Bezpečnost potravin

Uvádění údajů o stáčírně, výrobci, prodejci a dovozci na etiketách vín

Vydáno: 10. 10. 2022
Autor: SZPI

Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Dotaz:

Kdy a jakým způsobem je možné uvádět na etiketě vína údaj o stáčírně, výrobci, prodejci a dovozci?

Odpověď:

Danou problematiku upravují článek 119 odst. 1 písm. e) a f) nařízení EP a Rady (EU) č.1308/2013, v platném znění a článek 46 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 [dále jen „nařízení (EU) 2019/33].

Tyto předpisy vykládá SZPI následujícím způsobem:

 1. NÁZEV STÁČÍRNY – u jiných vín než šumivých, jakostních šumivých, jakostních aromatických šumivých a šumivých vín dosycených oxidem uhličitým.

Stáčírnou se [dle čl. 46 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/33] rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob usazené v Evropské unii, které se na vlastní účet zabývají plněním nebo nechávají plnění provádět

 • U těchto vín se [dle čl. 46 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/33] uvedou slova „stáčírna“ nebo „plněno v (…)“ plus název a adresa stáčírny (název obce a členského státu / třetí země).


PŘÍKLAD:

Stáčírna: VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika

Plněno ve VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika

 • Slova „stáčírna“ nebo „plněno v (…)“ lze [dle čl. 46 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/33] doplnit výrazy odkazujícími na zemědělský podnik výrobce.


PŘÍKLAD:

Stáčírna: VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika; výrobce: CUCWINE a.s., Blansko, Česká republika

Plněno ve VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika; vyrobeno v CUCWINE a.s., Blansko, Česká republika

 • U vín s CHOP/CHZO lze [dle čl. 46 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2019/33] uvést výrazy odkazující na místo, kde došlo k plnění:
   
 • v zemědělském podniku výrobce;
 • v provozovnách seskupení výrobců;
 • v podniku nacházejícím se ve vymezené zeměpisné oblasti nebo v bezprostřední blízkosti dotyčné vymezené zeměpisné oblasti.


Pozn
.: Podmínky pro použití výše uvedených výrazů (i – iii) mají stanovit členské státy. ČR však žádné podmínky pro použití těchto výrazů nestanovila. Z toho dovozujeme, že neexistují žádná omezení, nelze však uvádět takové údaje, které by vedly k možnému klamání spotřebitele.

 • Při plnění za úhradu se [dle čl. 46 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) 2019/33] uvedou slova „plněno pro (…)“ nebo „plněno pro (…) v (…)“.


PŘÍKLAD:

Plněno pro VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika v CUCWINE a.s., Blansko, Česká republika

Pozn.: Pokud k plnění dochází na jiném místě než ve stáčírně, jsou shora uvedené údaje dále doplněny odkazem na přesné místo, kde k plnění došlo, a pokud je plnění prováděno v jiném členském státě, názvem tohoto členského státu. Tyto požadavky se nepoužijí, pokud k plnění dochází na místě, které se nachází v bezprostřední blízkosti stáčírny.

 • Při používání jiných nádob než lahví se [dle čl. 46 odst. 2 čtvrtého pododstavce nařízení (EU) 2019/33] uvedou slova „balírna“ a „baleno v (…)“.
 • Údaj o stáčírně je možné seskupit s dalšími údaji, případně použít kód. Tyto situace stejně jako případy, kdy jsou název a adresa stáčírny tvořeny chráněným označením původu (CHOP) nebo chráněným zeměpisným označením (CHZO) nebo je obsahují, jsou blíže popsány v bodech 4 a 5 tohoto ZS.
   
 1. NÁZEV VÝROBCE (PRODUCENTA) NEBO PRODEJCE – u vín šumivých, šumivých dosycených oxidem uhličitým, jakostních šumivých a jakostních aromatických šumivých.


Výrobcem se [dle čl. 46 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/33] rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob, které na vlastní účet provádí zpracování hroznů nebo hroznového moštu na vína nebo zpracování hroznů nebo vína na šumivá vína, šumivá vína dosycovaná oxidem uhličitým, jakostní šumivá vína nebo jakostní aromatická vína nebo nechávají zpracování provádět“

Prodejcem se [dle čl. 46 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2019/33] rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob, na něž se nevztahuje definice výrobce, které nakupují a posléze propouští do oběhu šumivá vína, šumivá vína dosycovaná oxidem uhličitým, jakostní šumivá vína nebo jakostní aromatická šumivá vína“

 • U těchto vín se [dle čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) 2019/33] uvedou slova „výrobce“ nebo „vyrobeno v (…)“ a „prodejce“ nebo „prodáváno“ nebo rovnocenné výrazy plus název a adresa výrobce / prodejce (název obce a členského státu / třetí země).


PŘÍKLAD:

Výrobce: VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika

Vyrobeno ve / prodáváno ve VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika

Prodejce: VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika

 • Slova „výrobce“ nebo „vyrobeno v (…)“ lze [dle čl. 46 odst. 3 druhého pododstavce písm. b) nařízení (EU) 2019/33] nahradit výrazy uvedenými v příloze II nařízení (EU) 2019/33, pokud to dotyčný členský stát povolí.


Pozn
.: Pro ČR jsou to výrazy „zpracovatel“ nebo „vinař“ a „zpracováno v (…)“ nebo „vyrobeno v (…)“. ČR dosud použití těchto výrazů výslovně nepovolila, SZPI však použití těchto výrazů akceptuje.

PŘÍKLAD:

Zpracovatel: CUCWINE a.s., Blansko, Česká republika

Zpracováno ve CUCWINE a.s., Blansko, Česká republika

Vinař: CUCWINE a.s., Blansko, Česká republika

 • Údaj o výrobci / prodejci je možné seskupit s dalšími údaji, případně použít kód. Tyto situace stejně jako případy, kdy jsou název a adresa výrobce / prodejce tvořeny CHOP nebo CHZO nebo je obsahují, jsou blíže popsány v bodech 4 a 5 tohoto ZS.
   
 1. NÁZEV DOVOZCE – u dovážených vín.


Dovozcem se [dle čl. 46 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/33] rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob usazené v Unii, které přebírají odpovědnost za propuštění zboží, jež není zbožím Unie, do volného oběhu ve smyslu čl. 5 odst. 24 nařízení EP a Rady (EU) č. 952/2013“

 • U těchto vín se [dle čl. 46 odst. 4 nařízení (EU) 2019/33] uvedou slova „dovozce“ nebo „dovezeno (…)“ plus název a adresa dovozce (název obce a členského státu / třetí země).


Pozn
.: U výrobků dovážených ve velkokapacitních nádobách a stáčených na území Unie se může název dovozce nahradit nebo doplnit údajem o stáčírně (viz výše).

 • Údaj o dovozci je možné seskupit s dalšími údaji, případně použít kód. Tyto situace stejně jako případy, kdy jsou název a adresa dovozce tvořeny CHOP nebo CHZO nebo je obsahují, jsou blíže popsány v bodech 4 a 5 tohoto ZS.
   
 1. SESKUPENÍ ÚDAJŮ, POUŽITÍ KÓDU

 • Čl. 46 odst. 5 nařízení (EU) 2019/33 stanoví, že údaje o stáčírně, výrobci / prodejci a dovozci (podle povinností u konkrétního výrobku) lze seskupit, pokud se týkají stejného subjektu. Jeden z těchto údajů pak lze nahradit kódem stanoveným členským státem, v němž má stáčírna, výrobce/prodejce, nebo dovozce své ústředí.


Pozn
.: Na etiketě dotyčného výrobku se uvede rovněž název a adresa subjektu podílejícího se na obchodní distribuci, je-li jiný než stáčírna, výrobce / prodejce nebo dovozce uvedený pomocí kódu.

Pozn.: Ministerstvo zemědělství ČR rozhoduje o přidělení kódu za splnění podmínek dle § 16 odst. 12 písm. a) až c) zákona č. 321/2004 Sb.
 

 1. CHOP, CHZO – zahrnuje registrované názvy: Morava, moravské, Čechy, české, Velkopavlovická, Slovácká, Mikulovská, Znojemská, Litoměřická, Mělnická, Šobes, Šobeské víno, Znojmo (VOC), Novosedelské slámové víno.
 • Podle čl. 46 odst. 6 nařízení (EU) 2019/33 platí, že pokud se název nebo adresa stáčírny, výrobce / prodejce nebo dovozce skládají z CHOP nebo CHZO nebo je obsahují, mohou být na etiketě uvedeny buď:
  1. písmem, které dosahuje nejvýše poloviční velikosti nápisu použitého pro CHOP/CHZO nebo pro označení druhu výrobku, nebo
  2. pomocí kódu.


Pozn
.: Formu uvádění názvu a adresy si mají stanovit členské státy. ČR si v § 16 odst. 14 zákona č. 321/2004 Sb. stanovila, že tyto údaje jsou uváděny pomocí kódu [za splnění podmínek dle § 16 odst. 12 písm. a) až c) zákona č. 321/2004 Sb.].

SZPI bude VYŽADOVAT UVEDENÍ KÓDU (pokud název nebo adresa stáčírny nebo výrobce / prodejce bude obsahovat odkaz na CHOP nebo CHZO) pouze v případě PRODUKTU VYROBENÉHOZ HROZNŮ ZAHRANIČNÍ PROVENIENCE. V ostatních případech (tuzemský původ suroviny) bude SZPI odkazy na CHOP nebo CHZO tolerovat.

PŘÍKLADY (PRODUKT ZAHRANIČNÍ PROVENIENCE):

STÁČÍRNA:

Stáčírna: Víno Morava s.r.o., Brno, Česká republika“ musí být nahrazen textem „Stáčírna: CZ 0123456789A“, nebo

Plněno v CUCWINE a.s., Moravská Nová Ves, Česká republika“ musí být nahrazen textem „Plněno v CZ 9876543210A“.

VÝROBCE / PRODEJCE:

Výrobce: Víno Morava s.r.o., Brno, Česká republika“ musí být nahrazen textem „Výrobce: CZ 0123456789A“, nebo

Vyrobeno v CUCWINE a.s., Moravská Nová Ves, Česká republika“ musí být nahrazen textem „Vyrobeno v CZ 9876543210A“.

DOVOZCE (VŽDY NÁSLEDOVNĚ):

Dovozce: Víno Morava s.r.o., Brno, Česká republika“ musí být nahrazen textem „Dovozce: CZ 0123456789A“, nebo

Dovezeno CUCWINE a.s., Moravská Nová Ves, Česká republika“ musí být nahrazen textem „Dovezeno CZ 9876543210A“.
 

 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO UVÁDĚNÍ POVINNÝCH ÚDAJŮ

 • Údaj o stáčírně a výrobci / prodejci se musí nacházet na nádobě ve stejném zorném poli jako ostatní povinné údaje dle čl. 119 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013.
   
 • Tyto údaje musejí být čitelné současně, aniž by bylo nutné nádobou otáčet, a musí být uvedeny nesmazatelnými znaky a snadno odlišitelné od textů či vyobrazení, které je obklopují [čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) 2019/33]. Údaj o dovozci (podobně jako údaj o číslu šarže a údaj o alergenu) lze uvést mimo shora uvedené zorné pole [čl. 40 odst. 2 nařízení (EU) 2019/33].
   
 • Velikost písma povinných údajů musí být větší nebo rovna 1,2 mm bez ohledu na použitý formát znaků [čl. 40 odst. 3 nařízení (EU) 2019/33].
   
 • Jestliže bude v zorném poli uveden min. velikostí písma (1,2 mm) údaj o provenienci „víno ze Slovenska“ a výrazně větším písmem slova „CUCWINE s.r.o. (adresa)“ dochází k porušení čl. 13 odst. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, neboť zvýrazněný údaj (např. písmo tučné, podtržené, velké znaky) odvádí pozornost od povinného údaje o provenienci a tak od údaje o skutečném původu výrobku.

 

 

Zdroj: SZPI

Foto: Shutterstock