Bezpečnost potravin

EFSA

Podkategorie

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) je úřadem Evropské unie zodpovědným za hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin. V těchto oblastech je úkolem EFSA, v úzké spolupráci s národními autoritami a dalšími zúčastněnými organizacemi a tělesy, poskytovat objektivní a nezávislé vědecky podložené poradenství a jasná sdělení založená na nejaktuálnějších vědeckých poznatcích a informacích o existujících a nově se objevujících rizicích.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vznikl v lednu 2002. Jeho vznik byl jedním z kroků k vytvoření komplexního systému zajištění bezpečnosti potravin v EU a k obnovení důvěry spotřebitelů v evropské potraviny, jež byla po celé řadě krizí v oblasti bezpečnosti potravin, které EU trápily v závěru 90. let minulého století, obecně velice nízká.

V systému zajištění bezpečnosti potravin v EU je hodnocení rizik (risk assessment) prováděno nezávisle na řízení rizik (risk management). EFSA, jako hodnotitel rizik, připravuje vědecká stanoviska a doporučení, jež tvoří základ pro politiky a legislativu EU a podporuje Evropskou komisi, Evropský parlament a členské státy EU v přijímání efektivních a včasných rozhodnutí. Díky tomuto systému patří spotřebitelé v EU mezi nejlépe ochráněné, pokud jde o rizika z potravin.

 

SPOT „Co EFSA dělá?

Organizační struktura EFSA a jeho orgány

EFSA je řízen nezávislou Správní radou, jejíž členové jednají v obecném zájmu a nejsou reprezentanty žádné vlády, organizace nebo sektoru. Patnáctičlenná správní rada spravuje rozpočet EFSA, schvaluje roční plán práce a je zodpovědná za to, aby EFSA pracoval efektivně a úspěšně spolupracoval s partnerskými organizacemi v EU a třetích zemích.

Výkonný ředitel EFSA je právním zástupcem Úřadu. Je zodpovědný za veškerou operativu, personální záležitosti a přípravu ročních plánů práce ve spolupráci s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a členskými státy EU.

Organizační struktura EFSA

Vědecký výbor EFSA a vědecké panely EFSA jsou složeny z vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti vědeckého hodnocení rizik. Všichni členové těchto těles byli jmenováni na základě otevřeného výběrového řízení na základě svých vědeckých zkušeností, vč. zkušeností s hodnocením rizik a peer-review a také publikační činnosti. V současné době existuje 10 vědeckých panelů:

Direktoriát pro hodnocení rizik a vědeckou asistenci provádí hodnocení rizik v prioritních zdravotních a bezpečnostních oblastech jako jsou biologická rizika, chemické kontaminanty, zdraví rostlin a zdraví a pohoda zvířat.

Direktoriát pro vědecké posouzení regulovaných produktů posuzuje látky, produkty a tvrzení používané nebo zamýšlené k použití v potravinovém řetězci s cílem chránit veřejnost, zdraví rostlin, zvířat a životní prostředí.

Direktoriát pro vědeckou strategii a koordinaci je zodpovědný za rozvíjení spolupráce EFSA s členskými státy a realizace vědecké strategie EFSA. Koordinuje aktivity EFSA v oblasti hodnocení rizik a zabývá se průřezovými tématy. Direktoriát podporuje činnost Vědeckého výboru a Poradního sboru EFSA.

Direktoriát pro komunikaci je zodpovědný za veškerou komunikaci Úřadu.

Direktoriát pro zdroje a podporu zajišťuje administrativní a servisní podporu pro chod úřadu. Direktoriát je zodpovědný za řízení lidských a finančních zdrojů, IT, právní záležitosti.

Cílem EFSA je stát se globálně uznávanou autoritou EU pro hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin.

Potraviny jsou pro život nezbytné. EFSA je odhodlána zajistit bezpečnost evropských potravin.

Více informací naleznete na: http://www.efsa.europa.eu/

Články v kategorii

31. 5. 2023

Evropská komise vyhlásila výběrové řízení na místo výkonného ředitele EFSA. Mandát současného výkonného ředitele, Bernharda Urla, končí dne 31. 5. 2024. Výzvu obsahující všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách Generálního ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost Evropské komise. Termín pro zasílání přihlášek je 26. června 2023. O EFSA Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) […]


29. 5. 2023

Oddělení EFSA pro výživu a inovace potravin zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k hornímu tolerovatelnému příjmu (UL, the tolerable upper intake level) folátů. Tento dokument přehodnocuje bezpečnost užívání folátů a uvádí revidované UL. Zainteresované strany se vyzývají, aby do uvedené lhůty předložily své připomínky. Při předkládání připomínek je třeba uvést konkrétní odkaz na […]


29. 5. 2023

EFSA dne 22. 5. vyhlásil tendr (OC/EFSA/BIOHAW/2023/01) s cílem získat poznatky o úloze vody používané při předsklizňové a posklizňové manipulaci a zpracování čerstvého a mraženého ovoce, zeleniny a bylin (např. přečištěná nebo znovu použitá voda) na šíření bakterií rezistentních vůči antimikrobiálním látkám a determinant rezistence (genů, plazmidů, celkového rezistomu) v různých evropských regionech. Cílem akce […]


25. 5. 2023

Dne 22. května 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) odbornou zprávu s názvem „Epidemiologická analýza afrického moru prasat v Evropské unii v roce 2022“. Podle této nové zprávy počet ohnisek afrického moru prasat (AMP) u prasat a případů hlášených u divokých prasat v EU v roce 2022 ve srovnání s předchozím rokem výrazně klesl. […]


22. 5. 2023

Tisková zpráva MZe – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) společně s Ministerstvem zemědělství v roce 2023 spojí síly v celoevropské kampani na podporu boje proti africkému moru prasat (AMP). Kampaň #StopASF, která probíhá již čtvrtým rokem, zvyšuje povědomí zemědělců, myslivců a veterinářů v osmnácti evropských zemích včetně České republiky o této nebezpečné nákaze a […]


18. 5. 2023

V rámci postupu zahájeného Evropskou komisí podle čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin zahájilo Oddělení EFSA pro výživu a inovace potravin veřejnou konzultaci k protokolům o: Připomínky je možné podávat prostřednictvím portálu EFSA Connect. Veřejné konzultace jsou otevřené do 12. 6. […]


17. 5. 2023

Dne 16. května 2023 spustil po úspěšných dvou předchozích ročnících Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s partnery v 16 členských státech EU již třetí ročník kampaně #EUChooseSafeFood. Cílem kampaně je připomínat, že při výběru potravin je důležité myslet i na to, zda suroviny, ze kterých jídlo připravujeme, jsou čerstvé a neobsahují nežádoucí látky. […]


12. 5. 2023

Co víme o situaci s PFAS v severských zemích a co lze dělat? O tom se bude diskutovat na webináři 18. září 2023, který společně pořádají dánský Národní potravinářský institut při DTU (Fødevareinstituttet), finský Úřad pro potraviny (Ruokavirasto, Livsmedelsverket), norský Vědeckým výbor pro potraviny a životní prostředí (VKM, Vitenskabskomiteen for mat og miljø) a Švédská […]


10. 5. 2023

Dne 10. května 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) článek s názvem „Bezpečnost potravin získaných z buněčné kultury – připraveno k vědeckému hodnocení“. Článek byl publikován v souvislosti s vědeckým kolokviem úřadu EFSA, pořádaném na stejné téma, které se uskuteční v Bruselu dne 11. – 12. května 2023 a bude živě (online) přenášeno na webových stránkách […]


9. 5. 2023

Panel EFSA pro biologická nebezpečí (BIOHAZ) zahájil konzultaci k návrhu prohlášení panelu o tom, jak interpretovat status QPS „kmeny by neměly obsahovat žádné získané geny antimikrobiální rezistence vůči klinicky relevantním antimikrobiálním látkám“ pro všechny taxonomické jednotky bakterií s QPS. Cílem tohoto dokumentu je objasnit definice „vlastních“ a „získaných“ genů AMR a poskytnout některé obecné zásady […]


3. 5. 2023

Oddělení EFSA pro výživu a inovace v potravinách zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k přípustné horní hranici příjmu vitaminu D, včetně odvození konverzního faktoru pro kalcidiol monohydrát. Tento dokument přehodnocuje bezpečnost užívání vitaminu D a uvádí revidované hodnoty horního tolerovatelného příjmu (UL) a konverzní faktor pro kalcidiol monohydrát. Zúčastněné strany se vyzývají, aby […]


26. 4. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil nejnovější zprávu o reziduích pesticidů v potravinách v Evropské unii. Zpráva poskytuje přehled o množství reziduí zjištěných ve vybraných běžně konzumovaných produktech. V roce 2021 bylo v Evropské unii odebráno celkem 87 863 vzorků potravin. Z analýzy výsledků vyplývá, že 96,1 % vzorků se vešlo do zákonem povolených […]


1 2 3 85