Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin v ČR

Podkategorie


Foto: Shutterstock

Tím, že se Česká republika se 1. května 2004 stala rovnoprávným členem Evropské unie, se rozhodla mimo jiné přijmout veškerá pravidla Společenství. Jedním ze základních závazků, zakotvených ve Smlouvě o založení Evropského společenství, je garantovat zabezpečení vysoké úrovně ochrany zdraví a posílení ochrany spotřebitele. Česká republika proto musí věnovat velkou pozornost všem fázím zemědělské prvovýroby, zpracování produktů, jejich distribuci i chování spotřebitele. V tomto smyslu je také významné dbát  na vysokou míru spolupráce všech zainteresovaných institucí  a trvale usilovat o zvyšování důvěry zákazníka.

Dodržování všech pravidel bezpečnosti potravin je jedním ze základních úkolů vlády každého moderního a kulturního státu a je hlavní a moderní cestou ke zlepšení všeobecného zdravotního stavu veškerého obyvatelstva.

Politika bezpečnosti potravin pracuje s principem tzv. analýzy rizika, zahrnující tři základní vzájemně propojené prvky: hodnocení rizika, řízení rizika a komunikaci o riziku.

Hodnocení rizik
Hodnocením rizika se rozumí vědecky podložený proces, jehož cílem je riziko podrobně popsat, aby jej bylo možné účelně ovlivňovat. Proces se skládá ze čtyř kroků: identifikace nebezpečí, popisu nebezpečí, hodnocení expozice a odhadu rizika.

Na úrovni Evropské unie (EU) byl pro potřeby hodnocení rizik zřízen Evropský úřad bezpečnosti potravin, jenž poskytuje Evropské komisi (EK) a dalším orgánům EU vědecky podložené informace nezbytné pro jejich činnost a rozhodování. V ČR se na hodnocení rizik dlouhodobě podílí odborná pracoviště státních i nestátních výzkumných ústavů, vysokých škol a univerzit. Pro posílení oblasti hodnocení rizik v potravinovém řetězci byly ustaveny tzv. vědecké výbory.

Za hodnocení zdravotních rizik plynoucích z expozice nebezpečnými činiteli z potravin je obecně odpovědné Ministerstvo zdravotnictví. Hodnocení rizika je prováděno na základě dat získaných pravidelným dlouhodobým monitoringem (např. monitorovací programy ministerstev zdravotnictví, zemědělství a životního prostředí), ve zvláštních případech na výzkumných pracovištích, ale také, při splnění určitých podmínek, i v rámci rutinní kontrolní činnosti v celém řetězci od prvovýroby až po spotřebu potravin. Jedinečnou roli hraje získávání údajů přímo na skupinách spotřebitelů prostřednictvím epidemiologických studií. Na získávání těchto primárních dat se podílejí odborné instituce z celé České republiky, dále státní dozorové orgány, vysoké školy a univerzity. Velký počet producentů dat na druhou stranu způsobuje, že získaná data jsou ukládána v různých formátech a jsou obtížně porovnatelná. Harmonizace těchto dat a zabezpečení jejich relevance je důležitým úkolem. Data jsou využívaná nejen pro potřeby hodnocení zdravotních rizik v ČR, ale mohou být také poskytnuta EFSA k hodnocení rizik na evropské úrovni.

Řízení rizik
Řízením rizika se myslí především vytváření a uvádění v život příslušné legislativy a provádění státního dozoru nad dodržováním požadavků právních předpisů – tedy výkon úřední kontroly.

Komunikace o riziku
Komunikace o riziku je vzájemná výměna informací (včetně výsledků hodnocení rizika a základů pro rozhodování v rámci řízení rizik), a to mezi hodnotiteli rizika, manažery rizika, spotřebiteli, potravinářskými a krmivářskými podniky, akademickou obcí a dalšími zúčastněnými stranami. Komunikace o riziku je důležitým a zodpovědným úkolem všech partnerů zabývajících se otázkou bezpečnosti potravin.

Všechny organizace činné v systému bezpečnosti potravin informují veřejnost o výsledcích své činnosti prostřednictvím tiskových zpráv, které jsou umisťovány na webové stránky těchto organizací a jsou k dispozici všem sdělovacím prostředkům, a zpravidla také prostřednictvím výročních zpráv o činnosti. V oprávněných případech jsou svolávány tiskové konference.

Komunikace o riziku je rozhodující pro průběžnou informovanost spotřebitelů a utlumení neopodstatněných obav, pokud jde o bezpečnost potravin. Sdělované informace musí být přesné, včasné a ověřené.

Články v kategorii

17. 7. 2023

Tisková zpráva – Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v roce 2022 zaznamenal 4337 hlášení v celé Evropské unii. České republiky se z toho týkalo 348 hlášení o závadných potravinách a krmivech. Česko je do systému RASFF buď přímo nahlásilo, nebo obdrželo varování z ostatních zemí EU či mimo Unii. Nejvíce nevyhovujících výrobků […]


16. 3. 2022

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství


4. 2. 2022

V loňském roce 2021 vědecký výbor zpracoval a zveřejnil 2 odborné studie.


2. 2. 2022

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí zpracoval a zveřejnil v roce 2021 tři odborné studie.


20. 1. 2022

Vědecký výbor výživy zvířat zpracoval a zveřejnil v roce 2021 čtyři odborné studie.


14. 1. 2022

Zpráva o činnosti vědeckého výboru v roce 2021


30. 3. 2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství


18. 3. 2020

Souhrn informací k pandemii COVID-19


13. 12. 2013

Tisková zpráva MZ ze dne 12. 12. 2013.


1. 11. 2013

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. 10. 2013.


7. 10. 2013

Informace SZPI ke dni 23. 9. 2013.


2. 10. 2013

Přehled technologií pro výrobu vysoce bezpečnostních kolků.


1 2 3 17