Bezpečnost potravin

EFSA

Podkategorie

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) je úřadem Evropské unie zodpovědným za hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin. V těchto oblastech je úkolem EFSA, v úzké spolupráci s národními autoritami a dalšími zúčastněnými organizacemi a tělesy, poskytovat objektivní a nezávislé vědecky podložené poradenství a jasná sdělení založená na nejaktuálnějších vědeckých poznatcích a informacích o existujících a nově se objevujících rizicích.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vznikl v lednu 2002. Jeho vznik byl jedním z kroků k vytvoření komplexního systému zajištění bezpečnosti potravin v EU a k obnovení důvěry spotřebitelů v evropské potraviny, jež byla po celé řadě krizí v oblasti bezpečnosti potravin, které EU trápily v závěru 90. let minulého století, obecně velice nízká.

V systému zajištění bezpečnosti potravin v EU je hodnocení rizik (risk assessment) prováděno nezávisle na řízení rizik (risk management). EFSA, jako hodnotitel rizik, připravuje vědecká stanoviska a doporučení, jež tvoří základ pro politiky a legislativu EU a podporuje Evropskou komisi, Evropský parlament a členské státy EU v přijímání efektivních a včasných rozhodnutí. Díky tomuto systému patří spotřebitelé v EU mezi nejlépe ochráněné, pokud jde o rizika z potravin.

 

SPOT „Co EFSA dělá?

Organizační struktura EFSA a jeho orgány

EFSA je řízen nezávislou Správní radou, jejíž členové jednají v obecném zájmu a nejsou reprezentanty žádné vlády, organizace nebo sektoru. Patnáctičlenná správní rada spravuje rozpočet EFSA, schvaluje roční plán práce a je zodpovědná za to, aby EFSA pracoval efektivně a úspěšně spolupracoval s partnerskými organizacemi v EU a třetích zemích.

Výkonný ředitel EFSA je právním zástupcem Úřadu. Je zodpovědný za veškerou operativu, personální záležitosti a přípravu ročních plánů práce ve spolupráci s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a členskými státy EU.

Organizační struktura EFSA

Vědecký výbor EFSA a vědecké panely EFSA jsou složeny z vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti vědeckého hodnocení rizik. Všichni členové těchto těles byli jmenováni na základě otevřeného výběrového řízení na základě svých vědeckých zkušeností, vč. zkušeností s hodnocením rizik a peer-review a také publikační činnosti. V současné době existuje 10 vědeckých panelů:

Direktoriát pro hodnocení rizik a vědeckou asistenci provádí hodnocení rizik v prioritních zdravotních a bezpečnostních oblastech jako jsou biologická rizika, chemické kontaminanty, zdraví rostlin a zdraví a pohoda zvířat.

Direktoriát pro vědecké posouzení regulovaných produktů posuzuje látky, produkty a tvrzení používané nebo zamýšlené k použití v potravinovém řetězci s cílem chránit veřejnost, zdraví rostlin, zvířat a životní prostředí.

Direktoriát pro vědeckou strategii a koordinaci je zodpovědný za rozvíjení spolupráce EFSA s členskými státy a realizace vědecké strategie EFSA. Koordinuje aktivity EFSA v oblasti hodnocení rizik a zabývá se průřezovými tématy. Direktoriát podporuje činnost Vědeckého výboru a Poradního sboru EFSA.

Direktoriát pro komunikaci je zodpovědný za veškerou komunikaci Úřadu.

Direktoriát pro zdroje a podporu zajišťuje administrativní a servisní podporu pro chod úřadu. Direktoriát je zodpovědný za řízení lidských a finančních zdrojů, IT, právní záležitosti.

Cílem EFSA je stát se globálně uznávanou autoritou EU pro hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin.

Potraviny jsou pro život nezbytné. EFSA je odhodlána zajistit bezpečnost evropských potravin.

Více informací naleznete na: http://www.efsa.europa.eu/

Články v kategorii

20. 6. 2024

I v letošním roce se Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) snaží v rámci vzdělávací minikampaně veřejnosti vysvětlit rozdíl mezi pojmy nebezpečí a riziko. Pojmy nebezpečí a riziko se používají v řadě oborů a odvětví – bezpečnosti při práci, při zacházení s chemikáliemi, a také v oblasti bezpečnosti potravin.  Nebezpečí (Hazard) je obecně vlastnost látky nebo jevu, děje či faktoru způsobit neočekávaný negativní jev. […]


18. 6. 2024

V návaznosti na nedávná zlepšení se úřad EFSA snaží i nadále účinně sdělovat vědecké poznatky o zoonózách a ohniscích nákazy z potravin tím, že je převádí do jasných, přístupných a smysluplných sdělení, a to v souladu s přístupem „Jedno zdraví“, který reaguje na různé potřeby publika. Cílem smlouvy vyplývající z tohoto zadávacího řízení je podpořit […]


10. 6. 2024

EFSA a Škola pokročilých studií potravin a výživy při Parmské universitě, ve spolupráci s Katolickou universitou Sacro Cuore v Piacenze, pořádají další ročník letní školy otevřené mladým vědcům z celého světa, tentokrát s podtitulem „Utváření budoucnosti potravinových systémů: dnešní aplikace a budoucí perspektivy umělé inteligence“. Letošní ročník se uskuteční online 23. – 25. září 2024. Obecným cílem školy je […]


3. 6. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na webináři při příležitosti Světového dne bezpečnosti potravin, který se letos koná pod heslem „Bezpečnost potravin: připravme se na nečekané“. Webinář, který se bude konat dne 7. června 2024, od 10:00 hod., společně připravují národní koordinační místa pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA (EFSA Focal Point) v České republice a ve Slovenské […]


31. 5. 2024

Ačkoli již existuje několik databází/výzkumných projektů, v nichž jsou uloženy informace o dobrých životních podmínkách prasat a o souvisejících opatřeních na zvířatech (animal based measures – dále jen „ABM“), které by mohly být považovány za potenciálně cenné zdroje dat, jak vyplynulo z projektu cestovní mapy, je v současné době k dispozici mnoho různých protokolů pro […]


27. 5. 2024

Plýtvání jídlem je důležitým společenským tématem, které přímo zatěžuje naše peněženky i životní prostředí. Upozorňuje na něj i letošní kampaň #Safe2EatEU Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Tisková zpráva, 27. května 2024 – Většina Čechů uvádí, že se potravinami snaží neplýtvat. Podle údajů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací z roku 2023 jsou ale české domácnosti zdaleka […]


23. 5. 2024

Evropský úřad pro bezpečnost potravin spustil celoevropskou kampaň s názvem „Safe2Eat“. V České republice byla tato kampaň pro širokou veřejnost spuštěna v květnu, viz Tisková zpráva ze dne 27. 5. „V odpadkovém koši v českých domácnostech končí přes 400 tisíc tun potravin ročně“. Celoevropská kampaň, dříve známá pod názvem #EUChooseSafeFood, má navázat na osvětovou činnost předchozích ročníků, povzbudit kritické […]


16. 5. 2024

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k revidovanému hornímu tolerovatelnému příjmu vitaminu E, které bylo připraveno na základě žádosti Evropské komise. Návrh dokumentu najdete na portálu EFSA Connect. Horní tolerovatelný příjem (UL) pro vitamin E ze všech potravinových zdrojů, které byly dříve stanoveny Vědeckým výborem pro potraviny, se zachovávají pro […]


14. 5. 2024

Tisková zpráva — Ostrava 14. 5. 2024 – Rostliny hrají nezastupitelnou úlohu v rovnováze života na celé planetě. S jejich zdravím bezprostředně souvisí kvalita života každého z nás. Svoji odpovědnost za zdraví rostlin nesou nejen farmáři, ovlivnit ho mohou všichni občané. A právě zvýšení povědomí o tom, proč je důležité usilovat o zachování zdraví rostlin a jak konkrétně může […]


7. 5. 2024

Řada nejčastěji chovaných a konzumovaných ryb v EU/ESVO nevykazuje žádné známky výskytu parazitů představujících pro člověka riziko nákazy. U některých druhů z farmových chovů však byli parazité zjištěni, je proto třeba získat více údajů o jejich rozšíření. To jsou hlavní závěry nedávno zveřejněného vědeckého stanoviska úřadu EFSA, které rovněž hodnotí nové metody detekce a likvidace parazitů […]


2. 5. 2024

Přihlaste se na kurzy „Senzorické hodnocení a jeho role při navrhování potravinářských výrobků“ & „Funkční potraviny: teorie a praxe“, které se konají v květnu 2024 ve Varšavě. Kurzy probíhají v rámci „New Product Development Training (NPD Skills) – ON-SITE SPRING EDITION“. ÚROVEŇ: Odborníci ze zemí RISMÍSTO KONÁNÍ: Fakulta managementu Varšavské univerzity CENA: Účast na kurzech […]


2. 5. 2024

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil nejnovější zprávu o reziduích pesticidů v potravinách v Evropské unii. Zpráva poskytuje přehled o množství reziduí zjištěných ve vybraných běžně konzumovaných produktech. Zpráva obsahuje výsledky z odebraných vzorků na kontrolu pesticidů v potravinách v rámci tzv. evropského víceletého kontrolního programu (EU MACP) a také v rámci tzv. víceletého vnitrostátního kontrolního programu (MANCP). […]


1 2 3 92