Bezpečnost potravin

Česká republika jako první země na světě zavádí mezinárodní označování chmele

Vydáno: 16. 6. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Česká republika letos jako první země na světě zavádí označování chmele podle systému přijatého na jednání Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC) a schváleného všemi 34 členskými státy, které zastupují více než 98 % ploch pěstování chmele na světě.

Uvedený systém spočívá v používání trojmístných kódů pro mezinárodní označení odrůdy chmele a trojmístného kódu pro označení země a oblasti pěstování. Hlavním cílem používání těchto kódů je rychlé rozpoznání dané odrůdy a identifikace jejího původu. V rámci certifikace chmele, dané zákonem č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, bude zavedení tohoto systému nesporným přínosem pro zajištění prokazování kvality a původu chmele.

Certifikaci chmele (sestávající ze dvou stupňů – 1. stupeň – označování, 2. stupeň – ověřování) provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Proces certifikace začíná přípravou a výdejem označovacího materiálu pěstitelům. Dále probíhá kontrola při sklizni s důrazem na označování chmele podle jednotlivých katastrálních území a odrůd.

Na proces označování navazuje ověřování kvality a původu chmele v jednotlivých ověřovacích střediscích pod dohledem pracovníků ÚKZÚZ. Závěrečným úkonem certifikace je vydání certifikátu – ověřovací listiny žadateli, spolu se stanovením poplatků za množství ověřeného chmele.

V  certifikační sezóně 2020/2021, tj. od 1. 8. 2020 – 31. 7. 2021, bylo certifikováno celkem 6514 tun chmele a chmelových produktů, z toho 5729 tun chmele české provenience. ÚKZÚZ za uvedené období vydal celkem 2174 certifikátů – ověřovacích listin.

Zavedení mezinárodního systému označování chmele bylo dohodnuto na jednání zástupců MZe, ÚKZÚZ, Svazu pěstitelů chmele ČR a Unie obchodníků a zpracovatelů chmele ČR. S tím souviselo provedení úprav aplikace Registr chmelnic, v níž se generují označovací štítky, registruje produkce chmele a vydávají se ověřovací listiny deklarující kvalitu a původ chmele.  

V současné době se na území České republiky ve třech chmelařských oblastech (Tršická, Úštěcká, Žatecká) pěstuje 24 registrovaných odrůd chmele, z nichž nejpěstovanější odrůdou je Žatecký poloraný červeňák, který aktuálně zaujímá 4121,6 ha, což je 82,9 % ploch pěstování chmele v ČR.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, tel. 737 267 642
 

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock