Bezpečnost potravin

EFSA

Podkategorie

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) je úřadem Evropské unie zodpovědným za hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin. V těchto oblastech je úkolem EFSA, v úzké spolupráci s národními autoritami a dalšími zúčastněnými organizacemi a tělesy, poskytovat objektivní a nezávislé vědecky podložené poradenství a jasná sdělení založená na nejaktuálnějších vědeckých poznatcích a informacích o existujících a nově se objevujících rizicích.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vznikl v lednu 2002. Jeho vznik byl jedním z kroků k vytvoření komplexního systému zajištění bezpečnosti potravin v EU a k obnovení důvěry spotřebitelů v evropské potraviny, jež byla po celé řadě krizí v oblasti bezpečnosti potravin, které EU trápily v závěru 90. let minulého století, obecně velice nízká.

V systému zajištění bezpečnosti potravin v EU je hodnocení rizik (risk assessment) prováděno nezávisle na řízení rizik (risk management). EFSA, jako hodnotitel rizik, připravuje vědecká stanoviska a doporučení, jež tvoří základ pro politiky a legislativu EU a podporuje Evropskou komisi, Evropský parlament a členské státy EU v přijímání efektivních a včasných rozhodnutí. Díky tomuto systému patří spotřebitelé v EU mezi nejlépe ochráněné, pokud jde o rizika z potravin.

 

SPOT „Co EFSA dělá?

Organizační struktura EFSA a jeho orgány

EFSA je řízen nezávislou Správní radou, jejíž členové jednají v obecném zájmu a nejsou reprezentanty žádné vlády, organizace nebo sektoru. Patnáctičlenná správní rada spravuje rozpočet EFSA, schvaluje roční plán práce a je zodpovědná za to, aby EFSA pracoval efektivně a úspěšně spolupracoval s partnerskými organizacemi v EU a třetích zemích.

Výkonný ředitel EFSA je právním zástupcem Úřadu. Je zodpovědný za veškerou operativu, personální záležitosti a přípravu ročních plánů práce ve spolupráci s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a členskými státy EU.

Organizační struktura EFSA

Vědecký výbor EFSA a vědecké panely EFSA jsou složeny z vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti vědeckého hodnocení rizik. Všichni členové těchto těles byli jmenováni na základě otevřeného výběrového řízení na základě svých vědeckých zkušeností, vč. zkušeností s hodnocením rizik a peer-review a také publikační činnosti. V současné době existuje 10 vědeckých panelů:

Direktoriát pro hodnocení rizik a vědeckou asistenci provádí hodnocení rizik v prioritních zdravotních a bezpečnostních oblastech jako jsou biologická rizika, chemické kontaminanty, zdraví rostlin a zdraví a pohoda zvířat.

Direktoriát pro vědecké posouzení regulovaných produktů posuzuje látky, produkty a tvrzení používané nebo zamýšlené k použití v potravinovém řetězci s cílem chránit veřejnost, zdraví rostlin, zvířat a životní prostředí.

Direktoriát pro vědeckou strategii a koordinaci je zodpovědný za rozvíjení spolupráce EFSA s členskými státy a realizace vědecké strategie EFSA. Koordinuje aktivity EFSA v oblasti hodnocení rizik a zabývá se průřezovými tématy. Direktoriát podporuje činnost Vědeckého výboru a Poradního sboru EFSA.

Direktoriát pro komunikaci je zodpovědný za veškerou komunikaci Úřadu.

Direktoriát pro zdroje a podporu zajišťuje administrativní a servisní podporu pro chod úřadu. Direktoriát je zodpovědný za řízení lidských a finančních zdrojů, IT, právní záležitosti.

Cílem EFSA je stát se globálně uznávanou autoritou EU pro hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin.

Potraviny jsou pro život nezbytné. EFSA je odhodlána zajistit bezpečnost evropských potravin.

Více informací naleznete na: http://www.efsa.europa.eu/

Články v kategorii

9. 8. 2023

Konference Science Meets Policy: Využití sekvenování nové generace k řešení potravinových hrozeb. 5. září 2023, 13.00 – 6. září 2023, 13.00 (SELČ), Parma, Itálie a online. Registrace pro osobní účast je uzavřena. Registrace pro online účast – uzávěrka: 1. září 2023 – 10:00 (SELČ) Pozadí: Po úspěchu první virtuální konference Science Meets Policy v září […]


9. 8. 2023

Připojte se online na 4. evropskou konferenci o Xylella fastidiosa, která se bude konat 20. srpna 2023 ve francouzském Lyonu jako satelitní akce Mezinárodního kongresu o patologii rostlin (ICPP2023). Osobní registrace na konferenci je nyní uzavřena. Živý přenos bude k dispozici na adrese https://www.icpp2023.org/live. Podívejte se na program jednodenní akce, na které se sejdou vědci […]


31. 7. 2023

Tisková zpráva – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropská komise (EK) a jejich partneři v členských státech Evropské unie (EU) zahajují kampaň na podporu zdraví rostlin #PlantHealth4Life. Kampaň má za cíl zvýšit povědomí o zdraví rostlin a jeho propojení s naším každodenním životem. Rostliny jsou základem života na Zemi. Dodávají nám vzduch, který dýcháme […]


28. 7. 2023

Dne 27. července 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) společné hodnocení hlášených případů onemocnění způsobených bakterií Salmonella Senftenberg ST14 původem pravděpodobně z rajčat cherry (Multi-country outbreak of Salmonella Senftenberg ST14 infections, possibly linked to cherry-like tomatoes). Od srpna 2022 počínaje a následně k datu 12. […]


20. 7. 2023

EFSA ve spolupráci se Spolkovým úřadem pro hodnocení rizik (BfR) připravuje mezinárodní konferenci na téma „Using Epidemiological Studies in Health Risk Assessments: relevance, reliability and causality“, která se bude konat ve dnech 9. – 10. listopadu 2023 v Berlíně. Konference je dvoudenní akcí s předkonferenčními workshopy, která se bude skládat z vyžádaných a přihlášených přednášek, posterových […]


14. 7. 2023

Virus vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) nadále ve velké míře cirkuluje mezi mořskými ptáky v Evropě a způsobuje vysokou úmrtnost, zatímco celková situace u drůbeže se zmírnila. V Polsku pokračuje epidemiologické vyšetřování ohniska nákazy u koček. To jsou hlavní výstupy nejnovější zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí […]


10. 7. 2023

EFSA publikoval otevřenou výzvu k předkládání nabídek OC/EFSA/BIOHAW/2023/03 na téma „Vývoj metodiky pro hodnocení pozitivních životních podmínek zvířat s využitím behaviorálně-analytických a etologických přístupů“. Cílem výzvy je spojit odborné znalosti v oblasti vědy o dobrých životních podmínkách zvířat (etologie, vědy o zvířatech) a analýzy chování (experimentální a aplikovaná analýza chování, behaviorální farmakologie) a vyvinout vědecky […]


6. 7. 2023

Posouzení vlivu glyfosátu na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí neidentifikovalo kritické oblasti, které by vzbuzovaly obavy. V závěrech Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) jsou uvedeny některé nedostatky v datech – jako otázky, které nemohly být dokončeny, nebo nevyřešené otázky – které mají Evropská komise a členské státy zvážit v další fázi procesu obnovování […]


28. 6. 2023

V posledních letech byla na trh uvedena řada výrobků, které jsou vnímány jako zdravé a/nebo udržitelné, např. vegetariánské a veganské obdoby potravin živočišného původu, jako je maso a mléko, a různé druhy výrobků „free-from“, včetně bezlepkových výrobků. Vzhledem k tomu, že analogy rostlinného původu a bezlepkové pečivo jsou založeny na jiných surovinách než obdobné tradiční […]


21. 6. 2023

EFSA a Škola pokročilých studií potravin a výživy při Parmské univerzitě, ve spolupráci s Katolickou universitou Sacro Cuore v Piacenze, pořádají další ročník letní školy otevřené mladým vědcům z celého světa. Letošní ročník se uskuteční on-line ve dnech 26. – 28. září 2023.  Obecným cílem školy je účastníkům poskytnout příležitost učit se od nejlepších expertů na využívání přístupu hodnocení […]


19. 6. 2023

Kde: On-lineKdy: 30. června, 9:30-12:30 hod. Žadatelé, kteří podávají žádost podle nařízení (ES) č. 1107/2009 nebo nařízení (ES) č. 396/2005, musí poskytnout údaje o metabolismu pesticidů v oblastech reziduí. Tyto údaje mají být předloženy jako přílohy (soubory xml) vytvořené pomocí softwaru MetaPath MSS composer. Orgány členských států, které obdrží dokumentaci, jsou odpovědné za kontrolu kvality […]


19. 6. 2023

Zoonózy mohou způsobit značnou zátěž nejen pro lidské zdraví, ale také pro zdraví zvířat. Zátěž lidskými chorobami lze kvantitativně odhadnout v „letech života přizpůsobených zdravotnímu postižení“ (Disability Adjusted Life Years – DALY). Nedávno byla zveřejněna metodika pro odhad společenské zátěže způsobené zoonózami, které mají značnou zátěž pro lidi i zvířata a které mohou spadat do […]


1 2 3 4 5 88