Bezpečnost potravin

EFSA otevírá veřejnou konzultaci ke zdravotním rizikům spojeným s polybromovanými difenylethery v potravinách

Vydáno: 14. 6. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Potraviny kontaminované polybromovanými difenylethery (PBDE) představují zdravotní riziko pro všechny věkové skupiny. Takový je závěr návrhu vědeckého stanoviska úřadu EFSA, které bylo 8. června předloženo k veřejné konzultaci.

PBDE patří do skupiny bromovaných zpomalovačů hoření (BFR). Jedná se o umělé chemické látky, které se používají v celé řadě výrobků, jako jsou plasty, textilie a elektrická/elektronická zařízení, aby se snížila jejich hořlavost. PBDE se mohou vyluhovat do ovzduší, vody, půdy, potravin a krmiv.

Tyto kontaminanty se vyskytují především v potravinách živočišného původu, jako jsou ryby, maso a mléko. Na základě výzkumu na pokusných zvířatech, který byl posuzován při přípravě stanoviska, dospěli odborníci k závěru, že PBDE mohou mít nepříznivý vliv na reprodukční a nervový systém. 

Odborníci Panelu CONTAM doporučili, aby monitorování přítomnosti PBDE v potravinách pokračovalo. Odborníci požadují zejména více údajů o výskytu PBDE v kojenecké výživě a o tom, jak tyto látky přecházejí z matky na dítě během těhotenství a kojení.

Úřad EFSA provedl předchozí hodnocení PBDE v roce 2011, kdy posuzoval riziko jednotlivých PBDE a identifikoval zdravotní rizika pouze pro mladé lidi. Nově zveřejněný návrh stanoviska zohledňuje vědecké důkazy, které jsou k dispozici od roku 2011, a posuzuje rizika spojená s kombinovanou expozicí některým nejčastěji detekovaným PBDE.

Jedná se o druhé vědecké stanovisko v řadě šesti stanovisek k rizikům, která představují BFR. První bylo zveřejněno v roce 2021 a aktualizovalo posouzení rizik hexabromcyklododekanů (HBCDD) v potravinách.

EU vyvíjí úsilí o snížení rizik vyplývajících z používání BFR. Používání některých BFR je zakázáno nebo omezeno, nicméně vzhledem k jejich perzistenci v životním prostředí stále existují obavy z rizik, které tyto chemické látky mohou představovat pro veřejné zdraví.

Agentura ECHA nedávno vydala regulační strategii pro zpomalovače hoření, v níž identifikovala aromatické bromované zpomalovače hoření jako kandidáty na omezení v celé EU. Tím by se minimalizovala expozice lidí této kategorii sloučenin.

Zašlete své připomínky
Veřejná konzultace potrvá šest týdnů. Zúčastněné strany se vyzývají, aby své připomínky zaslaly do 20. července 2023.

Zdroj: EFSA