Bezpečnost potravin

Zpráva evropských agentur zdůrazňuje význam snižování spotřeby antibiotik

Vydáno: 21. 2. 2024
Autor: KM EFSA

Antimikrobiální rezistence (AMR) představuje v Evropě i v jiných částech světa významný problém pro veřejné zdraví, představuje vážnou zdravotní a ekonomickou zátěž, rovněž i hrozbu pro zdraví zvířat a produkci potravin živočišného původu. Hlavní příčinou vzniku antimikrobiální rezistence je spotřeba antimikrobiálních látek, a to jak u lidí, tak u zvířat.

Publikovaná zpráva (JIACRA IV) je již čtvrtým společným výstupem tří evropských agentur: Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí – ECDC, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin – EFSA a Evropské agentury pro léčivé přípravky – EMA. Zpracována byla na žádost Evropské komise o provedení integrované analýzy spotřeb antimikrobiálních látek a výskytu antimikrobiální rezistence u bakterií pocházejících od lidí a zvířat určených k produkci potravin. Zpráva primárně vychází z dat o spotřebě antimikrobik a AMR posbíraných v letech 2019-2021. Zdraví lidí a zvířat je vzájemně propojeno, proto je tato zpráva založena na přístupu „jedno zdraví“.

Zpráva dále vychází z analýzy trendů ve spotřebě antimikrobik a AMR v letech 2014 – 2021. V tomto období byly důsledně sledovány trendy výskytu AMR u lidí a zvířat určených k produkci potravin a zároveň byl uplatňován tlak na snížení užívání těchto látek optimalizací dohledu spotřeb. Bylo zjištěno a prokázáno, že u zvířat určených k produkci potravin snížila se spotřeba snížila o 44 %, zatímco u lidí zůstala relativně stabilní. Zároveň bylo prokázáno, že země, které významně snížily spotřebu antimikrobiálních látek zaznamenaly statisticky významné snížení výskytu antimikrobiálních rezistencí a nárůst citlivosti bakterií k antimikrobiálním látkám. Jako ukazatel byla v této analýze použita bakterie Escherichia coli.

Ze zprávy rovněž vyplývá, že u lidí je používání důležitých skupin antibiotik, jako jsou např. karbapenemy, cefalosporiny 3. a 4. generace a chinolony, spojeno s rozvojem rezistencí na tato antibiotika a s rezistencí na tato antibiotika u E. coli pocházející od lidí. Stejně tak je tomu v případě používání chinolonů, polymyxinů, aminopenicilinů a tetracyklinů u zvířat určených k produkci potravin, které je také spojeno s výskytem rezistencí na tato antibiotika u bakterií E. coli u zvířat určených k produkci potravin. Kromě toho může rezistence bakterií u lidí souviset s rezistencí bakterií u zvířat určených k produkci potravin. Zpráva uvádí dva příklady: Campylobacter jejuni a Campylobacter coli, které se mohou vyskytovat u zvířat určených k produkci potravin a mohou se přenést na lidi prostřednictvím potravin.

Poprvé je také zveřejněn statistický kód použitý k provedení těchto analýz spolu se zprávou, což podporuje další analýzu dat ze strany výzkumných pracovníků a dalších subjektů a zainteresovaných odborníků.

AMR představuje vážnou hrozbu pro veřejné zdraví a zdraví zvířat. Odhaduje se, že každý rok AMR způsobuje smrt více než 35 000 lidí v Evropské unii a v Evropském hospodářském prostoru (EU/EHP) a představuje značnou zátěž pro evropské systémy zdravotní péče, přičemž podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) činí náklady přibližně 11,7 miliardy EUR ročně. Přístup „Jedno zdraví“ realizovaný prostřednictvím spolupráce ECDC, EFSA a EMA, a výsledky uvedené v této zprávě vyzývají k pokračování úsilí o řešení problému AMR na národní, unijní a celosvětové úrovni, jak v humánní, tak i veterinární sféře.

Další údaje o AMR budou k dispozici příští týden ve společné výroční zprávě EFSA a ECDC o antimikrobiální rezistenci, která se zabývá stavem AMR u bakterií ovlivňujících člověka, zvířata a potraviny.

Celková zjištění uvedená v této zprávě dokazují, že opatření zavedená za účelem snížení spotřeb antimikrobiálních látek jak u lidí, tak u zvířat určených k produkci potravin, byla v mnoha případech účinná. Nicméně tato opatření je potřeba posílit a důsledně v nich dále pokračovat. Dále ze zprávy vyplývá pozitivní význam opatření, která podporují zdraví lidí a zvířat, jako je očkování a zlepšování hygienických opatření.

Zdroj: EFSA