Bezpečnost potravin

Aktuální stav legislativy týkající se přípravků na ochranu rostlin

Vydáno: 20. 7. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

S účinností od 14. 6. 2011 začalo platit rámcové nařízení 1107/2009/ES  a také soubor  nových prováděcích nařízení.

S účinností od 14. 6. 2011 začalo platit nařízení 1107/2009/ES  ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic 79/117/EHS a 91/414/EHS (OJ L 309, 24.11.2009, s.1). Tímto rámcovým nařízením je harmonizována složitá problematika předkládání žádostí, posuzování a schvalování účinných látek a přípravků v rámci EU . Jsou zahrnuty zkušenosti získané při využívání směrnice 91/414/EHS o uvádění prostředků na ochranu rostlin na trh  a směrnice 79/117/EHS zakazující uvádění na trh a používání prostředků na ochranu rostlin obsahujících určité aktivní složky.
(
Výtah z úvodních článků nařízení 1107/2009/ES zpracovaný SZÚ.)

Podle nařízení 1107/2009/ES musela Komise do okamžiku jeho účinnosti přijmout několik prováděcích nařízení:

  • Nařízení 540/2011/EU se seznam em účinných  látek, které již byly schváleny v okamžiku  přijetí uvedeného nařízení.
    (Toto nařízení je doplněno o nařízení 541/2011 a 542/2011, a obsahuje přílohu se seznamem látek, které byly zahrnuty do přílohy směrnice 91/414/EHS již v době přijetí nařízení 1107/2009/ES. Postupně byly samostatnými směrnicemi schvalovány další účinné látky. Před jejich zařazením do přílohy mají členské státy šestiměsíční lhůtu, během které mají posoudit přípravky obsahující tyto látky a učinit příslušná opatření.)
  • Nařízení  544/2011/EU ze dne 10. června 2011, kterým se provádí nařízení 1107/2009/ES, pokud jde o požadavky na údaje o účinných látkách (požadavky jsou v příloze)
  • Nařízení 545/2011/EU ze dne 10. června 2011, kterým se provádí nařízení 1107/2009/ES, pokud  jde o požadavky na údaje o přípravcích na ochranu  rostlin
  • Nařízení 546/2011/EU ze dne 10. června 2011, kterým se provádí nařízení 1107/2009/ES, pokud jde o jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin
  • Nařízení 547/2011/EU ze dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení 1107/2009/ES, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin 

V ČR vede úřední registr přípravků na ochranu rostlin a seznam účinných látek na ochranu rostlin Státní veterinární správa na základě zákona 326/2004 Sb.
Pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin platí vyhláška 329/2004 Sb. v platném znění.

Limity reziduí v a na potravinách jsou stanoveny nařízením 396/2005/ES (konsolidované znění k 1. 1. 2011).

Na portálu Komise je k dispozici „EU Pesticide Database“, v níž lze vyhledat schválené látky i limity reziduí.

Problematika reziduí je přehledně zpracována v materiálu:
V. Kocourek (VŠCHT): Úvod do potravinářské legislativy. Část 4: Rezidua pesticidů, léčiv a biologicky aktivních látek ze zemědělství