Bezpečnost potravin

Vědecký výbor veterinární a jeho činnost v roce 2021

Vydáno: 14. 1. 2022
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Zpráva o činnosti vědeckého výboru v roce 2021

Foto: Shutterstock

Vědecké výbory jsou obecně skupiny nezávislých odborníků z vysokých škol, univerzit a výzkumných ústavů, jmenovaných jmenovacím dekretem náměstka ministra. Provádějí hodnocení rizik a poskytují vědecké poradenství Ministerstvu zemědělství.

Posouzení rizika musí být provedeno nezávislým, objektivním a transparentním způsobem na základě dostupných vědeckých informací a údajů. Úkolem výborů je tedy zpracovávat vědecké studie, poskytovat odborná stanoviska, připravovat návrhy na přijímání opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin a krmiv, a spolupracovat na řešení aktuálních otázek.  

Vědecký výbor veterinární je jeden ze čtyř vědeckých výborů působících v rámci resortu Ministerstva zemědělství. Výbor byl zřízen při Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně jako poradní orgán Koordinační skupiny bezpečnosti potravin a pracuje v souladu s aktuální „Strategií bezpečnosti potravin a výživy 2030“, schválenou usnesením vlády České republiky   č. 323 ze dne 29. března 2021.

Výbor posuzuje na vědeckém základě rizika v oblasti zoonóz, zdraví a pohody zvířat, hygieny provozu, zdravotní nezávadnosti surovin a potravin živočišného původu, a navrhuje výzkumné priority v uvedené oblasti. 

V loňském roce 2021 výbor zpracoval a zveřejnil celkem šest odborných studií:

  • Prověření stanovené ochranné lhůty přípravku Ivermix pulvis pro divoká prasata a sledování antiparazitárního účinku uvedeného veterinárního léčivého přípravku u srnčí zvěře (Alfred Hera, Eva Vernerová, Věra Billová)
  • Staphylococcus aureus rezistentní k meticilinu (MRSA) v potravinách živočišného původu z tržní sítě ČR a jejich charakteristiky (Renáta Karpíšková, Tereza Gelbíčová, Ivana Koláčková, Kristýna Brodíková)
  • Výskyt producentů bakteriálního toxinu kolibaktin v potravinách, u potravinových zvířat a lidí a srovnání jeho cytotoxických účinků (Nicol Straková, Kristýna Kořená, Martina Hýžďalová)
  • Výskyt vybraných virových agens ve vzorcích vepřových masných výrobků pocházejících z tržní sítě v České republice (Miroslava Krzyžánková, Petra Vašíčková, Jakub Hrdý, Magdaléna Krásná)
  • Výskyt specifických protilátek proti Toxoplasma gondii u malých přežvýkavců (Jiřina Marková, Břetislav Koudela, Jana Okůnková, Monika Beinhauerová)
  • Technologické vady a jejich výskyt při porážení jatečných zvířat na jatkách (Petra Doleželová, Petra Mačáková, Lenka Válková, Petr Chloupek)

 

 

Celá zpráva o činnosti vědeckého výboru: 

 

 

Celé studie za rok 2021 a roky minulé, stejně tak jako další informace o činnosti Vědeckého výboru veterinárního, naleznete na adrese www.vri.cz/vyzkum/vedecky-vybor-veterinarni.