Bezpečnost potravin

Granty a výběrová řízení

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vypisuje v průběhu kalendářního roku celou řadu výběrových řízení na řešení vědeckých projektů, které finančně podporuje formou grantu (určeno pro organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36), na jejichž řešení nemá technickou či odbornou kapacitu.

Obdobně si u externích subjektů Úřad zajišťuje dodávky materiálu a služeb realizací veřejných zakázek (tendrů).

Vše o grantech EFSA

Vše o veřejných zakázkách EFSA

Seznam plánovaných veřejných zakázek (procurement) a grantů pro rok 2023 naleznete ZDE.

Články v kategorii

10. 7. 2023

EFSA publikoval otevřenou výzvu k předkládání nabídek OC/EFSA/BIOHAW/2023/03 na téma „Vývoj metodiky pro hodnocení pozitivních životních podmínek zvířat s využitím behaviorálně-analytických a etologických přístupů“. Cílem výzvy je spojit odborné znalosti v oblasti vědy o dobrých životních podmínkách zvířat (etologie, vědy o zvířatech) a analýzy chování (experimentální a aplikovaná analýza chování, behaviorální farmakologie) a vyvinout vědecky […]


19. 6. 2023

Zoonózy mohou způsobit značnou zátěž nejen pro lidské zdraví, ale také pro zdraví zvířat. Zátěž lidskými chorobami lze kvantitativně odhadnout v „letech života přizpůsobených zdravotnímu postižení“ (Disability Adjusted Life Years – DALY). Nedávno byla zveřejněna metodika pro odhad společenské zátěže způsobené zoonózami, které mají značnou zátěž pro lidi i zvířata a které mohou spadat do […]


18. 4. 2023

Hlavním cílem výzvy je vypracovat scénáře pro hodnocení environmentálních rizik pesticidů pro suchozemské necílové organismy s využitím informací o krajině prostřednictvím sběru a vytváření dat. Obecným účelem smlouvy uzavřené v rámci tohoto zadávacího řízení je shromáždit, generování a analýza dat za účelem vypracování environmentálních scénářů, aby se dosáhlo pokroku v oblasti posouzení environmentálních rizik PPP […]


17. 4. 2023

EFSA vyhlašuje výzvu k poskytování technické a vědecké podpory pro školicí kurzy EFSA v oblasti dozoru nad škůdci rostlin pro zlepšení krizové připravenosti v oblasti zdraví rostlin. Cílem tohoto zadávacího řízení je vybrat dodavatele, který navrhne a vypracuje školicí materiály, jež budou poskytovány on-line, a podpoří tak členské státy EU a třetí země při plánování […]


12. 4. 2023

EFSA se touto výzvou snaží rozšířit používání NAMs (New Approach Methodologies, Metodiky nového přístupu) v oblasti neurotoxicity a vývojové neurotoxicity, které se uplatní při zvažování důkazů při hodnocení rizik pesticidů. Hlavním cílem projektu je pokročit v porozumění tomu, jak expozice chemickým látkám ovlivňují zdraví a onemocnění mozku a využít tyto poznatky k ochraně lidského zdraví. […]


4. 4. 2023

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavřít jednu rámcovou smlouvu na čtyři roky. Rámcová smlouva bude realizována prostřednictvím zvláštních smluv. Vybraný rámcový dodavatel odpoví na žádost v rámci rámcové smlouvy, a následně bude mezi EFSA a rámcovým dodavatelem uzavřena konkrétní smlouva. Zvláštní smlouvy stanoví konkrétní podmínky pro plnění jednotlivých úkolů. Celkové cíle rámcových smluv vyplývajících z […]


22. 3. 2023

Hlavním cílem projektu je definovat, ověřit a použít standardizovaný pracovní postup (experimentální a výpočetní) pro odvození spolehlivých humánních referenčních bodů a směrných hodnot založených na zdraví (HBGV) s využitím nejmodernějších in vitro přístupů, konkrétně platforem organ-on-chip (OoC) a různých „OMICs“ (transkriptomika, metabolomika a epigenomika). Nově získaná data budou použita k vývoji a tréninku bioinformatického postupu […]


21. 3. 2023

Jedním z operačních cílů vědecké strategie EFSA 2027 je vypracování a zavedení harmonizovaných metodik pro hodnocení rizik v rámci EU i na mezinárodní úrovni. Pomocí školicích programů pro zaměstnance a odborníky se EFSA snaží tento cíl realizovat prostřednictvím rozvoje nových schopností, které tento rámec v komunitě hodnocení rizik EFSA podpoří. V rámci mandátu a poslání […]


9. 3. 2023

Cílem projektu je identifikovat a stanovit prioritní potřeby EFSA v oblasti dat, které jsou nezbytné pro další pokrok v oblasti hodnocení rizik pro zdraví lidí (HHRA), zdraví zvířat (AHRA) a životní prostředí (ERA). Dále identifikovat a zmapovat významné zdroje dat a zajistit doporučení pro přístup k datům a jejich generování. Tento projekt je prvním milníkem […]


16. 12. 2022

OC/EFSA/MESE/2022/05; Termín pro přihlášení do tendru: 8. 2. 2023


26. 10. 2022

OC/EFSA/BIOHAW/2022/04; Termín pro přihlášení do tendru: 21. 11. 2022


13. 10. 2022

GP/EFSA/FIP/2022/01; nový termín je 30. listopadu 2022


1 2 3 14