Bezpečnost potravin

Informační Centrum Bezpečnosti Potravin (ICBP) – o nás

Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) vzniklo v roce 2002 na základě usnesení vlády ČR č. 1320/2001 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice. ICBP je součástí Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství. Jeho úkolem je získávat a třídit dostupné informace z oblasti bezpečnosti potravin, zajišťovat jejich tok k příslušným institucím, zajišťovat osvětu a organizovat vzdělávací akce pro spotřebitele.

Uživatelé služeb ICBP dostávají ověřené a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin, tj. od farmy až po konečného spotřebitele. Vedle problematiky bezpečnosti (nezávadnosti) potravin se ICBP zaměřuje na otázky výživy obyvatel s cílem dosáhnout zlepšení zdravotního stavu populace v ČR.

Foto: Shutterstosck

Informační centrum bezpečnosti potravin zajišťuje:

1) Internetové stránky a aplikace

Internetové stránky bezpecnostpotravin.cz
Internetové stránky bezpecnostpotravin.cz poskytují základní informace o problematice bezpečnosti potravin a systému jejího zabezpečení v rámci ČR. K dispozici jsou tiskové zprávy dozorových orgánů, hlášení Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), aktuální informace o možném riziku z potravin, hygieně při manipulaci s potravinami, ale i informace z oblasti výživových doporučení. Uživatelé internetových stránek mohou zdarma využívat službu tzv. e-mail listu, tj. po zaregistrování je jim zasílán souhrn aktuálních informací v periodicitě, kterou si sami určí.

Rychlé informace o závadných potravinách na českém trhu
Prostřednictvím internetových stránek bezpecnostpotravin.cz se uživatelé mohou zaregistrovat k elektronickému zasílání zpráv o závadných potravinách, které v tržní síti zachytily dozorové orgány.

Slovník   „Bezpečnosti potravin A-Z“
Slovník  objasňuje základní termíny z  problematiky bezpečnosti potravin, potravinářství, výživy a z dalších souvisejících oborů. Slovník je volně dostupný z internetových stránek bezpecnostpotravin.cz. Vstup do  slovníku zde.

Aplikace do mobilních telefonů „Víš, co jíš?“

Aplikace poskytuje uživatelům přehledné a seriózní informace o potravinářských přídatných látkách (tzv. éčkách). Éčka uvedená na etiketách potravinářských výrobků lze snadno a rychle vyhledávat podle kategorie, názvu nebo kódu. S aplikací je možné pracovat i bez připojení k internetu a do svého mobilního telefonu si ji stáhnete zde.  

Databáze složení potravin ČR
Databáze složení potravin ČR obsahuje výživové údaje zpracované pro téměř 800 potravin. Kromě snadného vyhledávání poskytuje také možnost výpočtu výživové hodnoty potravin.
Databáze je spravována a aktualizována Centrem pro databázi složení potravin ČR v rámci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze a naleznete ji zde.

Program do interaktivních tabulí
Výukový program do interaktivních tabulí „Jíme zdravě a s chutí“ je určený pro žáky a pedagogy 1. stupně základních škol. Program seznamuje žáky hravou a zábavnou formou s původem potravin a se základy zdravé výživy a hygieny při zacházení s potravinami a je doplněn krátkými instruktážními videi, interaktivními soutěžemi, hrami a zábavnými testy získaných znalostí.
Ukázka práce s programem do interaktivních tabulí je ke zhlédnutí zde (video) .
Stažení výukového programu do interaktivních tabulí je zdarma, včetně pravidelné aktualizace pro zaregistrované uživatele.
Další informace, technické údaje pro použití a podmínky registrace naleznete zde.

Internetové stránky viscojis.cz

Internetové stránky viscojis.cz  jsou primárně určeny spotřebitelům. Na jejich tvorbě se podílejí odborníci z univerzit, oborů výživy lékařských fakult, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství. Uvedené stránky poskytují seriózní a ověřené informace o potravinách, možných rizicích z konzumace potravin, výživových a hygienických doporučeních a řadu zajímavostí z domova i ze zahraničí.

Internetové stránky viscojis.cz/teens

Webové stránky viscojis.cz/teens jsou koncipovány především pro mládež a poskytují  informace z oblasti správné výživy a bezpečnosti potravin. Jejich cílem je také podpora výukového programu „Výživa ve výchově  ke zdraví„, který vznikl ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, Ústavem zemědělské ekonomiky a informací a Společností pro výživu. Program je určen především pedagogům a žákům 2. stupně základních škol. Nabízí kvalitní podpůrný vzdělávací materiál, který vychází z ověřených odborných zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu. Výukový program je doplněn pracovními sešity pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a pracovními sešity pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, které slouží k procvičení a osvojení základních znalostí z oblasti výživy a bezpečného stravování. Další učební pomůckou k výukovému programu jsou znalostní testy, pomocí kterých si žáci mohou otestovat své vědomosti.
Druhým výukovým materiálem, který vznikl ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, je e-learningový kurz ˇVýživa ve výchově ke zdraví“ (informace zde). Kurz je určen středním školám s potravinářskými obory a gymnáziím. Jednotlivé moduly kurzu jsou zaměřeny na  výživu člověka, složení potravin a bezpečné stravování. Kurz je doplněn odbornou příručkou pro pedagogy „Výživa ve výchově ke zdraví“, která  je v elektronické podobě k dispozici na stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin v kategorii Publikace nebo je na vyžádání zasílána v tištěné podobě. Oba výukové programy i příručka jsou k dispozici zdarma.

2) Vzdělávací aktivity a přednáškovou činnost

Výukové programy pro děti předškolního věku a 1. stupně ZŠ
Výukové programy vycházejí z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) Pět klíčů k bezpečnému stravování.
Ukázka hudebního výukového představení pro MŠ „Přijede k nám návštěva“ je ke zhlédnutí zde (video).
Ukázka výukového programu pro žáky 1. st. ZŠ „Jíme zdravě a s chutí“ je ke zhlédnutí zde (video).
Od roku 2011 programy volně čerpají i z programu „Výživa ve výchově ke zdraví“. Programy jsou nabízeny zdarma pouze předškolním zařízením a 1. stupni ZŠ.

Přednášky pro žáky 2. stupně ZŠ
Cílem přednáškové činnosti je představit nový produkt ICBP pro děti a pedagogy 2. stupně ZŠ. Téma bezplatných přednášek je sestaveno podle osnovy nového výukového programu pro pedagogy 2. stupně („Výživa ve výchově ke zdraví“). V rámci přednášky vedené jedním nebo dvěma odbornými lektory jsou probírána témata týkající se problematiky zdravé výživy, základních hygienických a stravovacích návyků, alimentárních onemocnění.  Přednášky jsou plně hrazeny z prostředků MZe.

Přednášky pro dospělé spotřebitele
ICBP realizuje v omezené míře i přednášky pro dospělé spotřebitele a studenty středních škol. Cílem přednášek je poskytnout informace o fungování systému bezpečnosti potravin v ČR. Přednášky pro spotřebitele jsou plně hrazeny z prostředků MZe.

Hlavní témata přednášek:
– Systém bezpečnosti potravin
– Činnost Informačního centra bezpečnosti potravin (jak získat       
    informace)
– Prevence onemocnění z potravin, zdravá výživa

Výukový program pro resort MŠMT „Výživa ve výchově ke zdraví
Výukový program byl vypracován ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK a je určen pro pedagogy a žáky 2. stupně ZŠ. Cílem programu je nabídnou rezortu MŠMT kvalitní produkt pro výuku žáků 2. stupně ZŠ, který vychází pouze z ověřených informačních zdrojů. Samotný program je rozdělen na šest  základních témat::

– Živiny  a voda
– Výživová doporučení
– Výživa a nemoci
– Nákazy z potravy a jejich prevence
– Otravy z potravy        
– Potraviny a bezpečnost

Každý pedagog má možnost si ke své výuce vybrat požadované téma. Ke každé kapitole je  připraven k volnému stažení pracovní sešit pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, který  slouží k procvičení probrané kapitoly. Výukový program a pracovní sešity jsou  k dispozici  na hlavní stránce webových stránek viscojis.cz/teens.

3) Tiskový materiál ICBP

Propagační materiály a publikace
ICBP poskytuje veřejnosti řadu vzdělávacích materiálů – publikací, letáků a příruček. Publikace jsou k dispozici v elektronické verzi zde.  Označené materiály lze získat v omezeném množství v tištěné formě, a to přímo na adrese MZe, Těšnov 17, Praha 1 nebo poštou na vyžádání (e-mail: icbp.objednavky@mze.gov.cz).
Všechny publikace jsou k dispozici zdarma, včetně úhrady poštovného.