Bezpečnost potravin

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém řetězci byl loni minimální, meziročně klesl

Vydáno: 13. 5. 2024
Autor: SVS

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročních kontrol cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla více než 102 000 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů. Podíl nevyhovujících nálezů se meziročně mírně snížil z 0,06 % na 0,03 %.

„Procento záchytu nevyhovujících výsledků je skutečně minimální a z dlouhodobého pohledu se ještě snižuje. Zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu v České republice z pohledu obsahu reziduí a kontaminantů nelze proto hodnotit jinak než jako velmi příznivou,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Stanovené limity, až na jeden vzorek kravského mléka s obsahem reziduí veterinárních léčiv, splnily všechny vzorky syrového ovčího a kravského mléka. Z téměř dvou stovek vzorků slepičích vajec byla pouze ve dvou případech zjištěna rezidua doplňkových látek (antikokcidik) a veterinárních léčivých přípravků. Všem stanoveným limitům vyhovělo také bezmála 230 vyšetřených vzorků medu.

Pokud jde o skot, u něhož úřední veterinární lékaři provedli odběr vzorků od více než 1 000 kusů všech produkčních kategorií, byla zjištěna čtyři nevyhovující zjištění. Ve třech případech se jednalo o nadlimitní množství reziduí veterinárních léčiv, v jednom případě byla u vzorku jalovice pro výkrm zjištěna přítomnost zakázané látky chloramfenikol.

U prasat ve výkrmu vyhověly veškeré vzorky svaloviny a orgánů limitům pro koncentrace veterinárních léčiv a ostatních sledovaných látek včetně dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB). Až na jednu výjimku zjištění obsahu reziduí veterinárních léčiv, splnily stanovené limity také všechny vzorky svalů, jater a ledvin prasnic. Také všechny vzorky drůbeže, kterých odebrali úřední veterinární lékaři přes 700, vyhověly limitům.

Pokud jde o ryby, ve dvou chovech pstruhů byla detekována nepovolená malachitová zeleň. Jinak všechna vyšetření provedená na bezmála 200 odebraných vzorcích sladkovodních ryb skončila vyhovujícím výsledkem.

Všechny vzorky jater a svaloviny prasat divokých z lokalit, kde se aplikují antiparazitární přípravky pro odčervení jelení a srnčí zvěře, byly v roce 2023 na sledovaná rezidua negativní, stejně jako v předchozích letech. Ve skupině ostatní spárkaté zvěře (mimo prasata divoká) nebyly žádné vzorky s nevyhovujícím obsahem sledovaných látek a toxických prvků. Pouze u jednoho vzorku svaloviny divočáka byl zjištěn nadlimitní obsah olova po usmrcení olověnou střelou. Ve třech případech byly zjištěny nadlimitní hodnoty polychlorovaných bifenylů (PCB).

Vyšetřovány, tak jako každoročně, byly také vzorky potravinářských výrobků. U jednoho vzorku uzených masných výrobků byla prokázána nadlimitní koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků. Jednalo se o malý výrobní provoz s „klasickou“ technologií uzení, kdy je uzené maso vystaveno kouřovým zplodinám s vysokým obsahem zdraví škodlivých látek.  U tří masných výrobků ze zvěřiny byla zjištěna nadlimitní koncentrace olova. Ve dvou případech se jednalo o výrobky pocházející ze zemí EU (Maďarsko a Francie), proto byly případy vloženy do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). Limitům na sledované analyty vyhověly všechny testované mléčné i vaječné výrobky i výrobky z mořských a sladkovodních ryb.

V krmivech pro hospodářská zvířata nebyly až na ojedinělé výjimky zjištěny nevyhovující koncentrace sledovaných látek. U krmných směsí pro drůbež byly zjištěny ve čtyřech případech nevyhovující koncentrace doplňkových látek. Vyšetření podobně jako v předchozích letech nezjistila v chovech hospodářských zvířat a ryb nepovolené preventivní podávání léčiv prostřednictvím krmiv ani vody k napájení.

Podrobné zprávy o výsledcích Plánu úředních kontrol reziduí farmakologicky účinných látek, pesticidů a kontaminujících látek v potravinovém řetězci jsou dostupné na webu SVS.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS