Bezpečnost potravin

EFSA

Podkategorie

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) je úřadem Evropské unie zodpovědným za hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin. V těchto oblastech je úkolem EFSA, v úzké spolupráci s národními autoritami a dalšími zúčastněnými organizacemi a tělesy, poskytovat objektivní a nezávislé vědecky podložené poradenství a jasná sdělení založená na nejaktuálnějších vědeckých poznatcích a informacích o existujících a nově se objevujících rizicích.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vznikl v lednu 2002. Jeho vznik byl jedním z kroků k vytvoření komplexního systému zajištění bezpečnosti potravin v EU a k obnovení důvěry spotřebitelů v evropské potraviny, jež byla po celé řadě krizí v oblasti bezpečnosti potravin, které EU trápily v závěru 90. let minulého století, obecně velice nízká.

V systému zajištění bezpečnosti potravin v EU je hodnocení rizik (risk assessment) prováděno nezávisle na řízení rizik (risk management). EFSA, jako hodnotitel rizik, připravuje vědecká stanoviska a doporučení, jež tvoří základ pro politiky a legislativu EU a podporuje Evropskou komisi, Evropský parlament a členské státy EU v přijímání efektivních a včasných rozhodnutí. Díky tomuto systému patří spotřebitelé v EU mezi nejlépe ochráněné, pokud jde o rizika z potravin.

 

SPOT „Co EFSA dělá?

Organizační struktura EFSA a jeho orgány

EFSA je řízen nezávislou Správní radou, jejíž členové jednají v obecném zájmu a nejsou reprezentanty žádné vlády, organizace nebo sektoru. Patnáctičlenná správní rada spravuje rozpočet EFSA, schvaluje roční plán práce a je zodpovědná za to, aby EFSA pracoval efektivně a úspěšně spolupracoval s partnerskými organizacemi v EU a třetích zemích.

Výkonný ředitel EFSA je právním zástupcem Úřadu. Je zodpovědný za veškerou operativu, personální záležitosti a přípravu ročních plánů práce ve spolupráci s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a členskými státy EU.

Organizační struktura EFSA

Vědecký výbor EFSA a vědecké panely EFSA jsou složeny z vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti vědeckého hodnocení rizik. Všichni členové těchto těles byli jmenováni na základě otevřeného výběrového řízení na základě svých vědeckých zkušeností, vč. zkušeností s hodnocením rizik a peer-review a také publikační činnosti. V současné době existuje 10 vědeckých panelů:

Direktoriát pro hodnocení rizik a vědeckou asistenci provádí hodnocení rizik v prioritních zdravotních a bezpečnostních oblastech jako jsou biologická rizika, chemické kontaminanty, zdraví rostlin a zdraví a pohoda zvířat.

Direktoriát pro vědecké posouzení regulovaných produktů posuzuje látky, produkty a tvrzení používané nebo zamýšlené k použití v potravinovém řetězci s cílem chránit veřejnost, zdraví rostlin, zvířat a životní prostředí.

Direktoriát pro vědeckou strategii a koordinaci je zodpovědný za rozvíjení spolupráce EFSA s členskými státy a realizace vědecké strategie EFSA. Koordinuje aktivity EFSA v oblasti hodnocení rizik a zabývá se průřezovými tématy. Direktoriát podporuje činnost Vědeckého výboru a Poradního sboru EFSA.

Direktoriát pro komunikaci je zodpovědný za veškerou komunikaci Úřadu.

Direktoriát pro zdroje a podporu zajišťuje administrativní a servisní podporu pro chod úřadu. Direktoriát je zodpovědný za řízení lidských a finančních zdrojů, IT, právní záležitosti.

Cílem EFSA je stát se globálně uznávanou autoritou EU pro hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin.

Potraviny jsou pro život nezbytné. EFSA je odhodlána zajistit bezpečnost evropských potravin.

Více informací naleznete na: http://www.efsa.europa.eu/

Články v kategorii

12. 4. 2024

Evropská komise v rámci své strategie Farm to Fork pracuje na revizi právních předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat s cílem aktualizovat je v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a v konečném důsledku zvýšit úroveň dobrých životních podmínek zvířat. V této souvislosti Evropská komise požádala úřad EFSA, aby do roku 2026 vypracoval dvě vědecká […]


5. 4. 2024

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) otevírá další kolo ročních stáží. Přihlásit se do výběrového řízení je možné do 29. dubna 2024. Program stáží EFSA vám nabízí jedinečnou příležitost připojit se k týmu odborníků z celého světa, kteří společně pracují v mezinárodním a multikulturním prostředí na projektech v oblasti vědy, bezpečných potravin a udržitelnosti, jež […]


4. 4. 2024

Turecká asociace pro bezpečnost potravin pořádá „8. mezinárodní kongres o bezpečnosti potravin“, který se bude konat 9. – 10. května 2024 v Istanbulu ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro ochranu potravin a za podpory 28 profesních organizací. Program kongresu bude zahrnovat ústní a posterové prezentace na širokou škálu témat pokrývajících problematiku bezpečnosti potravin ve všech […]


4. 4. 2024

Norský vědecký výbor pro potraviny a životní prostředí (VKM) vyzývá k účasti na semináři Collaboration to Harmonise the Assessment of Next Generation Evidence (CHANGE), který se bude konat 18. – 20. června 2024 v norském Oslu. Cílem workshopu je s ohledem na zkušenosti o struktuře a kultuře regulační vědy přiblížit datum efektivního využívání metod nového přístupu […]


20. 3. 2024

Evropská komise vyzývá k předkládání důkazů pro hodnocení činnosti EFSA (2017-2024). Cílem je shromáždit důkazy, smysluplné informace a odborné názory od zúčastněných stran a širší veřejnosti na podporu hloubkového hodnocení úřadu EFSA v souladu se standardními hodnotícími kritérii Komise. Konkrétně by mělo být posouzeno:– výkonnost úřadu EFSA při plnění jeho cílů, mandátu, úkolů, postupů a […]


11. 3. 2024

Srdečně zveme všechny kolegy, akademické pracovníky, vědecké pracovníky, studenty a inženýry, aby se této mezinárodní konference zúčastnili se svými vědeckými a odbornými články, na kterých v minulosti pracovali, a představili své výsledky širší akademické obci a společnosti obecně. Od prvního vědeckého setkání, které se konalo v organizaci Technické fakulty v Banja Luce, uplynulo téměř 40 […]


7. 3. 2024

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) předložil zprávu za rok 2022 o výsledcích sledování reziduí veterinárních léčivých přípravků a jiných látek v živých zvířatech a živočišných produktech. Zpráva se zabývá různými skupinami látek, včetně hormonů, antibakteriálních látek, kontaminantů životního prostředí, zakázaných látek a dalších veterinárních léčiv. Výroční zpráva úřadu EFSA za rok 2022 zahrnuje údaje […]


1. 3. 2024

V roce 2011 vydal GMO panel EFSA Pokyny pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných mikroorganismů (GMM) a jejich produktů určených pro potraviny a krmiva (EFSA GMO Panel 2011). V tomto pokynu byly vypracovány zásady hodnocení rizik GMM, přičemž se začalo jejich rozdělením do čtyř skupin podle typu produktu a stupně čištění. Studie EK o nových genomických […]


1. 3. 2024

Německý spolkový institut pro hodnocení rizik (Bundesinstitut für Risikobewertung – BfR) pořádá ve dnech 27.-29. května 2024 v Berlíně v sídle BfR mezinárodní konferenci na téma „Význam globálních komoditních řetězců pro hodnocení rizik“. Na konferenci se sejdou národní a mezinárodní odborníci z oblasti krmivových a potravinových řetězců, digitalizace a ochrany zdraví spotřebitelů, aby si vyměnili […]


29. 2. 2024

Rezistence bakterií rodu Salmonella a Campylobacter, které se běžně vyskytují u lidí i zvířat, je pozorována velmi často, konstatuje dnes zveřejněná zpráva, kterou vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve spolupráci s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Avšak výskyt kombinované rezistence vůči kriticky důležitým antimikrobiálním látkám v humánní medicíně, s výjimkou některých […]


29. 2. 2024

V dňoch 15. – 17. mája 2024 sa na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách v hoteli Patria uskutoční, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, medzinárodná vedecká konferencia Hygiena Alimentorum XLIV s tematickým zameraním „Zdravotná bezpečnosť mäsa a mäsových výrobkov – aktuálne problémy a trendy produkcie a predaja“. Konferenciu spoluorganizuje národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA). Zameranie konferencie […]


27. 2. 2024

Úřad EFSA zaměstnává více než 565 pracovníků a jeho vědecký výbor a komise zaměstnávají vysoce kvalifikované a nezávislé vědecké odborníky. Každá pozice v EFSA hraje důležitou roli při vytváření inspirativního prostředí pro práci a rozvoj. Jako zaměstnanec úřadu EFSA budete mít možnost přispět k evropské bezpečnosti potravin v mezinárodním a dynamickém prostředí. Budete se také […]


1 2 3 91