Bezpečnost potravin

Námelové alkaloidy v krmivech: riziko pro zdraví zvířat

Vydáno: 19. 2. 2024
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Evropská komise požádala úřad EFSA, aby předložil aktualizaci vědeckého stanoviska Panelu pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM) z roku 2012 týkajícího se rizik pro zdraví zvířat v souvislosti s přítomností námelových alkaloidů v krmivech.

Námelové alkaloidy (EAs, ergot alkaloids) jsou toxické sloučeniny, které produkují některé druhy hub rodu Claviceps a Epichloë (nejčastěji Claviceps purpurea) parazitující v květenství obilovin a trav.

Hlavní účinky námelových alkaloidů souvisejí s vazokonstrikcí (zúžení cév) a jsou zvláště významné při extrémních teplotách. Kromě toho způsobují snížení hladiny prolaktinu, což vede ke snížení produkce mléka.

Nejnovější hodnocení úřadu EFSA

Úřad EFSA posoudil rizika pro zdraví zvířat spojená s příjmem námelových alkaloidů v krmivech v lednu 2024. V novém stanovisku se vědci zaměřili na 14 námelových alkaloidů produkovaných Claviceps purpurea (ergokristin, ergotamin, ergokornin, α- a β-ergokryptin, ergometrin, ergosin a jejich odpovídající „ininové“ epimery). Hodnoceny byly také účinky pozorované u námelových alkaloidů z Claviceps africana (především dihydroergosin) a Epichloë (ergovalin/-inin).

Na základě sumy námelových alkaloidů Panel považoval za referenční hodnoty pro nepříznivé účinky na zdraví zvířat v kompletním krmivu: pro prasata a selata 0,6 mg/kg, pro kuřata na výkrm a slepice 2,1 a 3,7 mg/kg, pro kachny 0,2 mg/kg, skot 0,1 mg/kg a ovce 0,3 mg/kg.

Pro posouzení expozice bylo k dispozici celkem 19 023 analytických výsledků na obsah námelových alkaloidů (pouze z Claviceps purpurea) v krmných surovinách a krmných směsích (1580 vzorků). Dietární expozice byla hodnocena pomocí dvou scénářů krmení (modelová výživa a krmné směsi). Charakterizace rizika byla provedena u zvířat, u nichž bylo možné určit referenční hodnoty.

Odborníci z vědeckého panelu CONTAM dospěli k závěru, že v souvislosti s přítomností námelových alkaloidů v krmivech existuje zdravotní riziko pro prasata ve výkrmu, prasnice, selata a skot, zatímco pro kuřata ve výkrmu, nosnice, kachny, ovce a kozy je riziko nízké.

Informace o toxikokinetice u potravinových a nepotravinových zvířat jsou omezené. Přechod námelových alkaloidů z krmiva do potravin živočišného původu je však zcela nepatrný.

Co jsou mykotoxiny a jaká představují zdravotní rizika

Mykotoxiny jsou toxické sloučeniny, které přirozeně produkují různé druhy hub. Mykotoxiny se dostávají do potravinového řetězce v důsledku nákazy plodin před sklizní nebo po ní a obvykle se vyskytují v potravinách, jako jsou obiloviny, sušené ovoce, ořechy a koření.

Přítomnost mykotoxinů v potravinách a krmivech může u lidí a zvířat vyvolat nepříznivé zdravotní účinky, od gastrointestinálních a ledvinových poruch až po oslabení imunity a rakovinu.

K expozici mykotoxinům může dojít konzumací kontaminovaných potravin nebo od zvířat, která jsou krmena kontaminovaným krmivem. Mezi nejběžnější mykotoxiny, které představují riziko pro zdraví lidí nebo zvířat, patří aflatoxiny, ochratoxin A a fusariové toxiny, jako je deoxynivalenol.

Vzhledem k tomu, že teplota a vlhkost jsou důležitými parametry pro růst hub, očekává se, že změna klimatu bude mít vliv na výskyt mykotoxinů.

Zdroj: EFSA