Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin v ČR

Podkategorie


Foto: Shutterstock

Tím, že se Česká republika se 1. května 2004 stala rovnoprávným členem Evropské unie, se rozhodla mimo jiné přijmout veškerá pravidla Společenství. Jedním ze základních závazků, zakotvených ve Smlouvě o založení Evropského společenství, je garantovat zabezpečení vysoké úrovně ochrany zdraví a posílení ochrany spotřebitele. Česká republika proto musí věnovat velkou pozornost všem fázím zemědělské prvovýroby, zpracování produktů, jejich distribuci i chování spotřebitele. V tomto smyslu je také významné dbát  na vysokou míru spolupráce všech zainteresovaných institucí  a trvale usilovat o zvyšování důvěry zákazníka.

Dodržování všech pravidel bezpečnosti potravin je jedním ze základních úkolů vlády každého moderního a kulturního státu a je hlavní a moderní cestou ke zlepšení všeobecného zdravotního stavu veškerého obyvatelstva.

Politika bezpečnosti potravin pracuje s principem tzv. analýzy rizika, zahrnující tři základní vzájemně propojené prvky: hodnocení rizika, řízení rizika a komunikaci o riziku.

Hodnocení rizik
Hodnocením rizika se rozumí vědecky podložený proces, jehož cílem je riziko podrobně popsat, aby jej bylo možné účelně ovlivňovat. Proces se skládá ze čtyř kroků: identifikace nebezpečí, popisu nebezpečí, hodnocení expozice a odhadu rizika.

Na úrovni Evropské unie (EU) byl pro potřeby hodnocení rizik zřízen Evropský úřad bezpečnosti potravin, jenž poskytuje Evropské komisi (EK) a dalším orgánům EU vědecky podložené informace nezbytné pro jejich činnost a rozhodování. V ČR se na hodnocení rizik dlouhodobě podílí odborná pracoviště státních i nestátních výzkumných ústavů, vysokých škol a univerzit. Pro posílení oblasti hodnocení rizik v potravinovém řetězci byly ustaveny tzv. vědecké výbory.

Za hodnocení zdravotních rizik plynoucích z expozice nebezpečnými činiteli z potravin je obecně odpovědné Ministerstvo zdravotnictví. Hodnocení rizika je prováděno na základě dat získaných pravidelným dlouhodobým monitoringem (např. monitorovací programy ministerstev zdravotnictví, zemědělství a životního prostředí), ve zvláštních případech na výzkumných pracovištích, ale také, při splnění určitých podmínek, i v rámci rutinní kontrolní činnosti v celém řetězci od prvovýroby až po spotřebu potravin. Jedinečnou roli hraje získávání údajů přímo na skupinách spotřebitelů prostřednictvím epidemiologických studií. Na získávání těchto primárních dat se podílejí odborné instituce z celé České republiky, dále státní dozorové orgány, vysoké školy a univerzity. Velký počet producentů dat na druhou stranu způsobuje, že získaná data jsou ukládána v různých formátech a jsou obtížně porovnatelná. Harmonizace těchto dat a zabezpečení jejich relevance je důležitým úkolem. Data jsou využívaná nejen pro potřeby hodnocení zdravotních rizik v ČR, ale mohou být také poskytnuta EFSA k hodnocení rizik na evropské úrovni.

Řízení rizik
Řízením rizika se myslí především vytváření a uvádění v život příslušné legislativy a provádění státního dozoru nad dodržováním požadavků právních předpisů – tedy výkon úřední kontroly.

Komunikace o riziku
Komunikace o riziku je vzájemná výměna informací (včetně výsledků hodnocení rizika a základů pro rozhodování v rámci řízení rizik), a to mezi hodnotiteli rizika, manažery rizika, spotřebiteli, potravinářskými a krmivářskými podniky, akademickou obcí a dalšími zúčastněnými stranami. Komunikace o riziku je důležitým a zodpovědným úkolem všech partnerů zabývajících se otázkou bezpečnosti potravin.

Všechny organizace činné v systému bezpečnosti potravin informují veřejnost o výsledcích své činnosti prostřednictvím tiskových zpráv, které jsou umisťovány na webové stránky těchto organizací a jsou k dispozici všem sdělovacím prostředkům, a zpravidla také prostřednictvím výročních zpráv o činnosti. V oprávněných případech jsou svolávány tiskové konference.

Komunikace o riziku je rozhodující pro průběžnou informovanost spotřebitelů a utlumení neopodstatněných obav, pokud jde o bezpečnost potravin. Sdělované informace musí být přesné, včasné a ověřené.

Články v kategorii

20. 1. 2012

Oznámení společnosti Tesco ze dne 19. 1. 2012.


28. 12. 2011

Některá asijská koření jako kurkuma, čínský zázvor a galgán vykazují signifikantní inhibiční účinek na tvorbu HCA ve smažených hovězích karbanátcích.


5. 12. 2011

Státní zemědělská a potravinářská inspekce dnes reagovala okamžitou kontrolou na informaci z Německa, že ovesné vločky Nordwaldtaler, dodávané i na český trh, obsahují nadměrné množství deoxynivalenolu. Výrobek je nyní stahován z prodeje.


31. 10. 2011

Para ořechy bývají často pozastavovány kvůli vysokému obsahu aflatoxinů. Většina kontaminace však pochází z malého podílu ztrouchnivělých jader. Ve zdravých jádrech bývá kontaminace nízká.


27. 10. 2011

Nová pravidla navrhovaná Evropskou komisí by měla zvýšit transparentnost a bezpečnost potravin a krmiv.


25. 10. 2011

Testování sušeného ovoce ze Středomoří ukázalo, že 13 % vzorků odebraných ze supermarketů v ČR je v různé míře zamořeno roztočem Carpoglpyhus lactis L. Roztoči se rychle množí a jsou schopni pronikat nejrůznějšími obalovými materiály.


13. 10. 2011

Zjištěné koncentrace BPA značně kolísají i u výrobků stejné šarže. Mnohem více BPA přechází do pevné fáze produktu než do tekuté. Nejnižší koncentrace jsou zjišťovány v konzervách ovoce a tuňáka.


6. 9. 2011

DMT, DP a záruční doba nejsou totéž – informace SZPI.


1 15 16 17