Bezpečnost potravin

VK EFSA: Návrh vědeckého stanoviska k novému vývoji v oblasti biotechnologií aplikovaných na mikroorganismy

Vydáno: 1. 3. 2024
Autor: KM EFSA

V roce 2011 vydal GMO panel EFSA Pokyny pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných mikroorganismů (GMM) a jejich produktů určených pro potraviny a krmiva (EFSA GMO Panel 2011). V tomto pokynu byly vypracovány zásady hodnocení rizik GMM, přičemž se začalo jejich rozdělením do čtyř skupin podle typu produktu a stupně čištění.

Studie EK o nových genomických technikách (NGT) zveřejněná v dubnu 2021, se týkala využití NGT u rostlin, zvířat a mikroorganismů v široké škále potenciálních aplikací, včetně zemědělsko-potravinářského, lékařského a průmyslového odvětví. Studie byla podpořena odbornou prací, včetně zprávy Společného výzkumného střediska Komise (JRC) o současných a budoucích tržních aplikacích NGT. Z této zprávy vyplynulo, že NGT mají potenciál pro zlepšování mikrobiálních kmenů a že je již využívá několik společností. NGT se stávají standardními nástroji spolu se zavedenými technikami, jako je klasická mutageneze a technologie rekombinantní DNA. Zpráva zároveň zdůraznila, že shromažďování údajů o mikroorganismech získaných pomocí NGT je náročné z hlediska identifikace zdrojů údajů.

Studie Komise o NGT rovněž odhalila, že údaje o bezpečnosti jsou k dispozici především pro úpravu genomu rostlin, takže je obtížné vyvozovat relevantní závěry o jiných technikách a o zvířatech nebo mikroorganismech. Komise proto uznala, že je důležité získat relevantní informace v těchto oblastech.

Na základě výše uvedených skutečností požádala EK úřad EFSA o vypracování stanoviska (v souladu s článkem 29 nařízení (ES) č. 178/2002) k novému vývoji v oblasti biotechnologie aplikované na mikroorganismy. Pro účely tohoto stanoviska a v souladu se závěry studie Komise o NGT se EFSA požádala, aby provedl následující dvoufázovou práci týkající se i) mikroorganismů a produktů kategorie 4, které mají být uvolněny do životního prostředí nebo umístěny na trh jako potraviny a krmiva nebo v potravinách a krmivech; ii) produkty kategorie 3, které mají být uvedeny na trh jako potraviny a krmiva nebo v potravinách a krmivech.

Návrh dokumentu je možné připomínkovat prostřednictvím webu EFSA Connect do 8. dubna 2024.

Zdroj: EFSA