Bezpečnost potravin

EFSA

Podkategorie

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) je úřadem Evropské unie zodpovědným za hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin. V těchto oblastech je úkolem EFSA, v úzké spolupráci s národními autoritami a dalšími zúčastněnými organizacemi a tělesy, poskytovat objektivní a nezávislé vědecky podložené poradenství a jasná sdělení založená na nejaktuálnějších vědeckých poznatcích a informacích o existujících a nově se objevujících rizicích.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vznikl v lednu 2002. Jeho vznik byl jedním z kroků k vytvoření komplexního systému zajištění bezpečnosti potravin v EU a k obnovení důvěry spotřebitelů v evropské potraviny, jež byla po celé řadě krizí v oblasti bezpečnosti potravin, které EU trápily v závěru 90. let minulého století, obecně velice nízká.

V systému zajištění bezpečnosti potravin v EU je hodnocení rizik (risk assessment) prováděno nezávisle na řízení rizik (risk management). EFSA, jako hodnotitel rizik, připravuje vědecká stanoviska a doporučení, jež tvoří základ pro politiky a legislativu EU a podporuje Evropskou komisi, Evropský parlament a členské státy EU v přijímání efektivních a včasných rozhodnutí. Díky tomuto systému patří spotřebitelé v EU mezi nejlépe ochráněné, pokud jde o rizika z potravin.

 

SPOT „Co EFSA dělá?

Organizační struktura EFSA a jeho orgány

EFSA je řízen nezávislou Správní radou, jejíž členové jednají v obecném zájmu a nejsou reprezentanty žádné vlády, organizace nebo sektoru. Patnáctičlenná správní rada spravuje rozpočet EFSA, schvaluje roční plán práce a je zodpovědná za to, aby EFSA pracoval efektivně a úspěšně spolupracoval s partnerskými organizacemi v EU a třetích zemích.

Výkonný ředitel EFSA je právním zástupcem Úřadu. Je zodpovědný za veškerou operativu, personální záležitosti a přípravu ročních plánů práce ve spolupráci s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a členskými státy EU.

Organizační struktura EFSA

Vědecký výbor EFSA a vědecké panely EFSA jsou složeny z vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti vědeckého hodnocení rizik. Všichni členové těchto těles byli jmenováni na základě otevřeného výběrového řízení na základě svých vědeckých zkušeností, vč. zkušeností s hodnocením rizik a peer-review a také publikační činnosti. V současné době existuje 10 vědeckých panelů:

Direktoriát pro hodnocení rizik a vědeckou asistenci provádí hodnocení rizik v prioritních zdravotních a bezpečnostních oblastech jako jsou biologická rizika, chemické kontaminanty, zdraví rostlin a zdraví a pohoda zvířat.

Direktoriát pro vědecké posouzení regulovaných produktů posuzuje látky, produkty a tvrzení používané nebo zamýšlené k použití v potravinovém řetězci s cílem chránit veřejnost, zdraví rostlin, zvířat a životní prostředí.

Direktoriát pro vědeckou strategii a koordinaci je zodpovědný za rozvíjení spolupráce EFSA s členskými státy a realizace vědecké strategie EFSA. Koordinuje aktivity EFSA v oblasti hodnocení rizik a zabývá se průřezovými tématy. Direktoriát podporuje činnost Vědeckého výboru a Poradního sboru EFSA.

Direktoriát pro komunikaci je zodpovědný za veškerou komunikaci Úřadu.

Direktoriát pro zdroje a podporu zajišťuje administrativní a servisní podporu pro chod úřadu. Direktoriát je zodpovědný za řízení lidských a finančních zdrojů, IT, právní záležitosti.

Cílem EFSA je stát se globálně uznávanou autoritou EU pro hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin.

Potraviny jsou pro život nezbytné. EFSA je odhodlána zajistit bezpečnost evropských potravin.

Více informací naleznete na: http://www.efsa.europa.eu/

Články v kategorii

18. 10. 2023

U příležitosti 16. Globálního fóra pro potraviny a zemědělství (Global Forum for Food and Agriculture 2024: Food Systems for Our Future: Joining Forces for a Zero Hunger World – GFFA), jež se bude konat v rámci mezinárodního veletrhu Grüne Woche v Berlíně ve dnech 17.-20. ledna 2024 se uskuteční pátý ročník akce 2024 GFFA Science Slam. […]


17. 10. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) publikoval vědecké stanovisko „Očkování drůbeže proti vysoce patogenní influenze ptáků – dostupné vakcíny a strategie očkování“, které vypracoval na žádost Evropské komise. V Evropské unii (EU) se v posledních letech vyskytla epidemie vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) u volně žijících a domácích ptáků. Přenosem HPAI jsou obzvláště ohroženy oblasti […]


17. 10. 2023

Mezinárodní školení pro bezpečnější potraviny (International Training for Safer Food – ITS Food) je virtuální akce určená pracovníkům orgánů veřejné správy v zemích mimo EU, kteří se zabývají otázkami souvisejícími s bezpečností potravin. Pořadatelem je německý Spolkový úřad pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (BVL). Školení se v roce 2024 bude konat online 26. – […]


5. 10. 2023

Evropská komise zaslala EFSA mandát k vydání vědeckého stanoviska k dobrým životním podmínkám hovězího dobytka na farmách a připravuje mandát k dobrým životním podmínkám krůt na farmách. EFSA proto pořádá technické setkání, které připraví půdu pro otevřený dialog mezi EFSA a zúčastněnými stranami již od počátečních fází procesu posuzování rizik. Technické zasedání se bude konat […]


20. 9. 2023

Pojmy nebezpečí a riziko se používají v řadě oborů a odvětví – bezpečnosti při práci, při zacházení s chemikáliemi, a také v oblasti bezpečnosti potravin. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) připravil informační a vzdělávací minikampaň, zahrnující krátké animace vysvětlující uvedené pojmy v různých situacích a souvislostech. Nebezpečí (Hazard) je obecně vlastnost látky nebo jevu, děje či faktoru způsobit neočekávaný […]


14. 9. 2023

Dne 14. září 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědeckou zprávu s názvem „Vědecká a technická pomoc v otázkách pohody zvířat (welfare) související s ustájením a zdravím koček a psů v komerčních chovných zařízeních“. Pro zlepšení welfare koček a psů v komerčních chovných zařízeních úřad EFSA doporučuje vyhnout se trvalému používání boxů, klecí a […]


13. 9. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v současné době hledá externí odborníky do svých pracovních skupin k nanotechnologiím. EFSA k tomu říká: Odborníci na nanomateriály a nanotechnologie v pracovních skupinách EFSA jsou zodpovědní za posuzování konvenčních materiálů, které mohou obsahovat nanočástice, nebo nanomateriálů vyráběných jako takové, které jsou předmětem hodnocení jednotek nebo panelů úřadu EFSA. Průřezová pracovní skupina […]


6. 9. 2023

V rámci Strategie EU pro udržitelnost chemických látek a Partnerství pro posuzování rizik chemických látek (PARC) je zvažováno využití konceptu pro chemické látky a materiály „bezpečné a udržitelné ze své podstaty“ (Safe and Sustainable by Design – SSbD).  Rádi bychom vás upozornili na online průzkum potřeb zúčastněných stran v oblasti sdílení informací a vzdělávání/školení o SSbD. Tento […]


6. 9. 2023

EFSA právě zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědecké zprávy, která definuje specifické účinky na ledviny, jež jsou důležité pro hodnocení kumulativního rizika reziduí pesticidů ve stravě. V rámci dlouhodobého akčního plánu EFSA-SANTE na rok 2021 byl EFSA požádán o provedení retrospektivního hodnocení účinků reziduí pesticidů na ledviny: pracovní skupina EFSA identifikovala specifické účinky ovlivňující různé […]


5. 9. 2023

V rámci kampaně Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) s názvem „Vyberte si bezpečné potraviny“ (#EUChooseSafeFood) proběhla v sobotu dne 2. září 2023 související akce na „Dožínkách na Letné“ v Praze. Podtitul akce byl „Nebojme se nových potravin: Jak využít netradiční suroviny na přípravu bezpečných a zdravých jídel pro děti“, a proto byl program týkající se správného zpracování a skladování potravin […]


28. 8. 2023

V rámci kampaně Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) s názvem „Vyberte si bezpečné potraviny“ (#EUChooseSafeFood) proběhla v pátek 25. srpna související akce na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. Podtitul akce byl „Grilování bez nástrah: Jak připravit bezpečné a zdravé jídlo bez zbytečného plýtvání potravinami“. Cílem akce bylo informovat veřejnost o rizicích spojených s nesprávným skladováním a zpracováním potravin. Za […]


11. 8. 2023

Všichni v EFSA se podílejí na plnění poslání Úřadu, kterým je zajištění bezpečnosti potravin v EU. V EFSA se všichni věnují potravinám a jejich bezpečnosti, od vědců přes odborníky na komunikaci až po kolegy, kteří podporují každodenní činnost Úřadu. Níže uvádíme přehled aktuálně obsazovaných pracovních pozic v EFSA (situace k 11. 8. 2023). Senior Scientific Officer – […]


1 2 3 4 88