Bezpečnost potravin

Označování potravin

Souhrnné informace k označování potravin

Foto: Shutterstock

Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby se mohl rozhodnout při výběru ze širokého spektra výrobků. Co a jak musí být na baleném výrobku uvedeno, ukládají české zákony a prováděcí vyhlášky a také nařízení EU.

Obecně platí, že informace uváděné na potravinách:

  • nesmějí uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o charakteristiky potraviny (nesmějí ani podle vzhledu, popisu nebo vyobrazení vyvolávat nesprávný dojem), nesmějí uvádět účinky nebo vlastnosti, které dotčená potravina nemá a nesmějí vyvolávat dojem zvláštnosti, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin, pokud se stejnými charakteristikami vyznačují všechny podobné potraviny,
  • musí být čitelné, přesné, jasné, spotřebitelům snadno srozumitelné,
  • nesmějí připisovat potravině vlastnosti (nebo na ně odkazovat) umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, a to s výjimkou přírodních minerálních vod a potravin „určených pro zvláštní výživu“, které podléhají zvláštním předpisům,
  • údaje musí být uvedeny v jazyku srozumitelném v příslušné zemi (národní předpis může stanovit použití konkrétního jazyka, v ČR se jedná o češtinu).

Za informace o potravině odpovídá ten provozovatel potravinářského podniku usazeného v EU (výrobce, balírna, dovozce, distributor nebo obchodník), pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh.

V podnicích, které na tento podnik navazují, nesmějí být informace připojené k potravině upraveny, pokud by tyto úpravy mohly uvádět konečného spotřebitele v omyl nebo snížit možnost spotřebitele rozhodovat se při výběru potravin, a tyto podniky odpovídají za veškeré jimi provedené změny informací.

Legislativa stanovuje, které údaje musí být uváděny povinně.
I u potravin, u nichž určité údaje nejsou povinné, ale jsou uváděny dobrovolně, musí být splněny požadavky kladené na údaje uváděné povinně.

 

Články v kategorii

5. 11. 2021

Informační systém o označování potravin je dostupný ve 23 jazycích EU.


20. 10. 2021

Informace Ministerstva zemědělství


8. 6. 2021

Tisková zpráva PK ČR


14. 4. 2021

Informace MZe, SZPI a SVS


25. 1. 2021

Informace SZPI


29. 12. 2020

Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce


19. 11. 2020

Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce


2. 11. 2020

SZPI vysvětluje, jak správně označovat alergeny.


15. 7. 2020

Aktualizovaný text SZPI


2. 6. 2020

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ


11. 3. 2019

Přehledný leták Českého svazu chovatelů masného skotu


8. 3. 2019

Iniciativa Zachraň jídlo chce zvýšit povědomí spotřebitelů o významu dat na obalech potravin.


1 2 3 4 5 9