závěr návrhu vědeckého stanoviska úřadu EFSA, které bylo 8. června předloženo k veřejné konzultaci. PBDE patří do skupiny bromovaných zpomalovačů hoření (BFR). Jedná se o umělé chemické látky, které se používají v celé řadě výrobků, jako jsou plasty, textilie a elektrická/elektronická […]


14. 6. 2023

Oddělení EFSA pro výživu a inovace potravin zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k přehodnocení kyseliny behenové z hořčičných semen, která se má používat při výrobě některých emulgátorů podle čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011 – pro trvalou výjimku z označování. Tento dokument přehodnocuje alergenicitu kyseliny behenové z hořčičných semen, která se […]


29. 5. 2023

Oddělení EFSA pro výživu a inovace potravin zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k hornímu tolerovatelnému příjmu (UL, the tolerable upper intake level) folátů. Tento dokument přehodnocuje bezpečnost užívání folátů a uvádí revidované UL. Zainteresované strany se vyzývají, aby do uvedené lhůty předložily své připomínky. Při předkládání připomínek je třeba uvést konkrétní odkaz na […]


18. 5. 2023

V rámci postupu zahájeného Evropskou komisí podle čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin zahájilo Oddělení EFSA pro výživu a inovace potravin veřejnou konzultaci k protokolům o: Připomínky je možné podávat prostřednictvím portálu EFSA Connect. Veřejné konzultace jsou otevřené do 12. 6. […]


9. 5. 2023

Panel EFSA pro biologická nebezpečí (BIOHAZ) zahájil konzultaci k návrhu prohlášení panelu o tom, jak interpretovat status QPS „kmeny by neměly obsahovat žádné získané geny antimikrobiální rezistence vůči klinicky relevantním antimikrobiálním látkám“ pro všechny taxonomické jednotky bakterií s QPS. Cílem tohoto dokumentu je objasnit definice „vlastních“ a „získaných“ genů AMR a poskytnout některé obecné zásady […]


3. 5. 2023

Oddělení EFSA pro výživu a inovace v potravinách zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k přípustné horní hranici příjmu vitaminu D, včetně odvození konverzního faktoru pro kalcidiol monohydrát. Tento dokument přehodnocuje bezpečnost užívání vitaminu D a uvádí revidované hodnoty horního tolerovatelného příjmu (UL) a konverzní faktor pro kalcidiol monohydrát. Zúčastněné strany se vyzývají, aby […]


29. 3. 2023

Při hodnocení bezpečnosti maximálních limitů reziduí (MLR) pesticidů v EU nebo návrhů MLR se chronická a akutní expozice spotřebitelů reziduím pesticidů v potravinách odhaduje pomocí výpočetního modelu PRIMo – Pesticide Residue Intake Model, vyvinutého EFSA.  V současné době Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyvíjí 4. revizi modelu, která bude dostupná jako webový nástroj, na […]


17. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska, které se týká aktualizace dřívějšího hodnocení zdravotního rizika pro evropské spotřebitele v souvislosti s přítomností uhlovodíků minerálního oleje (MOH) v potravinách. Z doposud provedeného hodnocení předběžně vyplývá, že nasycené uhlovodíky minerálního oleje (MOSH) nepředstavují pro evropského spotřebitele zdravotní riziko a že některé látky ze […]


16. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil dne 13. března 2023 veřejnou konzultaci na téma „Návrh pokynu pro vývoj protokolu pro obecná vědecká hodnocení úřadu EFSA“ (Draft Guidance on protocol development for EFSA generic scientific assessments).  Zájemci mohou podávat připomínky do 15. května 2023. Strategie úřadu EFSA do roku 2027 nastiňuje potřebu protokolů (vhodných pro […]


1 2 3 11