Bezpečnost potravin

Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva a jeho činnost v roce 2021

Vydáno: 4. 2. 2022
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

V loňském roce 2021 vědecký výbor zpracoval a zveřejnil 2 odborné studie.

Foto: Shutterstock

Vědecké výbory jsou obecně skupiny nezávislých odborníků z vysokých škol, univerzit a výzkumných ústavů, jmenovaných jmenovacím dekretem náměstka ministra. Provádějí hodnocení rizik a poskytují vědecké poradenství Ministerstvu zemědělství.

Posouzení rizika musí být provedeno nezávislým, objektivním a transparentním způsobem na základě dostupných vědeckých informací a údajů. Úkolem výborů je tedy zpracovávat vědecké studie, poskytovat odborná stanoviska, připravovat návrhy na přijímání opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin a krmiv, a spolupracovat na řešení aktuálních otázek. 

Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva je jeden ze čtyř vědeckých výborů působících v rámci resortu Ministerstva zemědělství. Výbor byl zřízen při Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni na základě usnesení operativní porady ministra zemědělství ze dne 30. června 2005 jako poradní orgán Koordinační skupiny bezpečnosti potravin a pracuje v souladu s aktuální „Strategií bezpečnosti potravin a výživy 2030“, schválenou usnesením vlády České republiky č. 323 ze dne 29. března 2021. 

Výbor provádí na vědeckém základě posouzení údajů uvedených v žádostech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003, vydává odborná stanoviska k těmto žádostem, posuzuje riziko pro zdraví lidí a zvířat plynoucí z GM potravin a krmiv, informuje MZe o současném stavu vědeckého poznání v uvedené oblasti, z vlastní iniciativy zpracovává materiály, vznáší podněty, popřípadě upozorňuje na specifické nebo nové problémy spadající do vlastní působnosti; a navrhuje výzkumné priority v uvedené oblasti. 

V loňském roce 2021 výbor zpracoval a zveřejnil 2 odborné studie.

  •  Studie k hodnocení bezpečnosti GMO potravin a krmiv: termíny a definice (2)
    (Jaroslava Ovesná, Lukáš Fischer, Vladimír Ostrý)
  • Alergický zánět, alergie na složky potravy, jako základ pro posouzení alergenicity geneticky modifikovaných potravin a krmiv
    (Jan Krejsek)

 
K dalším činnostem Vědeckého výboru patří, vedle průběžného monitoringu činnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a dalších organizací ve vztahu k hodnocení bezpečnosti GM potravin a krmiv, především posuzování nových žádostí o uvádění GM potravin a krmiv do oběhu v EU, kterých bylo v roce 2021 celkem 21 (obnovení povolení, nově podané žádosti o povolení apod.); dále byly vypracovávány pozice k materiálům EFSA (návrh změn k metodice hodnocení rizik spojených s GMO) či poskytovány připomínky k vypořádání komentářů členských států ze strany GMO Panelu EFSA. 

Celé studie za rok 2021 a roky minulé, stejně tak jako další informace o činnosti Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva, naleznete na adrese http://eagri.cz/public/web/gmo/

 

Příloha

Zpráva o činnosti Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva v roce 2021 (pdf)