Bezpečnost potravin

Označování potravin

Souhrnné informace k označování potravin

Foto: Shutterstock

Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby se mohl rozhodnout při výběru ze širokého spektra výrobků. Co a jak musí být na baleném výrobku uvedeno, ukládají české zákony a prováděcí vyhlášky a také nařízení EU.

Obecně platí, že informace uváděné na potravinách:

  • nesmějí uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o charakteristiky potraviny (nesmějí ani podle vzhledu, popisu nebo vyobrazení vyvolávat nesprávný dojem), nesmějí uvádět účinky nebo vlastnosti, které dotčená potravina nemá a nesmějí vyvolávat dojem zvláštnosti, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin, pokud se stejnými charakteristikami vyznačují všechny podobné potraviny,
  • musí být čitelné, přesné, jasné, spotřebitelům snadno srozumitelné,
  • nesmějí připisovat potravině vlastnosti (nebo na ně odkazovat) umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, a to s výjimkou přírodních minerálních vod a potravin „určených pro zvláštní výživu“, které podléhají zvláštním předpisům,
  • údaje musí být uvedeny v jazyku srozumitelném v příslušné zemi (národní předpis může stanovit použití konkrétního jazyka, v ČR se jedná o češtinu).

Za informace o potravině odpovídá ten provozovatel potravinářského podniku usazeného v EU (výrobce, balírna, dovozce, distributor nebo obchodník), pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh.

V podnicích, které na tento podnik navazují, nesmějí být informace připojené k potravině upraveny, pokud by tyto úpravy mohly uvádět konečného spotřebitele v omyl nebo snížit možnost spotřebitele rozhodovat se při výběru potravin, a tyto podniky odpovídají za veškeré jimi provedené změny informací.

Legislativa stanovuje, které údaje musí být uváděny povinně.
I u potravin, u nichž určité údaje nejsou povinné, ale jsou uváděny dobrovolně, musí být splněny požadavky kladené na údaje uváděné povinně.

 

Články v kategorii

10. 10. 2022

Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce


4. 10. 2022

Informace SZPI


23. 9. 2022

Tisková zpráva PK ČR


4. 8. 2022

Reformulace je úprava složení potravinářského výrobku, aby více odpovídal zásadám pestré vyvážené stravy.


30. 6. 2022

Vodítka SZPI by měla sloužit jak inspektorům, tak podnikatelům.


16. 6. 2022

Tisková zpráva ÚKZÚZ


25. 4. 2022

Základní terminologie a právní regulace v oblasti označování potravin zemí původu nebo místem provenience


25. 4. 2022

Stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin


14. 4. 2022

Na infografice je vysvětleno označování vajec na obalech i na samotných vejcích.


11. 1. 2022

Tisková zpráva ÚKZÚZ


6. 1. 2022

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Nařízení (EU) 1169/2011.


16. 11. 2021

Tisková zpráva ÚKZÚZ


1 2 3 4 9