Bezpečnost potravin

Vědecké výbory


Foto: Shutterstock

Vědecké výbory jsou expertní skupiny, poradní orgány Koordinační skupiny bezpečnosti potravin, nepřímo tedy ministra zemědělství. Složeny jsou z nejlepších odborníků v daných oblastech. Jejich úkolem je zpracovávat vědecké studie, poskytovat odborná stanoviska, připravovat návrhy na přijímání opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin a krmiv, a spolupracovat na řešení aktuálních otázek. Stanoviska vědeckých výborů jsou využívána jako nezávislá vědecká podpora pro experty podílející se na přípravě právních předpisů Evropské unie.

Činnost vědeckých výborů se řídí schválenými ročními plány práce. Studie vědeckých výborů jsou veřejně dostupné na webových stránkách jednotlivých výborů (viz níže).

Vědecký výbor veterinární vznikl v roce 2002. Zabývá se především oblastmi zdraví a pohody zvířat, zoonózami, hygienou provozu a nezávadností živočišných produktů.
Další informace o činnosti Výboru a jeho složení naleznete na webových stránkách VÚVeL.

Vědecký výbor výživy zvířat se od roku 2002 zabývá otázkami v oblasti výživy zvířat (kvalita krmiv, krmná aditiva, stopové prvky a vedlejší produkty ve výživě zvířat, farmakostimulanty) s dopadem na bezpečnost potravního řetězce.
Další informace o činnosti Výboru a jeho složení naleznete na webových stránkách VÚŽV.

Vědecký výbor fytosanitání a životního prostředí byl ustaven v roce 2002. Zabývá se sběrem informací, jejich analýzou a predikcí problémů v oblasti bezpečnosti potravin, které mají návaznost na problémy v primární zemědělské výrobě, importu a exportu zemědělských surovin/produktů a fyto-karanténní oblasti, a problémů vznikajících v důsledku narušeného životního prostředí.
Další informace o činnosti Výboru a jeho složení naleznete na www.phytosanitary.org.

Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva je nejmladším z vědeckých výborů, ustaven byl až v roce 2006. Věnuje se problémům souvisejícím s hodnocením rizik GM potravin a krmiv a dalším aktuálním problémům v této oblasti.
Další informace o činnosti Výboru a jeho složení naleznete na www.scgmff.cz.

Články v kategorii

4. 2. 2022

V loňském roce 2021 vědecký výbor zpracoval a zveřejnil 2 odborné studie.


2. 2. 2022

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí zpracoval a zveřejnil v roce 2021 tři odborné studie.


20. 1. 2022

Vědecký výbor výživy zvířat zpracoval a zveřejnil v roce 2021 čtyři odborné studie.


14. 1. 2022

Zpráva o činnosti vědeckého výboru v roce 2021