Bezpečnost potravin

Monitoring cizorodých látek

Foto: Shutterstock

Program „Monitoring cizorodých látek“ zahrnuje sledování cizorodých látek v celém potravním řetězci, nejen v potravinách, ale i v surovinách. Každoroční sledování přináší ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými kontaminanty.

Monitorování je pro ČR závazné a vychází z každoročních doporučení Evropské komise k získání srovnatelných dat v daných oblastech, která slouží buď k tvorbě limitů u látek, u nichž limity stanoveny zatím nejsou, nebo k mapování výskytu určitých látek na území EU.

Výsledky monitoringu cizorodých látek jednotlivých členských států jsou využity a zpracovány v pracovních orgánech EK. Experti jak dozorových organizací podílejících se na provádění monitoringu cizorodých látek, tak Ministerstva zemědělství, se na základě existujících dat mohou aktivně účastnit jednání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a jeho jednotlivých podskupin. S ohledem na nové informace a vývoj v Codexu Alimentarius je možno pružně měnit maximální limity některých kontaminujících látek. Jsou stanoveny maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách a je třeba průběžně sledovat jejich dodržování.

Plány monitoringu jednotlivých organizací jsou průběžně upravovány o některé analýzy kontaminantů či o komodity, jak bylo projednáno a dohodnuto v pracovních skupinách Evropské komise, a ve vazbě na plnění právních předpisů Komise. Zároveň se přihlíží na zjištění notifikovaná systémem RASFF. Zadání požadavků na zajišťování monitoringu cizorodých látek se pružně mění s požadavky Evropské komise.

Články v kategorii

7. 12. 2023

Státní zdravotní ústav provádí již od roku 1994 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí. Jedná se o ucelený systém sběru dat o expozici obyvatelstva toxickým chemickým látkám ze životního prostředí, jakož i dat o zdravotním stavu české populace, a jejich odborného posouzení z hlediska zdravotních rizik. Nejnovější monitoring za rok 2022 […]


31. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1355 v následujícím dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2024-2026. Zpracovatelem dokumentu je Ministerstvo zdravotnictví, Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Odbor ochrany veřejného zdraví. Dokument byl projednán a odsouhlasen mezirezortní pracovní skupinou pro rezidua pesticidů. Dne 1. září 2008 […]


18. 10. 2023

Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin). Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity. Akrylamid Nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty […]


3. 10. 2023

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2022. Monitorování cizorodých látek (reziduí a kontaminantů) v potravním řetězci zahrnuje sledování možné kontaminace potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě. Do této oblasti patří též biomonitoring, tzn. sledování kontaminace volně žijících organismů, které doplňují spotřební koš člověka. Zároveň jsou sledovány […]


29. 8. 2023

Pět monitorovacích projektů pro potraviny a zdraví. V monitorovacím období roku 2022 probíhalo celkem pět dílčích projektů. Systém vzorkování potravin se opírá o metodické požadavky na hodnocení dietární expozice založené na principech tzv. Total Diet Study (TDS). Projekt vzorkování potravin v ČR Vzorkování je prováděno tak, že reprezentuje „obvyklou českou stravu“. Průběžně dochází k obměně […]


25. 8. 2023

Ve spolupráci Ministerstva zemědělství (Odbor bezpečnosti potravin) a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz) proběhl v letech 2019 – 2021 projekt, jehož cílem bylo posoudit zatížení nejčastěji lovených a konzumovaných druhů ryb vyskytujících se ve významných rybářských revírech ČR z hlediska obsahu významných cizorodých (kontaminujících) […]


7. 8. 2023

Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin). Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity. T-2 a HT-2 toxiny T-2 a HT-2 toxiny se řadí mezi trichotheceny a […]


26. 7. 2023

Zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech vloni v červnu v Ženevě rozhodlo o zařazení kyseliny perfluorhexansulfonové, jejích solí a sloučenin příbuzných mezi látky zakázané (zařazení do přílohy A této úmluvy), a to bez jakýchkoliv výjimek pro jejich výrobu a použití. Tyto látky se historicky používaly zejména v textiliích, nádobí s nepřilnavým […]


14. 6. 2023

Potraviny kontaminované polybromovanými difenylethery (PBDE) představují zdravotní riziko pro všechny věkové skupiny. Takový je závěr návrhu vědeckého stanoviska úřadu EFSA, které bylo 8. června předloženo k veřejné konzultaci. PBDE patří do skupiny bromovaných zpomalovačů hoření (BFR). Jedná se o umělé chemické látky, které se používají v celé řadě výrobků, jako jsou plasty, textilie a elektrická/elektronická […]


30. 5. 2023

Zpráva ze Sekce zemědělských vstupů (SZV) zahrnuje výstupy z činností v oblasti krmiv, hnojiv, půdy, lesnictví, přípravků na ochranu rostlin a souvisejících úředních kontrol v daném roce. Sekce zemědělských vstupů (SZV) zahrnuje činnosti v oblasti krmiv, hnojiv, půdy, lesnictví, přípravků na ochranu rostlin a souvisejících úředních kontrol. V současnosti má dva odbory: Odbor kontroly zemědělských […]


18. 5. 2023

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zveřejnil Výroční zprávu Národní referenční laboratoře ÚKZÚZ za rok 2022. Zdroj: ÚKZÚZ


17. 5. 2023

V Úředním věstníku Evropské unie byly v poslední době publikovány čtyři nařízení týkající se kontaminujících látek v potravinách. Přehled nových nařízení týkajících se kontaminujících látek v potravinách:


1 2 3 11