Bezpečnost potravin

Seminář u příležitosti Evropského antibiotického dne na téma „Antimikrobiální rezistence“

Vydáno: 25. 11. 2015
Autor: MZe

Seminář na téma "Antimikrobiální rezistence" se konal v budově Státní veterinární správy dne 18. 11. 2015.

U příležitosti Evropského antibiotického dne a v návaznosti na Světový antibiotický týden se konal v Praze dne 18. listopadu 2015 jednodenní mezinárodní seminář věnovaný tématice antimikrobiální rezistence, zodpovědnému zacházení s antibiotiky a rizikům spojeným s jejich nevhodným užíváním. Seminář byl uspořádán Odborem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenské republiky. Konference se zúčastnili zástupci státní správy, příslušných dozorových orgánů, zdravotních ústavů a výzkumných organizací. Vedle toho také ale i zástupci profesních organizací (Česká lékařská komora, Komora veterinárních lékařů ČR) nebo přímo praktičtí humánní a veterinární lékaři.

Úvodního slova se ujala ředitelka Odboru bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová za Ministerstvo zemědělství a náměstek pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygienik ČR MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

Prezentované odborné příspěvky zahrnuly široké spektrum problematiky používání antibiotik, jak v humánní tak ve veterinární medicíně, zkušenosti laboratorních specialistů i praktických lékařů a v širším měřítku i pohled ČR ve srovnání s dalšími členskými státy. Kompetentní úřady EU mají k dispozici řadu informačních nástrojů: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zřídilo informační sítě European Antimicrobial Resistence Surveillance Network (EARS-Net), European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network (ESAC-Net) a Food and Water Borne Diseases Network (FWD-Net); Evropská léková agentura (EMA) zajištuje European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption; Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zajišťuje Scientific Network on Zoonoses Monitoring Data. Závažnost tématu potvrdil Dr. Ernesto Liebana Criado z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin: v roce 2012 byla zaznamenána spotřeba 3 400 tun antimikrobiálních látek v humánní a 7 982 tun antimikrobiálních látek ve veterinární oblasti v zemích EU, a to v přepočtu na aktivní substanci.

Doc. MUDr. Žemličková, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika potvrdila, že rezistence vůči antibiotikům je stále závažnějším problémem pro veřejné zdraví, jelikož rezistentní bakterie se staly každodenním problémem v nemocnicích po celé Evropě. S tím souvisí další ohrožení bezpečí pacientů, omezení možností terapie, prodloužení délky hospitalizace a nárůst nemocnosti a mortality pacientů. Podobné trendy lze sledovat i ve veterinární medicíně. Podle dostupných dat řada zemí EU (např. Holandsko, Francie nebo Velká Británie) v posledních letech používání antibiotik snižuje, avšak z vyšších počátečních hodnot, než měla ČR. Situaci ztěžuje i malá podpora dostupnosti nových antimikrobních molekul. Důležité je také sledování trendů rezistence vybraných bakterií (např. Salmonela spp.), která je dlouhodobě monitorována u zvířat chovaných pro lidskou spotřebu (tzv. potravinová zvířata). Vedle toho se však ukazuje, že významné změny lze sledovat u zájmových zvířat (pes, kočka); u těchto zvířat byla prokázána zvyšující se četnost rezistentních nálezů u řady antibiotik (např. chinolony) a tyto skupiny mohou být (i ve smyslu blízkého kontaktu s člověkem) zdrojem rezistentních (případně multirezistentních) kmenů bakterií. Situaci nelze generalizovat, protože antibiotická politika se nejvíce liší právě podle druhů zvířat – liší se druhy registrovaných antibiotik, jejich lékové formy a především přístup veterinárních lékařů. 

Prezentace ze semináře je možné zhlédnout v elektronické podobě:  

Zpráva ECDC/EFSA/EMA o antimikrobiální rezistenci v EU (pdf)
Dr. Ernesto Liebana Criado, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (BIOCONTAM Unit)  

Aktivity ČR v oblasti mikrobiální rezistence (pdf)
Doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., SZÚ – CEM, místopředsedkyně CKS NAP, vedoucí NRL pro antibiotika 

Aktivity MZe v oblasti antimikrobiální politiky ve veterinární medicíně“ (pdf)
Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., ředitel ÚSKVBL, předseda pracovní skupiny pro antimikrobika MZe 

Antimikrobiální rezistence v potravním řetězci v Německu – významný zdravotní aspekt“ (pdf)
Dr. Bernd-Alois Tenhagen, Bundesinstitut für Risikobewertung, Německo

 „Mikrobiálna rezistencia v rezortě pôdohospodárstva – aktuálna situácia v Slovenskej republike“ (pdf)
Ing. Andrea Brtková, Ph.D., ŠVPU Dolný Kubín, Slovenská republika  

Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách v Českej a Slovenskej republike“ (pdf)
Ing. Kristína Nagyová, Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 

Výsledky sledování antimikrobiální rezistence vybraných zoonotických agens“ (pdf)
MVDr. Tomáš Černý, SVÚ Praha, vedoucí NRL pro antimikrobiální rezistenci

Používání antimikrobiálních látek a problém mikrobiálních rezistencí“ (z pohledu veterinární praxe) (pdf)
MVDr. Karel Daniel, president Komory veterinárních lékařů ČR  

Monitoring rezistence na antibiotika“ (z pohledu veterinární praxe) (pdf)
MVDr. Ota Huml, Komora veterinárních lékařů, VEDILAB spol. s r.o.  

Pohled ČLK na podávání antibiotik a na mikrobiální rezistenci“ (pdf)
Doc MUDr. Václav Dostál, Česká lékařská komora

 

MVDr. Vladimír Brychta
Odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství