Bezpečnost potravin

SZPI: Označování vína podle platných právních předpisů

Vydáno: 22. 1. 2024
Autor: SZPI

Foto: Shutterstock

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejnila aktualizovaný přehled právních předpisů v oblasti označování vína.

Právní předpisy

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, v platném znění [dále jen „nařízení (EU) č. 1308/2013“]
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu, v platném znění [dále jen „nařízení (EU) 2019/33“]
 • Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/34, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol, v platném znění [dále jen „nařízení (EU) 2019/34“]
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění [dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“]
 • Zákon č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „zákon č. 321/2004 Sb.“]
 • Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“]
 • Vyhláška č. 88/2017 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „vyhláška č. 88/2017 Sb.“]

Vybraná pravidla a definice pro výrobu a označování vinařských produktů s chráněným označením původu (CHOP), chráněným zeměpisným označením (CHZO), tradičním výrazem

CHOP, CHZO, tradiční výrazy [čl. 92 a násl. nařízení (EU) č. 1308/2013] – pravidla označení se týkají těchto druhů vinařských výrobků [příloha VII část II nařízení (EU) č. 1308/2013]:

Víno (1), Mladé víno v procesu kvašení (2), Likérové víno (3), Šumivé víno (4), Jakostní šumivé víno (5), Jakostní aromatické šumivé víno (6), Šumivé víno dosycené oxidem uhličitým (7), Perlivé víno (8), Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým (9), Hroznový mošt (10), Částečně zkvašený hroznový mošt (11), Zahuštěný hroznový mošt (13), Víno ze zaschlých hroznů (15) a Víno z přezrálých hroznů (16).

CHOP [čl. 93 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č.1308/2013] – 100 % hroznů pochází výlučně z uvedené zeměpisné oblasti a v této zeměpisné oblasti probíhá i výroba. Je-li uvedena podoblast, musí z ní pak být nejméně 85 % hroznů [čl. 55 odst. 2 nařízení (EU) 2019/33] a zbývajících 15 % musí pocházet z oblasti (avšak dle § 19 odst. 4 písm. a) zákona č. 321/2004 Sb. musí být hrozny pro výrobu „jakostního vína s přívlastkem“ sklizeny ve stejné vinařské podoblasti).

CHZO [čl. 93 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č.1308/2013] – nejméně 85 % hroznů pochází výlučně z uvedené zeměpisné oblasti a v této zeměpisné oblasti probíhá i výroba.

! Avšak podle §17 odst. 1 písm. e) zákona č. 321/2004 Sb. a podkap. 8.1 specifikace vín s CHZOhrozny použité k výrobě zemského vína musí pocházet výlučně (100 %) z uvedené zeměpisné oblasti) !

Výroba [uvedená v čl. 93 odst. 1 písm. a) bodě iv) a písm. b) bodě iv) nařízení (EU) č. 1308/2013] zahrnuje veškeré dotyčné činnosti od sklizně hroznů po dokončení procesů vinifikace s výjimkou sklizně hroznů nepocházejících z příslušné zeměpisné oblasti ve smyslu odst. 1 písm. b) bodu iii) a s výjimkou případných následných procesů [čl. 93 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013].

U CHOP/CHZO příslušné orgány zajišťují každoroční ověření souladu se specifikací výrobku [čl. 19 nařízení (EU) 2019/34].

Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2019/33 pokud specifikace výrobku uvádí, že balení, včetně plnění musí být provedeno ve vymezené zeměpisné oblasti nebo v oblasti nacházející se v bezprostřední blízkosti dotyčné vymezené oblasti v souladu s požadavkem uvedeným v čl. 94 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 1308/2013, je tento požadavek s ohledem na dotyčný výrobek odůvodněn (v zájmu zachování jakosti, zajištění původu či zajištění kontroly).

Tradiční výrazy [čl. 112 nařízení (EU) č. 1308/2013] – o uznání rozhoduje Komise, jsou uvedeny v elektronickém rejstříku (dle čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2019/34) a v elektronické databázi E-Bacchus [pro třetí země, a to dle čl. 38 odst. 2 nařízení (EU) 2019/33].

Označování vinařských produktů povinnými údaji

[články 118, 119 a 121 nařízení (EU) č. 1308/2013]

Dle ustanovení § 2 zákona č. 321/2004 Sb. platí, že tímto zákonem nejsou dotčena ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., pokud zákon č. 321/2004 Sb. nestanoví jinak.

Dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. platí, že požadavky na označování produktů v působnosti tohoto zákona stanoví předpisy Evropské unie, tento zákon a prováděcí právní předpis.

Dle ustanovení čl. 118 nařízení (EU) č. 1308/2013 se použije pro označování vinařských výrobků nařízení (EU) č. 1169/2011, pokud nařízení (EU) č.1308/2013 nestanoví jinak.

Dle ustanovení čl. 15 nařízení (EU) č. 1169/2011 mají být povinné informace o potravině v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům v členských státech, kde je potravina uváděna na trh – podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 110/1997 Sb., jde-li o balení určené pro tuzemského spotřebitele, musí tedy být povinné údaje stanovené předpisy Unie uvedeny v jazyce českém.

! SZPI bude zejména věnovat pozornost kontrole 7 povinných údajů podle čl. 119 nařízení (EU)
č. 1308/2013 uvedeným v českém jazyce, které jsou níže zvýrazněny tučným písmem !

A) Druh výrobku (někdy lze vynechat – viz níže)
B) U vín s CHOP/CHZO výraz CHOP/CHZO (někdy lze vynechat) a název CHOP/CHZO
C) Skutečný obsah alkoholu v % objemových
D) Uvedení provenience
E) Název stáčírny nebo výrobce / prodejce (viz níže)
F) U dovážených vín název dovozce (může být mimo zorné pole ostatních povinných údajů)
G) Údaj o obsahu cukru (jen vína šumivá, šumivá dosycená oxidem uhličitým, jakostní šumivá nebo jakostní aromatická šumivá)
H) Výživové údaje (od 8. 12. 2023)
I) Seznam složek (od 8. 12. 2023)
J) Datum minimální trvanlivosti v případě dealkoholizovaných výrobků (od 8. 12. 2023)
K) Číslo šarže (může být mimo zorné pole ostatních povinných údajů)
L) Údaj o alergenu (může být mimo zorné pole ostatních povinných údajů)
M) Jmenovitý objem
N) Zvláštní pravidla pro některá vína
O) Logotyp

Povinné údaje dle čl. 119 nařízení (EU) č. 1308/2013 se musí nacházet ve stejném zorném poli na nádobě tak, aby byly čitelné současně, aniž by bylo nutné nádobou otáčet, a musí být uvedeny nesmazatelnými znaky a snadno odlišitelné od textů či vyobrazení, které je obklopují (čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) 2019/33).

Mimo zorné pole se mohou dle čl. 40 odst. 2 nařízení (EU) 2019/33 nacházet pouze údaje:

 • o alergenech (pokud je seznam složek poskytnut elektronickými prostředky),
 • označení dovozce,
 • číslo šarže a
 • datum minimální trvanlivosti.

Velikost písma povinných údajů musí být větší nebo rovna 1,2 mm bez ohledu na použitý formát [čl. 40 odst. 3 nařízení (EU) 2019/33].

Označování výrobků dle ekologické produkce se dále řídí dle nařízení EP a Rady (EU) 2018/848.

A) DRUH VÝROBKU

Druhy výrobků z révy vinné jsou druhy uvedené v bodech 1 až 17 přílohy VII část II nařízení (EU) č. 1308/2013.

Víno (1)
Mladé víno v procesu kvašení (2)
Likérové víno (3)
Šumivé víno (4)
Jakostní šumivé víno (5)
Jakostní aromatické šumivé víno (6)
Šumivé víno dosycené oxidem uhličitým (7)
Perlivé víno (8)
Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým (9)
Hroznový mošt (10)
Částečně zkvašený hroznový mošt (11)
Částečně zkvašený hroznový mošt ze zaschlých vinných hroznů (12)
Zahuštěný hroznový mošt (13)
Rektifikovaný moštový koncentrát (14)
Víno ze zaschlých hroznů (15)
Víno z přezrálých hroznů (16)
Vinný ocet (17)

Údaj o druhu výrobku lze vynechat u vín (jiných než těch, které byly ošetřeny dealkoholizací) obsahujících název CHOP/CHZO [čl. 119 odst. 2 nařízení (EU) č.1308/2013] a dále u jakostních šumivých vín obsahujících výraz „Sekt“ [čl. 48 odst. 3 nařízení (EU) 2019/33].

Pokud byly výrobky podrobeny ošetření dealkoholizací v souladu s přílohou VIII částí I oddílem E nařízení (EU) č. 1308/2013, pak se dle čl. 119 odst. 1 písm. a) bodu i) a ii) nařízení (EU) č. 1308/2013 k údaji o druhu výrobku doplní:

 • výraz „dealkoholizovaný“ (skutečný obsah alkoholu je nižší nebo roven 0,5 % obj.);
 • výraz „částečně dealkoholizovaný“ (skutečný obsah alkoholu je vyšší než 0,5 % obj. a nižší než minimální skutečný obsah alkoholu daného výrobku před dealkoholizací).

B)  U výrobků s CHOP/CHZO VÝRAZ CHOP/CHZO a NÁZEV CHOP/CHZO

Přehled CHOP/CHZO chráněných v EU je uveden v elektronické databázi e-Ambrosia:
https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/,
https://www.tmdn.org/giview/

Seznam zeměpisných označení (GI) třetích zemí, chráněných v EU, dle bilaterálních dohod:
https://commission.europa.eu/system/files/2021-03/list-gis-non-eu-countries-protected-in-eu_en.pdf

Vína s CHOP nebo CHZO – ČR:

ZeměCHOPCHZO
Česká republikaČechy též doplněno Mělnickáčeské
 Čechy též doplněno Litoměřická 
 Morava též doplněno Slováckámoravské
 Morava též doplněno Mikulovská 
 Morava též doplněno Znojemská 
 Morava též doplněno Velkopavlovická 
 Novosedelské slámové víno 
 Šobes, Šobeské víno 
 Znojmo 

Výraz „CHOP“/„CHZO“ (nikoli jejich název) lze vynechat u výrobků:

 1. s tradičními výrazy [čl. 119 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013; § 18 odst. 8 zákona č. 321/2004 Sb.]uvedených v elektronickém rejstříku: https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/tdt

U vín s CHOP/CHZO z ČR je nutné dále doplnit tradiční výraz (ad zákon č. 321/2004 Sb. o víně):

 • „zemské víno“ vždy s názvem CHZO „české“ nebo „moravské“.
 • „jakostní víno“ vždy s názvem CHOP „Čechy“ nebo „Morava“, příp. doplněno o vinařskou podoblast (ta není povinná), dále vždy doplněno o evidenční číslo jakosti.
 • „jakostní víno s přívlastkem“ nebo „víno s přívlastkem“ vždy s CHOP „Čechy“ nebo „Morava“, vždy doplněno o vinařskou podoblast (CHOP), dále vždy doplněno o evidenční číslo jakosti.
 1. a dále u těchto vín [čl. 119 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013, čl. 23 nařízení (EU) 2019/33]:

Kypr – Commandaria
Řecko – Samos
Španělsko – Cava, Jerez, Xérès nebo Sherry, Manzanilla
Francie – Champagne
Itálie – Asti, Marsala, Franciacorta
Portugalsko – Madeira nebo Madère, Port nebo Porto.

C) SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU v % OBJEMOVÝCH
[čl. 44 nařízení (EU) 2019/33]

V celých jednotkách nebo jednotkách zaokrouhlených na pět desetin.
Za číselným údajem se uvádí symbol „% obj.“ a tomuto symbolu mohou předcházet slova „skutečný obsah alkoholu“, nebo „skutečný alkohol“, nebo „alk.“.

V případě ČZHM nebo mladého vína v procesu kvašení lze uvedení skutečného obsahu alkoholu nahradit nebo doplnit údajem o celkovém obsahu alkoholu a to v „% obj.“a předchází mu slova „celkový obsah alkoholu“ nebo „celkový alkohol“.

D) UVEDENÍ PROVENIENCE
[čl. 45 nařízení (EU) 2019/33]

 1. U vína, likérového vína, šumivého vína, jakostního šumivého vína, jakostního aromatického šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, perlivého vína, perlivého vína dosyceného oxidem uhličitým, vína ze zaschlých hroznů a vína z přezrálých hroznů se uvede:
 • slovy „víno z (…)“„vyrobeno v (…)“„výrobek z (…)“ nebo „sekt z (…)“, nebo rovnocenným výrazem,
  s doplněním názvu členského státu nebo třetí země, na jejichž území byly hrozny sklizeny a zpracovány na víno;
 1. slovy „víno z Evropské unie“ nebo „směs vín z různých zemí Evropské unie“, nebo rovnocenným výrazem,
  v případě vína vzniklého smícháním vín pocházejících z několika členských států;
 2. slovy „víno z Evropské unie“ nebo „víno vyrobené v (…) z hroznů sklizených v (…)“ s doplněním názvů dotyčných členských států v případě vín vyrobených v jednom členském státě z hroznů sklizených v jiném členském státě;
 3. slovy „směs vín z (…)“, nebo rovnocenným výrazem, s doplněním názvů dotyčných třetích zemí v případě vín vyrobených ze směsi vín pocházejících z více třetích zemí;
 4. slovy „víno vyrobené v (…) z hroznů sklizených v (…)“ s doplněním názvů dotyčných třetích zemí v případě vín vyrobených ve třetí zemi z hroznů sklizených v jiné třetí zemi.
 5. U šumivého vína, jakostního šumivého vína a jakostního aromatického šumivého vína bez CHOP/CHZO:
 • může být údaj uvedený v bodě 1 (výše) nahrazen údajem „vyrobeno v (…)“, nebo rovnocenným výrazem,
  s doplněním názvu členského státu, v němž došlo k druhotnému kvašení.
 1. U mladého vína v procesu kvašení, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu nebo zahuštěného hroznového moštu se uvede:
 • „mošt z (…)“ nebo „mošt vyrobený v (….)“, nebo rovnocenným výrazem, s doplněním názvu členského státu;
 •  „směs z produktů různých zemí Evropské unie“ v případě výrobků z révy vinné vyrobených scelováním výrobků pocházejících ze dvou nebo více členských států;
 • „mošt vyrobený v (…) z hroznů sklizených v (…)“ v případě hroznového moštu, který nebyl vyroben
  v členském státě, v němž byly použité hrozny sklizeny.

E) NÁZEV STÁČÍRNY nebo VÝROBCE / PRODEJCE
[čl. 46 a 54 nařízení (EU) 2019/33]
Bližší informace jsou popsány ve stanovisku ZDE.

F) U DOVÁŽENÝCH VÍN NÁZEV DOVOZCE
[čl. 46 nařízení (EU) 2019/33]
Bližší informace jsou popsány ve stanovisku ZDE.

G) ÚDAJ O OBSAHU CUKRU
Povinný údaj pro šumivá vína, šumivá vína dosycená oxidem uhličitým, jakostní šumivá vína, jakostní aromatická šumivá vína.
[čl. 47 nařízení (EU) 2019/33]

Příloha III část A nařízení (EU) 2019/33 – výrazy lze uvést v různých jazycích, níže např. v ČJ a FJ:

Přírodně tvrdé – brut nature (cukr nižší než 3 g/l, po druhotném kvašení nebyl dodán žádný cukr)
Zvláště tvrdé – extra brut (cukr 0-6 g/l)
Tvrdé – brut (cukr pod 12 g/l)
Zvláště suché – extra sec (cukr 12-17 g/l)
Suché – sec (cukr 17-32 g/l)
Polosuché – demi-sec (cukr 32-50 g/l)
Sladké – doux (cukr nad 50 g/l)

Pokud obsah cukru odůvodňuje použití dvou výrazů, vybere se jen jeden.

Údaj o obsahu cukru je dále podle zákona č. 321/2004 Sb. povinný i u ostatních vín s CHOP z ČR (viz § 16 odst. 3), dále pak u všech sudových, čepovaných a rozlévaných vín (viz § 16 odst. 7, 8 a 9). Zde se při označení postupuje podle přílohy III části B nařízení (EU) 2019/33 – výrazy v různých jazycích, v ČJ:

Suché – cukr do 4 g/l NEBO do 9 g/l, pokud celková kyselost je nejvýše o 2 g nižší než obsah zbytkového cukru
Polosuché – cukr do 12 g/l NEBO do 18 g/l, pokud celková kyselost je nejvýše o 10 g nižší než obsah zbytkového cukru
Polosladké – cukr do 45 g/l
Sladké – cukr nejméně 45 g/l

Pokud obsah cukru odůvodňuje použití dvou výrazů, vybere se jen jeden.

Příklad: Víno s obsahem zbytkového cukru 8 g/l může být označeno jako „suché“, pokud obsahuje nejméně 6 g/l celkových kyselin.

H) VÝŽIVOVÉ ÚDAJE
Bližší informace jsou popsány ve stanovisku ZDE.
Evropská komise zveřejnila k dané problematice i Otázky a odpovědi na stránkách ZDE.

I) SEZNAM SLOŽEK
Bližší informace jsou popsány ve stanovisku ZDE.
Evropská komise zveřejnila k dané problematice i Otázky a odpovědi na stránkách ZDE.

J) DATUM MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI
Datum minimální trvanlivosti se uvede u výrobků, které byly ošetřeny dealkoholizací dle přílohy VIII části E nařízení (EU) č. 1308/2013 a se skutečným obsahem alkoholu nižším než 10 % obj.

Datum minimální trvanlivosti se uvede v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 1169/2011.

K) ČÍSLO ŠARŽE
[čl. 118 nařízení (EU) č.1308/2013; § 9 odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb.]

L) ÚDAJ O OBSAHU ALERGENU
[čl. 118 nařízení (EU) č.1308/2013, čl. 41 a příloha I část A nařízení (EU) 2019/33]
Bližší informace jsou popsány ve stanovisku ZDE.

M) JMENOVITÝ OBJEM
[čl. 118 nařízení (EU) č.1308/2013; čl. 9 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1169/2011]

N) ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
[čl. 48 nařízení (EU) 2019/33]
Kategorie výrobků „šumivé víno“ a „perlivé víno“, pokud bylo syceno oxidem uhličitým, musí ve stejném zorném poli, jako je uvedený název druhu výrobků, obsahovat i slova „dosycené oxidem uhličitým“ nebo „získáno dosycením oxidem uhličitým“.

U kategorie výrobků „jakostní šumivé víno“ je možno vynechat odkaz na druh výrobku, je-li na etiketě uveden výraz „Sekt“.

O) LOGOTYP
V případě vína s CHOP, CHZO vyrobeného z hroznů sklizených na území České republiky se na obalu určeném pro spotřebitele uvede povinný logotyp dle § 16 odst. 4 věty druhé zákona č. 321/2004 Sb.

Barevné provedení logotypu na bílém podkladu se uvede na obalu určeném pro spotřebitele v souladu s vyhláškou č. 88/2017 Sb. (§ 15 a příloha č. 27 této vyhlášky).

V případě obalů určených pro spotřebitele typu láhev se logotyp uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním zorném poli. Výška logotypu je 12-16 mm.

V případě jiných obalů určených pro spotřebitele, než je láhev (např. bag in box), se logotyp uvede spolu s povinným údajem o provenienci. Výška logotypu je 12-80 mm.

Pozn.: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na vína neoznačená logotypem nebo vína naplněná do obalů, k nimž byl opatřen příslušný obalový materiál přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 26/2017 Sb., tj. 1. 4. 2017.

Označování vinařských produktů nepovinnými údaji

 1. Ročník sklizně
 2. Název moštové odrůdy
 3. Údaj o obsahu cukru (kromě těch vín, u nichž je to údaj povinný – viz výše)
 4. U vín s CHOP/CHZO tzv. „doplňující“ tradiční výrazy
 5. Symbol Unie pro označení CHOP/CHZO
 6. Údaje o některých výrobních metodách
 7. U vín s CHOP/CHZO název jiné zeměpisné jednotky, která je menší/větší než základní oblast pro označení CHOP/CHZO
 8. Piktogramy upozorňující na obsah SO2 a stopy vajec a stopy mléka
 9. Vybrané údaje dle § 7 vyhlášky č. 88/2017 Sb.

A) ROČNÍK SKLIZNĚ
[čl. 49 nařízení (EU) 2019/33]
Minimálně 85 % hroznů musí být sklizeno v dotyčném roce (u ledových vín může být sklizeno v lednu/únoru následného roku).

Vína bez CHOP/CHZO s uvedením ročníku musí být certifikována dle čl. 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274. Certifikace je dále popsána zde.

B) NÁZEV MOŠTOVÉ ODRŮDY
[čl. 50 a čl. 51 nařízení (EU) 2019/33]

U výrobků s CHOP/CHZO s názvem moštové odrůdy (či jejím synonymem) musí nejméně 85 % pocházet z dané odrůdy. Jsou-li uvedeny dvě a více moštových odrůd, tak musí být z těchto odrůd vyrobeno 100 % dotyčného výrobku. Názvy odrůd (synonym) musí být napsány stejně velkým písmem a v sestupném pořadí dle použitého množství.

U výrobků bez CHOP/CHZO, včetně vín ze třetích zemí, může být použit výraz „odrůdové víno“ plus název členského státu/třetí země nebo členských států/třetích zemí plus moštová odrůda/odrůdy (v tomto případě již se nemusí uvádět údaj o provenienci), pokud členský stát rozhodl o použití výrazu „odrůdové víno“, pokud nerozhodl, lze uvést pouze název odrůdy.

DŮLEŽITÉ: Avšak podle § 17a odstavce 1 zákona č. 321/2004 Sb. na etiketě nebo v obchodním označení vína bez CHOP/CHZO vyrobeného z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky nemohou být uvedeny odrůdy révy vinné uvedené ve Státní odrůdové knize. Na etiketě tohoto vína nebo v obchodním označení tohoto vína nesmí být použit výraz „odrůdové víno“.

Vína bez CHOP/CHZO vyrobená na území ČR z hroznů sklizených v jiném členském státě EU s uvedením názvu moštové odrůdy (odrůd) musí být certifikována dle čl. 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274. Certifikace je dále popsána zde.

Více informací o označení vín názvem odrůdy (odrůd) nebo jeho synonymem je uvedeno ve stanovisku ZDE.

C) ÚDAJ O OBSAHU CUKRU
[čl. 52 nařízení (EU) 2019/33]
V případě jiných vín než šumivých, šumivých dosycených oxidem uhličitým, jakostních šumivých a jakostních aromatických šumivých, kde je to údaj povinný.

Při označení se postupuje podle přílohy III části B nařízení (EU) 2019/33 (viz výše).

D) U vín s CHOP/CHZO tzv. „DOPLŇUJÍCÍ“ TRADIČNÍ VÝRAZY
[čl. 112 písm. b) nařízení (EU) č.1308/2013]

Tradiční výrazy pro ČR (např. zemské víno, jakostní víno a jakostní víno s přívlastkem, sekt stanovené oblasti apod.) pojící se s druhem produktu a názvem CHOP/CHZO jsou uvedeny a popsány v zákoně č. 321/2004 Sb.

Částečně zkvašený hroznový mošt původem z ČR lze označit dle § 15 zákona č. 321/2004 Sb. tradičním výrazem „burčák“.

Vyhláška č. 88/2017 Sb. (§ 7 odst. 3) stanovuje pouze pro výrobky s CHOP výrazy:

 • „rezerva“, pokud víno, s výjimkou šumivého a perlivého vína, zrálo nejméně 24 měsíců, z toho v dřevěném sudu nejméně 12 měsíců u červeného vína a 6 měsíců u bílého nebo růžového vína a zbytek uvedené doby v lahvích,
 • „rezerva“, pokud jakostní šumivé víno nebo jakostní šumivé víno stanovené oblasti nebo pěstitelský sekt, vyrobené tradiční metodou druhotného kvašení v lahvi, zrálo nejméně 18 měsíců v lahvi na kalech,
 • „grand rezerva“, pokud jakostní šumivé víno nebo jakostní šumivé víno stanovené oblasti nebo pěstitelský sekt, vyrobené tradiční metodou druhotného kvašení v lahvi, zrálo nejméně 30 měsíců v lahvi na kalech,
 • „botrytický sběr“ nebo „premium“, pokud jakostní víno s přívlastkem druhů výběr z hroznů nebo výběr z bobulí nebo výběr z cibéb bylo vyrobeno z hroznů, které byly aspoň z 30 % napadeny ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P.

Vyhláška č. 88/2017 Sb. (§ 7 odst. 2) dále stanovuje pouze pro výrobky s CHOP a CHZO výrazy:

 • „růžák“ nebo „ryšák“, pokud je barva vína meruňková, růžová, lososová nebo tmavorůžová a pokud bylo víno vyrobeno výhradně ze směsi

1.  modrých a bílých nebo červených vinných hroznů, přičemž je přípustná i směs modrých, bílých a červených vinných hroznů, nebo

2.  hroznového moštu z modrých a bílých nebo červených vinných hroznů, přičemž je přípustná i směs modrých, bílých a červených vinných hroznů;

 • „archivní víno“, pokud je víno uváděno do oběhu nejméně 3 roky po roku sklizně,
 • „mladé víno“, pokud je víno nabízeno ke spotřebě konečnému spotřebiteli nejpozději do 30. dubna následujícího roku po roce sklizně vinných hroznů použitých při výrobě tohoto vína,
 • „panenská sklizeň“ nebo „panenské víno“, pokud víno pochází z první sklizně vinice; za první sklizeň vinice se považuje sklizeň uskutečněná nejdříve ve druhém roce po výsadbě vinice,  
 • „zrálo na kvasnicích“ nebo „školeno na kvasnicích“ anebo „krášleno na kvasnicích“ nebo „sur lie“, pokud víno při výrobě bylo ponecháno na kvasnicích po dobu nejméně 6 měsíců,
 • „klaret“, pokud se jedná o bílé víno vyrobené z modrých vinných hroznů bez nakvášení,
 • „labín“, pokud se jedná o víno vyrobené z modrých vinných hroznů bez nakvášení ve vinařské oblasti Čechy.

E) SYMBOL UNIE PRO CHOP/CHZO (v různých jazycích EU)
[čl. 14 nařízení (EU) 2019/34; čl. 13 prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014]
Označení CHOP nebo CHZO se uvede podle přílohy X nařízení (EU) č. 668/2014.

F) VÝRAZY ODKAZUJÍCÍ NA NĚKTERÉ VÝROBNÍ METODY
[čl. 53 nařízení (EU) 2019/33, dále příloha V nařízení (EU) 2019/33]

Pro vína s CHOP nebo CHZO lze použít následující výrazy:

 • „kvašené v sudu“ nebo „kvašené v sudu“ + (druh dřeva) nebo „kvašené v sudu typu barrique“
 • „školené v sudu“ nebo „školené v sudu“ + (druh dřeva) nebo „školené v sudu typu barrique“
 • „zrálo v sudu“ nebo „zrálo v sudu“ + (druh dřeva) nebo „zrálo v sudu typu barrique“

Vyhláška č. 88/2017 Sb. (§ 7 odst. 1 a 4) pak v souladu s čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) 2019/33 stanovuje pravidla pro použití některých z nich:

 • „zrálo v sudu“, pokud víno zrálo v dřevěném sudu po dobu nejméně 6 měsíců, dále lze uvést druh dřeva, ve kterém takové víno zrálo,
 • „kvašeno v sudu“ nebo „školeno v sudu“, pokud takové víno bylo kvašeno nebo školeno v dřevěném sudu; dále lze uvést druh dřeva, ve kterém bylo takové víno kvašeno nebo školeno,
 • slovo „barrique“ lze uvést v označení vína s CHOP nebo CHZO, pokud takové víno zrálo nejméně 6 měsíců v dubovém sudu o objemu větším než 210 litrů a menším než 250 litrů, který nebyl používán pro výrobu vína déle než 36 měsíců. Toto označení lze doplnit údajem o době zrání vína v měsících nebo rocích.

Pro šumivá vína s CHOP nebo CHZO a jakostní šumivá vína lze použít výrazy:

 • „kvašeno v lahvi“ dle podmínek uvedených v čl. 53 odst. 3 nařízení (EU) 2019/33;
 • „kvašeno v lahvi tradiční metodou“ nebo „tradiční způsob“ nebo „klasická metoda“ nebo „klasická tradiční metoda“ dle podmínek uvedených v čl. 53 odst. 4 nařízení (EU) 2019/33;
 • „Crémant“ dle podmínek uvedených v čl. 53 odst. 5 nařízení (EU) 2019/33;

G) U vín s CHOP/CHZO název jiné zeměpisné jednotky, která je menší / větší než základní oblast pro označení CHOP/CHZO, pokud o tom rozhodl členský stát
[čl. 55 nařízení (EU) 2019/33]

Pokud se použije název menší zeměpisné jednotky, než je základní zeměpisná oblast pro CHOP/CHZO tedy např. vinařská obec nebo viniční trať, musí být minimálně 85 % hroznů z této obce nebo viniční trati, zbývajících 15 % pak z vymezené zeměpisné oblasti pro CHOP/CHZO.

ČR stanovila pravidla v zákoně č. 321/2004 Sb. následovně:

 • U vín s CHZO z ČR (zemská vína) je povoleno uvádět název vinařské obce, za předpokladu, že hrozny prokazatelně pochází z vlastních registrovaných vinic (viz § 17 odst. 3 písm. b) zákona č. 321/2004 Sb.).
 • U vín s CHOP z ČR (jakostní vína) je povinný název vinařské oblasti a dále možné uvádět název vinařské podoblasti, vinařské obce nebo viniční tratě dle podmínek – min 85 % hroznů z dané jednotky (viz § 18 odst. 7 písm. b), c) a d) zákona č. 321/2004 Sb.).
 • U vín s CHOP z ČR (jakostní vína s přívlastkem) je povinný název vinařské oblasti a vinařské podoblasti
  a dále je možné uvádět název vinařské obce nebo viniční tratě dle podmínek – min 85 % hroznů z dané jednotky (viz § 19 odst. 14 písm. c) a d) zákona č. 321/2004 Sb.).

H) PIKTOGRAM upozorňující na OBSAH SO2, STOPY VAJEC či STOPY MLÉKA 
[čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) 2019/33 a příloha I část B nařízení (EU) 2019/33]

piktogramy - víno.jpg

I) VYBRANÉ ÚDAJE PODLE § 7 VYHLÁŠKY č. 88/2017 Sb. 
Víno lze dle § 7 odst. 5 vyhlášky č. 88/2017 Sb. označit údajem o barvě slovy „bílé“ nebo „růžové“ (případně jako „rose“ nebo „rosé“) nebo „červené“. Vína s CHOP nebo CHZO nelze označit jako „rose“ nebo „rosé“ nebo „růžové“ pokud vznikla mísením bílého a červeného vína.

Víno s CHZO, nebo víno bez CHOP/CHZO s názvem odrůdy či ročníku sklizně, nebo víno bez CHOP/CHZO/odrůdy/ročníku původem z ČR lze dle § 7 odst. 6 vyhlášky č. 88/2017 Sb. označit údajem o barvě slovy „oranžové“ nebo „orange“ za daných podmínek:

 • víno prošlo dlouhou macerací,
 • je zakázáno zvyšovat přirozený obsah alkoholu,
 • je zakázáno slazení vína,
 • je zakázán přídavek všech činidel a přípravků pro úpravu moštu nebo vína, kromě bentonitu a konzervantu oxidu siřičitého,
 • maximální přípustný obsah zbytkového cukru = 4 g/l
 • maximální přípustný obsah celkového oxidu siřičitého =70 mg/l
 • drobné odchylky ve vzhledu jsou povoleny, a to s ohledem k deklarované technologii.

Šumivé nebo perlivé víno s CHZO, nebo šumivé/perlivé víno bez CHOP/CHZO s názvem odrůdy či ročníku sklizně, nebo šumivé/perlivé víno bez CHOP/CHZO/odrůdy/ročníku původem z ČR lze dle § 7 odst. 7 vyhlášky č. 88/2017 Sb. označit výrazem „PET-NAT“ nebo „pét-nat“ nebo „pétillant naturel“ za daných podmínek:

 • proces primárního kvašení je dokončen v lahvi,
 • je zakázán přídavek tirážního likéru,
 • drobné odchylky ve vzhledu jsou povoleny, a to s ohledem k deklarované technologii.

Víno s CHZO, nebo víno bez CHOP/CHZO s názvem odrůdy či ročníku sklizně, nebo víno bez CHOP/CHZO/odrůdy/ročníku původem z ČR lze dle § 7 odst. 8 vyhlášky č. 88/2017 Sb. označit údajem „nefiltrované víno“ nebo „nefiltrováno“ za daných podmínek:

 • je zakázána ostrá filtrace (tj. pod 20 mikrometrů),
 • je zakázáno zvyšovat přirozený obsah alkoholu,
 • je zakázáno slazení vína,
 • maximální přípustný obsah zbytkového cukru = 4 g/l
 • maximální přípustný obsah celkového oxidu siřičitého =70 mg/l
 • drobné odchylky ve vzhledu jsou povoleny, a to s ohledem k deklarované technologii.

K § 7 odst. 6, 7 a 8 vyhlášky č. 88/2017 Sb. platí, že JE ZAKÁZÁNO UŽITÍ NÁZVŮ jako je „natural“ nebo „natural wine“ nebo „naturální víno“ nebo „živé víno“ a dalších výrazů majících podobný význam.

V označení produktu v obalu pro spotřebitele lze dle § 7 odst. 10 vyhlášky č. 88/2017 Sb. uvést informace týkající se:

 • způsobu výroby produktu;
 • charakteristických smyslových nebo analytických vlastností produktu;
 • historie produktu, jeho výrobce nebo osob, které se podílely na uvádění produktu do oběhu, nebo činností v odvětví vinohradnictví nebo vinařství vážících se k území ČR, pokud je produkt vyroben z hroznů sklizených na území ČR;
 • přírodních nebo technických podmínek, které dávají základní charakteristické vlastnosti tomuto produktu;
 • vyzrálosti produktu dosažené skladováním produktu;
 • doporučení, ke kterému jídlu je vhodné produkt podávat;
 • způsobu, jakým je vhodné produkt přeložit ke spotřebě;
 • způsobu skladování produktu;
 • pokud víno pochází z vinic, kde se provádí uznávací řízení ke sklizni množitelských materiálů révy vinné nebo se řeší výzkumný úkol financovaný grantem z veřejných prostředků, lze v označení produktu v obalu určeném pro spotřebitele uvést slova „víno ze šlechtitelských a výzkumných ploch“.

V označení produktu v obalu pro spotřebitele lze dle § 7 odst. 11 vyhlášky č. 88/2017 Sb. uvést vyobrazení nebo obrazové připomenutímísta nebo objektu nacházejícího se na území ČR nebo symbolu, znaku, erbu nebo obdobného prvku vážícího se k území ČR, pokud je:

 • produkt vyroben z hroznů sklizených na území ČR a
 • jeho výroba proběhla na území ČR v místě majícím blízký geografický nebo historický vztah k vyobrazenému nebo připomenutému místu, objektu nebo prvku nebo jeho výrobce má blízký geografický nebo historický vztah k vyobrazenému nebo připomenutému místu, objektu nebo prvku.

Zdroj: SZPI