Bezpečnost potravin

Prodej ze dvora

Informace a legislativní podklady k prodeji ze dvora


Foto: Shutterstock

Legislativní podklady, na základě kterých je umožněn prodej ze dvora:

Zákon 166/1999 Sb., veterinární zákon § 27a a vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.

V této vyhlášce jsou stanoveny podmínky distribuce malých množství produktů pocházejících z hospodářství chovatele.

Pro jednotlivé kategorie produktů jsou stanoveny tyto podmínky:

1) Čerstvé drůbeží maso
– maximální roční produkce živých zvířat 2000 ks krůt, hus nebo kachen, nebo 10000 ks ostatní drůbeže
-za malé množství, které je možno prodat konečnému spotřebiteli v hospodářství, nejbližším tržišti nebo tržnici či v místním maloobchodě je považováno 10 ks/týden, maso nesmí být dále distribuováno

2) Čerstvé králičí maso
– chovatel, který chová králíky v malém, může prodávat nebo dodávat neporcované čerstvé králičí maso v malých množstvích za podobných podmínek jako čerstvé drůbeží maso, tj. nejvýše 10 ks týdně.

3) Zvěřina
– Uživatel honitby nebo účastník lovu může prodávat nebo dodávat ulovenou volně žijící zvěř v kůži nebo peří, v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli, nebo do maloobchodní prodejny s obdobným sortimentem v rámci příslušného kraje, která ji prodává přímo konečnému spotřebiteli.
– za malé množství zvěře, určené k prodeji (dodání) se považuje nejvýše 30 % kusů lovcem skutečně odlovené zvěře ročně, zvěř nesmí být dále uváděna do oběhu.

4) Syrové mléko
– Syrové mléko a syrová smetan nesmí být uváděny do oběhu k přímé lidské spotřebě s výjimkou jejich prodeje v místě výroby přímo konečnému spotřebiteli, a to v malých množstvích (přímý prodej syrového mléka“).
– Za malé množství syrového mléka a syrové smetany, určeného k přímému prodeji jednomu konečnému spotřebiteli, se považuje takové množství tohoto mléka, které odpovídá obvyklé denní potřebě tohoto mléka v domácnosti daného spotřebitele.

5) Čerstvá vejce
– čerstvá vejce, která jsou předmětem přímého prodeje chovatelem konečnému spotřebiteli, a to v malých množstvích v jeho vlastním hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, nesmí být dále uváděna do oběhu.
– za malé množství čerstvých vajec prodávaných přímo konečnému spotřebiteli (v hospodářství nebo na trhu nebo tržnici) se považuje nejvýše 60 vajec jednomu konečnému spotřebiteli, za malé množství čerstvých vajec, která mohou být předmětem jedné dodávky těchto vajec chovatelem do maloobchodní prodejny se považuje nejvýše 60 vajec/týden.

6) Včelí produkty
– za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem v domácnosti chovatele, hospodářství chovatele, v tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo k dodání medu chovatelem do maloobchodní prodejny na území příslušného okresu, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně, med nesmí být uváděn dále do oběhu.


Foto: Shutterstock

Vyhláška č.128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty upravuje mimo jiné úlevy pro potravinářské podniky, které provozují jen maloobchodní činnost. Těmi se v této souvislosti rozumí i hospodářství (farmy).

Vyhláška vymezuje tzv. okrajovou a omezenou činnost na místní úrovni, v jejímž rámci mohou podniky provozující maloobchodní činnost dodávat potraviny i jiným maloobchodním zařízením. Při splnění vyhláškou stanovených výrobních limitů a dalších podmínek se pak na tato zařízení nebude vztahovat nařízení (ES) 853/2004 (podniky nemusí být schváleny a nemusí splňovat další požadavky stanovené tímto nařízením).

Hlavním účelem této části vyhlášky č. 128/2009 Sb. je umožnění výroby masných a mléčných výrobků převážně na farmách a jejich dodávání do maloobchodních prodejen na místní úrovni (území kraje a krajů sousedních). Limity množství potravin jsou stanoveny jako kombinace dvou kritérií, která musí být splněna současně – maximálního množství podnikem vyrobených potravin a maximálního podílu z vyrobeného množství, který může být podnikem dodán jinému maloobchodnímu zařízení.

Vyhláška řeší:
a)   veterinární podmínky uvolňování živočišných produktů do oběhu,
b)   veterinární a hygienické požadavky na některé podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází s potravinami (dále jen „potravinářský podnik“), a technické podmínky jejich konstrukce, uspořádání a vybavení,
c)   jakým postupem a podle jakých kritérií mohou orgány veterinární správy přizpůsobit bez ohrožení hygieny výroby veterinární a hygienické požadavky předpisů Evropských společenství pro potravinářské podniky,
d)  které potravinářské podniky se považují za podniky s malým objemem výroby a které potravinářské podniky se považují za podniky provozující maloobchodní činnost,
e)  veterinární a hygienické požadavky na potraviny, vyráběné a zpracovávané v potravinářských podnicích, na něž se vztahují ustanovení této vyhlášky, a na zacházení s nimi,
f)   obsahové náležitosti žádosti o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků (dále jen „přizpůsobení požadavků“) pro potravinářské podniky.

Dle této vyhlášky mohou být povoleny určité výjimky ze standardních požadavků provozům s malým objemem výroby či maloobchodním zařízením, u kterých jsou tyto činnosti prováděny pouze okrajově.

1) Provozy s malým objemem výroby: těmto provozům mohou být na rozdíl od klasických podmínek výroby dle návrhu vyhlášky povoleny výjimky pouze z některých strukturálních požadavků, stanovených předpisy Evropských společenství o hygieně potravin a o zvláštních hygienických pravidlech pro potraviny živočišného původu.

2) Maloobchodní zařízení s okrajovou činností:
Při klasické výrobě a distribuci produktů živočišného původu podléhá provozovatel schválení a registraci dle nařízení EP a Rady (ES) č. 854/2004 v případě distribuce dle navrhované vyhlášky podléhá provozovatel pouze registraci. Při klasické výrobě musí provozovatel splnit veškeré požadavky nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 a 853/2004. Při výrobě a distribuci dle této vyhlášky je požadavek na splnění požadavků nařízení EP a Rady (ES) č.852/2004 a vybraných požadavků nařízení EP a Rady (ES) č. 853/2004  především co se týká požadavků na teplotu masa. Požadavek na systém HACCP vychází z nařízení EP a Rady (ES) č.852/2004 kde je možnost přizpůsobit systém velikosti provozu.

Tato vyhláška umožňuje, pokud se jedná o okrajovou činnost podnikům, které se zabývají maloobchodní činností část potravin předat jiným maloobchodním zařízením na místní úrovni. Místní úrovní se myslí území kraje a sousedních krajů, okrajovou činnost upravuje ustanovení § 8-13. (produkce: výsekové maso 3,5t/týden; drůbeží maso 1,5t/týden; masné výrobky 4,5t/týden; kravské mléko 500 l/den, kozí mléko 100 l/den a ovčí 50 l/den). Provozovny, které jsou registrovány nebo schváleny pro přímý prodej potravin nebo surovin živočišného původu konečnému spotřebiteli mohou v rámci okrajové a omezené činnosti menší část těchto potravin nebo potravin vyrobených z výše uvedených surovin (např. sýry) prodat jinému maloobchodnímu nebo stravovacímu zařízení. Celkový objem dále distribuovaných potravin však nesmí přesáhnout 35% objemu výroby (výsekové maso max. 1225 kg/týden; drůbeží maso max. 525 kg/týden; masné výrobky max. 1575 kg/týden; kravské mléko max. 175 l/den, kozí mléko max. 35 l/den a ovčí max. 17,5 l/den ).

MVDr. Ing. Dana Třísková 
vedoucí odd. potravin živočišného původu
Odbor potravinářské výroby a legislativy
Úřad pro potraviny,  MZe ČR
tel: + 420 221 812 702
email dana.triskova@mze.cz
http: //www.mze.cz

Články v kategorii

8. 11. 2022

Vodítka Státní zemědělské a potravinářské inspekce


1. 2. 2022

Tisková zpráva Zelinářské unie Čech a Moravy


11. 8. 2021

Tisková zpráva Zelinářské unie Čech a Moravy


14. 7. 2021

Snahou akademiků je nabídnout informace a pomoc malým a středním farmářům, jak přispět k udržitelné ekonomice venkova či jak zvýšit zájem veřejnosti o zdravé sezónní potraviny.


24. 6. 2021

Tisková zpráva Zelinářské unie Čech a Moravy


19. 5. 2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství


31. 7. 2020

Seminář se uskuteční 23. 9. 2020 v městečku Trnávka.


18. 6. 2020

Webové stránky s odkazy na drobné regionální producenty v jednotlivých krajích ČR


29. 5. 2020

Aktualizovaná verze publikace SVS


11. 5. 2020

Materiál se základním přehledem informací a praktickými zkušenostmi


12. 6. 2019

První slavnost se koná 5. července na „Levandulovém statku Bezděkov“.


14. 5. 2019

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 14. 5. 2019


1 2