Bezpečnost potravin

Označování potravin

Souhrnné informace k označování potravin

Foto: Shutterstock

Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby se mohl rozhodnout při výběru ze širokého spektra výrobků. Co a jak musí být na baleném výrobku uvedeno, ukládají české zákony a prováděcí vyhlášky a také nařízení EU.

Obecně platí, že informace uváděné na potravinách:

  • nesmějí uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o charakteristiky potraviny (nesmějí ani podle vzhledu, popisu nebo vyobrazení vyvolávat nesprávný dojem), nesmějí uvádět účinky nebo vlastnosti, které dotčená potravina nemá a nesmějí vyvolávat dojem zvláštnosti, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin, pokud se stejnými charakteristikami vyznačují všechny podobné potraviny,
  • musí být čitelné, přesné, jasné, spotřebitelům snadno srozumitelné,
  • nesmějí připisovat potravině vlastnosti (nebo na ně odkazovat) umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, a to s výjimkou přírodních minerálních vod a potravin „určených pro zvláštní výživu“, které podléhají zvláštním předpisům,
  • údaje musí být uvedeny v jazyku srozumitelném v příslušné zemi (národní předpis může stanovit použití konkrétního jazyka, v ČR se jedná o češtinu).

Za informace o potravině odpovídá ten provozovatel potravinářského podniku usazeného v EU (výrobce, balírna, dovozce, distributor nebo obchodník), pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh.

V podnicích, které na tento podnik navazují, nesmějí být informace připojené k potravině upraveny, pokud by tyto úpravy mohly uvádět konečného spotřebitele v omyl nebo snížit možnost spotřebitele rozhodovat se při výběru potravin, a tyto podniky odpovídají za veškeré jimi provedené změny informací.

Legislativa stanovuje, které údaje musí být uváděny povinně.
I u potravin, u nichž určité údaje nejsou povinné, ale jsou uváděny dobrovolně, musí být splněny požadavky kladené na údaje uváděné povinně.

 

Články v kategorii

16. 3. 2023

Dotaz: Lze použít název „šlehačka“ v označování čistě rostlinných výrobků? Lze použít název „šlehačka“ u směsných výrobků, kdy část mléčného tuku byla nahrazena tukem rostlinným? Odpověď SZPI: Dle článku 78 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (dále jen „nařízení (EU) č. 1308/2013“) […]


24. 1. 2023

V praxi, při kontrolách dozorovými orgány, bude vždy brána v úvahu kromě samotné textace i celková prezentace potraviny spotřebiteli.


18. 1. 2023

Právní předpisy v oblasti označování potravin v souvislosti s označováním rostlinných výrobků názvy vyhrazenými pro mléko a mléčné výrobky.


7. 12. 2022

Informace SZPI


14. 11. 2022

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství


9. 11. 2022

Průvodce webové stránky olejnadzlato.cz


27. 10. 2022

Nařízení (EU) č. 1169/2011 stanoví, že spotřebitel nesmí být uváděn v omyl ohledně místa původu potraviny.


10. 10. 2022

Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce


4. 10. 2022

Informace SZPI


23. 9. 2022

Tisková zpráva PK ČR


4. 8. 2022

Reformulace je úprava složení potravinářského výrobku, aby více odpovídal zásadám pestré vyvážené stravy.


30. 6. 2022

Vodítka SZPI by měla sloužit jak inspektorům, tak podnikatelům.


1 2 3 9