Bezpečnost potravin

EFSA

Podkategorie

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) je úřadem Evropské unie zodpovědným za hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin. V těchto oblastech je úkolem EFSA, v úzké spolupráci s národními autoritami a dalšími zúčastněnými organizacemi a tělesy, poskytovat objektivní a nezávislé vědecky podložené poradenství a jasná sdělení založená na nejaktuálnějších vědeckých poznatcích a informacích o existujících a nově se objevujících rizicích.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vznikl v lednu 2002. Jeho vznik byl jedním z kroků k vytvoření komplexního systému zajištění bezpečnosti potravin v EU a k obnovení důvěry spotřebitelů v evropské potraviny, jež byla po celé řadě krizí v oblasti bezpečnosti potravin, které EU trápily v závěru 90. let minulého století, obecně velice nízká.

V systému zajištění bezpečnosti potravin v EU je hodnocení rizik (risk assessment) prováděno nezávisle na řízení rizik (risk management). EFSA, jako hodnotitel rizik, připravuje vědecká stanoviska a doporučení, jež tvoří základ pro politiky a legislativu EU a podporuje Evropskou komisi, Evropský parlament a členské státy EU v přijímání efektivních a včasných rozhodnutí. Díky tomuto systému patří spotřebitelé v EU mezi nejlépe ochráněné, pokud jde o rizika z potravin.

 

SPOT „Co EFSA dělá?

Organizační struktura EFSA a jeho orgány

EFSA je řízen nezávislou Správní radou, jejíž členové jednají v obecném zájmu a nejsou reprezentanty žádné vlády, organizace nebo sektoru. Patnáctičlenná správní rada spravuje rozpočet EFSA, schvaluje roční plán práce a je zodpovědná za to, aby EFSA pracoval efektivně a úspěšně spolupracoval s partnerskými organizacemi v EU a třetích zemích.

Výkonný ředitel EFSA je právním zástupcem Úřadu. Je zodpovědný za veškerou operativu, personální záležitosti a přípravu ročních plánů práce ve spolupráci s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a členskými státy EU.

Organizační struktura EFSA

Vědecký výbor EFSA a vědecké panely EFSA jsou složeny z vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti vědeckého hodnocení rizik. Všichni členové těchto těles byli jmenováni na základě otevřeného výběrového řízení na základě svých vědeckých zkušeností, vč. zkušeností s hodnocením rizik a peer-review a také publikační činnosti. V současné době existuje 10 vědeckých panelů:

Direktoriát pro hodnocení rizik a vědeckou asistenci provádí hodnocení rizik v prioritních zdravotních a bezpečnostních oblastech jako jsou biologická rizika, chemické kontaminanty, zdraví rostlin a zdraví a pohoda zvířat.

Direktoriát pro vědecké posouzení regulovaných produktů posuzuje látky, produkty a tvrzení používané nebo zamýšlené k použití v potravinovém řetězci s cílem chránit veřejnost, zdraví rostlin, zvířat a životní prostředí.

Direktoriát pro vědeckou strategii a koordinaci je zodpovědný za rozvíjení spolupráce EFSA s členskými státy a realizace vědecké strategie EFSA. Koordinuje aktivity EFSA v oblasti hodnocení rizik a zabývá se průřezovými tématy. Direktoriát podporuje činnost Vědeckého výboru a Poradního sboru EFSA.

Direktoriát pro komunikaci je zodpovědný za veškerou komunikaci Úřadu.

Direktoriát pro zdroje a podporu zajišťuje administrativní a servisní podporu pro chod úřadu. Direktoriát je zodpovědný za řízení lidských a finančních zdrojů, IT, právní záležitosti.

Cílem EFSA je stát se globálně uznávanou autoritou EU pro hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin.

Potraviny jsou pro život nezbytné. EFSA je odhodlána zajistit bezpečnost evropských potravin.

Více informací naleznete na: http://www.efsa.europa.eu/

Články v kategorii

31. 3. 2023

Dne 30. března 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) společné hodnocení hlášených případů onemocnění způsobených bakterií Salmonella Virchow původem z masných výrobků obsahujících kuřecí maso (Multi-country outbreak of Salmonella Virchow ST16 infections linked to the consumption of meat products containing chicken meat). V pěti zemích […]


29. 3. 2023

Telata by měla být v prvních týdnech života ustájena v malých skupinách a neměli by se používat individuální kotce. Telata také potřebují dostatečný prostor pro odpočinek, pohyb a přístup k pohodlné podestýlce. To jsou některá z doporučení, která dnes zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém vědeckém stanovisku na podporu revize právních předpisů […]


29. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) hodnotil zdravotní riziko plynoucí z přítomnosti deseti nitrosaminů (N-nitrosaminů) v potravinách. Závěrem hodnocení je, že vystavení evropských spotřebitelů nitrosaminům, sloučeninám, které mohou vznikat v potravinách při jejich přípravě a zpracování, vyvolává zdravotní obavy. Nitrosaminy jsou reakčními produkty nitrosačních činidel (např. dusitany, oxidy dusíku nebo sekundární aminy) a mohou se tvořit v […]


29. 3. 2023

Otrava ciguaterou z ryb je celosvětově nejčastějším typem otravy z potravin způsobeným mořskými biotoxiny. Počet otrav se odhaduje na 20 000-50 000 případů ročně. Studie ukazují, že hlášeno je méně než 10 % skutečných případů. V posledních letech se tato nákaza stala veřejným zdravotním problémem na Kanárských ostrovech, kde je považována za nové riziko, které […]


29. 3. 2023

Při hodnocení bezpečnosti maximálních limitů reziduí (MLR) pesticidů v EU nebo návrhů MLR se chronická a akutní expozice spotřebitelů reziduím pesticidů v potravinách odhaduje pomocí výpočetního modelu PRIMo – Pesticide Residue Intake Model, vyvinutého EFSA.  V současné době Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyvíjí 4. revizi modelu, která bude dostupná jako webový nástroj, na […]


24. 3. 2023

Rezistence bakterií rodu Salmonella a Campylobacter vůči běžně používaným antimikrobiálním látkám se u lidí a zvířat vyskytuje často. To vyplývá ze zprávy vydané Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Současná rezistence vůči kriticky důležitým antimikrobiálním látkám pro člověka však byla obecně zjištěna na nízké úrovni, s […]


22. 3. 2023

Hlavním cílem projektu je definovat, ověřit a použít standardizovaný pracovní postup (experimentální a výpočetní) pro odvození spolehlivých humánních referenčních bodů a směrných hodnot založených na zdraví (HBGV) s využitím nejmodernějších in vitro přístupů, konkrétně platforem organ-on-chip (OoC) a různých „OMICs“ (transkriptomika, metabolomika a epigenomika). Nově získaná data budou použita k vývoji a tréninku bioinformatického postupu […]


21. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil výzvu k vyjádření zájmu (EFSA/E/2023/01) o členství ve Vědeckých panelech (Scientific Panels) a Vědeckém výboru (Scientific Committee) EFSA při jejich obnově v roce 2024. Tato příležitost je otevřena vědeckým odborníkům s příslušnou vědeckou odborností a motivací přispívat k ochraně zdraví lidí a zvířat, jakož i životního prostředí v Evropě, kteří […]


21. 3. 2023

Jedním z operačních cílů vědecké strategie EFSA 2027 je vypracování a zavedení harmonizovaných metodik pro hodnocení rizik v rámci EU i na mezinárodní úrovni. Pomocí školicích programů pro zaměstnance a odborníky se EFSA snaží tento cíl realizovat prostřednictvím rozvoje nových schopností, které tento rámec v komunitě hodnocení rizik EFSA podpoří. V rámci mandátu a poslání […]


20. 3. 2023

EFSA otevřel registraci k účasti na dvou informačních zasedáních k revidovaným pokynům pro Hodnocení rizik pro ptáky a savce. Cílem setkání je poskytnout jasný přehled aktualizovaných pokynů s důrazem na klíčové změny, představit, jak provádět hodnocení rizik pomocí kalkulačky a řešit otázky s cílem zlepšit porozumění revidovanému dokumentu pokynů a kalkulačce. Evropská komise požádala EFSA, aby revidoval […]


17. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska, které se týká aktualizace dřívějšího hodnocení zdravotního rizika pro evropské spotřebitele v souvislosti s přítomností uhlovodíků minerálního oleje (MOH) v potravinách. Z doposud provedeného hodnocení předběžně vyplývá, že nasycené uhlovodíky minerálního oleje (MOSH) nepředstavují pro evropského spotřebitele zdravotní riziko a že některé látky ze […]


16. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil dne 13. března 2023 veřejnou konzultaci na téma „Návrh pokynu pro vývoj protokolu pro obecná vědecká hodnocení úřadu EFSA“ (Draft Guidance on protocol development for EFSA generic scientific assessments).  Zájemci mohou podávat připomínky do 15. května 2023. Strategie úřadu EFSA do roku 2027 nastiňuje potřebu protokolů (vhodných pro […]


1 2 3 83