Bezpečnost potravin

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí a jeho činnost v roce 2021

Vydáno: 2. 2. 2022
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí zpracoval a zveřejnil v roce 2021 tři odborné studie.

Foto: Shutterstock

Vědecké výbory jsou obecně skupiny nezávislých odborníků z vysokých škol, univerzit a výzkumných ústavů, jmenovaných jmenovacím dekretem náměstka ministra. Provádějí hodnocení rizik a poskytují vědecké poradenství Ministerstvu zemědělství.

Posouzení rizika musí být provedeno nezávislým, objektivním a transparentním způsobem na základě dostupných vědeckých informací a údajů. Úkolem výborů je tedy zpracovávat vědecké studie, poskytovat odborná stanoviska, připravovat návrhy na přijímání opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin a krmiv, a spolupracovat na řešení aktuálních otázek. 

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí je jeden ze čtyř vědeckých výborů působících v rámci resortu Ministerstva zemědělství. Výbor byl zřízen při Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni jako poradní orgán Koordinační skupiny bezpečnosti potravin a pracuje v souladu s aktuální „Strategií bezpečnosti potravin a výživy 2030“, schválenou usnesením vlády České republiky č. 323 ze dne 29. března 2021.

Výbor provádí na vědeckém základě hodnocení rizik včetně ekologických, vyplývající z kontaminace půdy, ovzduší, vody, rostlin a necílových organismů, rezidui přípravků na ochranu rostlin, přírodními toxiny, škodlivými organismy a jejich produkty, dalšími možnými kontaminanty životního prostředí a potravinami nového typu; a navrhuje výzkumné priority v uvedené oblasti. 

V loňském roce 2021 výbor zpracoval a zveřejnil celkem tři odborné studie.

  • Metabolity ovoce a zeleniny s možností uplatnění v prevenci chronických onemocnění
    (Lubomír Opletal)

  • Šíření nových houbových patogenů kulturních rostlin a jejich rizika – 2. část: Patogeny zemědělských plodin
    (Karel Černý, Jana Palicová, Veronika Dumalasová, Alena Hanzalová, David Novotný)

  • Rušník obilní (Trogoderma granarium) jako šířící se invazivní škůdce – informační podklady pro hodnocení jeho potenciálních rizik v ČR a EU
    (Václav Stejskal, Radek Aulický)

 

Celé studie za rok 2021 a roky minulé, stejně tak jako další informace o činnosti Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí, naleznete na adrese www.phytosanitary.org.

 

Příloha:

Zpráva o činnosti Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí v roce 2021 (pdf)