Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Legislativa > Codex Alimentarius – základní informace

Přesunout kategorii Codex Alimentarius – základní informace do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Codex Alimentarius – základní informace

 

Nový podkategorie Codex Alimentarius – základní informace

 

Codex Alimentarius – základní informace

Potravinářský zákoník FAO/WHO.
 FAO/WHO Food Standards  Codex Alimentarius 

 

Codex Alimentarius

Cílem Codex Alimentarius je prosazovat ochranu spotřebitelů a usnadnit celosvětový obchod s potravinami prostřednictvím vypracování potravinových norem, kodexů správné praxe a dalších pokynů. Význam Codexu Alimentarius se v obchodním kontextu zvyšuje, neboť je konkrétně uváděn jako jedna z „relevantních mezinárodních organizací“ v Dohodě Světové obchodní organizace o hygienických a rostlinolékařských opatřeních a také při přípravě legislativy k němu přihlíží Evropské společenství.

Codex Alimentarius (CA) je podle překladu z latiny "potravinářský zákoník". Codex Alimentarius jako takový je mezinárodní organizací, na jejimž ustavení se v šedesátých letech podílely dvě organizace Spojených národů: Organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) a Světová zdravotnická organizace (WHO). Česká republika patří k zakládajícím členům CA. V roce 2003 se členem CAC stalo Evropské společenství (nyní EU), které si rozdělilo kompetence s členskými státy na základě úrovně harmonizace příslušné legislativy.

Účelem CA je mimo jiné řídit a pomáhat při vypracování definicí potravin a požadavků na ně, pomáhat při harmonizaci těchto požadavků a tak podporovat i mezinárodní obchod s potravinami. Většina světové populace žije ve 180 zemích, které jsou členy CA a které se proto podílejí na návrhu norem a jejich zavádění na národní a regionální úrovni. Současně více než 200 mezinárodních nevládních organizací a mezivládních organizací má status pozorovatele.

Codex Alimentarius je řízen Komisí, což je mezivládní orgán, ve kterém mají svůj hlas všechny členské státy.

CA vypracoval a následně schválil řadu obecných a specifických norem o bezpečnosti potravin, které byly formulovány pro ochranu zdraví spotřebitelů a zajištění správných postupů v obchodování s potravinami. Ačkoliv normy přijaté Kodexem nemají právní platnost, jsou uznávané a používané, neboť byly sestaveny na základě vědeckých poznatků. V mnoha případech se Organizace pro světový obchod (World Trade Organisation - WTO) odvolává na kodexové normy při mezinárodních sporech týkajících se potravin a potravinářských výrobků. Národní a regionální zákony a normy ve většině případů používají jako výchozí bod právě kodexové normy. Např. Rada EU a Evropská komise bere tyto normy jako základ pro vypracovávání vlastních norem a právních předpisů.

Kontaktním místem pro CA v EU je Evropská komise – GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE) (http://ec.europa.eu/food/international/organisations/codex_en.htm).

V České republice je Národním kontaktním místem CA Ministerstvo zemědělství (Odbor potravinářský).

Evropská komise – GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE) funguje jako kontaktní místo pro CA v EU.

Přehled jednotlivých výborů a pracovních skupin CA – Stanoviska EU k projednávaným tématům

Název výboru/pracovní skupiny

Zkratka

Komise pro Kodex Alimentarius

CAC

Kodexový výbor pro kontaminanty v potravinách

CCCF

Kodexový výbor pro cereálie a luštěniny

CCCPL

Kodexový výbor pro kakaové výrobky a čokoládu

CCCPC

Koordinační výbor FAO/WHO pro Evropu

CCEURO

Kodexový výbor pro potravinářská aditiva

CCFA

Kodexový výbor pro potravinářská aditiva a kontaminanty

CCFAC

Kodexový výbor pro ryby a rybí výrobky

CCFFP

Kodexový výbor pro čerstvé ovoce a zeleninu

CCFFV

Kodexový výbor pro hygienu potravin

CCFH

Kodexový výbor pro dozor nad importem a exportem potravin a certifikační systémy

CCFICS

Kodexový výbor pro značení potravin

CCFL

Kodexový výbor pro tuky a oleje

CCFO

Kodexový výbor pro obecné zásady

CCGP

Kodexový výbor pro metody analýzy a vzorkování

CCMAS

Kodexový výbor pro hygienu masa a drůbeže

CCMPH

Kodexový výbor pro mléko a mléčné výrobky

CCMMP

Kodexový výbor pro výživu a potraviny pro speciální výživové účely

CCNFSDU

Kodexový výbor pro přírodní minerální vody

CCNMW

Kodexový výbor pro zpracované ovoce a zeleninu

CCPFV

Kodexový výbor pro rezidua pesticidů

CCPR

Kodexový výbor pro rezidua veterinárních léčiv v potravinách

CCRVDF

Kodexový výbor pro cukry

CCS

Výkonný výbor CAC

CCEXEC


Přehled všech kodexových výborů a pracovních skupin (select all)
Přehled připravovaných zasedání jednotlivých výborů CA  
Přehled aktuálních kodexových standardů (CODEX STAN)
Vyhledání kodexového standardu

Pro kodexové dokumenty se používá jednotný systém odkazů (referencí). Dokumenty připravované CAC nesou označení ALINORM. Dokumenty připravované jednotlivými výbory/prac.skupinami nesou označení CX.
Přehled ALINOREM 

Přehled speciálních publikací vydaných v rámci CA Značení potravin

I když nejsou oficiálně součástí struktury CAC, Komisi a jejím specializovaným výborům poskytují nezávislá vědecká doporučení tyto subjekty: Společný výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA), Společné uskupení FAO/WHO pro problematiku reziduí pesticidů (JMPR) a Společné uskupení FAO/WHO pro posuzování mikrobiologických rizik (JEMRA).

Pracovní postup je popsán v rozhodnutí Rady ze dne 17. 11. 2003 o přistoupení Evropského společenství ke Komisi pro Kodex Alimentarius.
(Revidovaný překlad rozhodnutí Rady ze dne 17. 11. 2003, CZ)

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021