Bezpečnost potravin

Mezinárodní den bezpečnosti potravin 2021

Vydáno: 7. 6. 2021
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Světový den bezpečnosti potravin se slaví 7. června.

Vzhledem k celosvětové zátěži chorobami přenášenými potravinami, vyhlásilo v roce 2018 Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) 7. červen Mezinárodním dnem bezpečnosti potravin. Světová zdravotnická organizace (WHO), společně s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) spolupracují s členskými státy a dalšími příslušnými organizacemi při zvyšování povědomí veřejnosti o této důležité problematice, současně se snahou dále celosvětově zlepšovat bezpečnost potravin a snižovat zátěž způsobenou alimentárními nemocemi.

Úkolem Světového dne bezpečnosti potravin je především:

 • Seznamovat veřejnost s problematikou bezpečnosti potravin

 • Demonstrovat, jak předcházet nemocem z potravin

 • Zlepšovat spolupráci při zajištění bezpečnosti potravin napříč odvětvími, prvovýrobou, výrobou, prodejci, státními a kontrolními organizacemi a spotřebiteli

 • Hledat a podporovat nová řešení a způsoby, jak zajistit větší bezpečnost potravin


Téma pro rok 2021

Letošním tématem Světového dne bezpečnosti potravin je: „Safe food today for a healthy tomorrow“ („Bezpečné potraviny dnes jsou základem pro zdraví v budoucnosti“), které zdůrazňuje, že výroba a konzumace bezpečných potravin má okamžité ale i dlouhodobé výhody pro lidi, životní prostředí i ekonomiku. Poznání systémových vazeb mezi zdravím lidí, zvířat, rostlin, životním prostředím a ekonomikou nám pomůže naplnit potřeby budoucnosti.


Příručka FAO a WHO

Světové organizace FAO* a WHO** vydali při příležitosti oslav společně příručku:

 
Jídlo, které jíme, je bezpečné díky úsilí mnoha lidí, od těch, kteří pěstují užitkové rostliny či chovají užitková zvířata, po ty, kteří zemědělské produkty zpracovávají, přepravují, skladují, prodávají, až po ty, co je připravují a podávají. Bezpečné jídlo přispívá ke zdravému životu, zdravé ekonomice, zdravé planetě a zdravé budoucnosti.

Bezpečnost potravin je naším společným úkolem. Používání správných postupů v oblasti bezpečnosti potravin doma a v každodenním životě pomáhá předcházet onemocněním z potravin.

Příručka organizací FAO a WHO má za úkol inspirovat a zapojit co nejvíce lidí a organizací do oslav Světového dne bezpečnosti potravin!

Klíčové body

 • Bez bezpečnosti potravin neexistuje zabezpečení potravinami
  Pokud jídlo není bezpečné, není to jídlo.

 • Bezpečné jídlo je nezbytné pro lidské zdraví a pohodu
  Světová zdravotnická organizace odhaduje, že více než 600 milionů lidí onemocní a 420 000 zemře každý rok na konzumaci potravin kontaminovaných bakteriemi, viry, parazity, toxiny nebo chemikáliemi. Když jídlo není bezpečné, lidé nemohou těžit z jeho nutriční hodnoty.

 • Dnešní investice do bezpečnosti potravin jsou přínosem pro budoucnost
  Osvědčené postupy v celém dodavatelském řetězci zlepšují udržitelnost, minimalizují škody na životním prostředí a množství zemědělských produktů, které musí být vyřazeno. Nebezpečné nebo kontaminované potraviny vedou k ekonomickým ztrátám a plýtvání potravinami.

 • Přístup „Jedno zdraví“ zvyšuje bezpečnost potravin
  Bezpečnost potravin vyžaduje přístup „Jedno zdraví“, který uznává souvislost mezi zdravím lidí, zvířat, rostlin a životním prostředím. Zdraví zvířat a rostlin má zásadní význam pro zemědělství, které produkuje dostatek potravin k nasycení světa. Udržování zdraví zvířat také minimalizuje riziko zoonotických patogenů (choroboplodných organismů, které mohou být přenášeny mezi zvířaty a lidmi) a antimikrobiotických rezistentních organismů.

 • Bezpečnost potravin je založena na vědě
  Pohled na jídlo nebo jeho vůně není spolehlivým způsobem, jak zjistit, zda je bezpečné, proto vědci vyvinuli spolehlivé testy a nástroje. Potravinářští vědci, mikrobiologové, veterináři, lékaři a toxikologové, pomáhají nalézt správné postupy výroby, zpracování, manipulace a přípravy potravin, které jsou nutné k udržení bezpečnosti potravin.

 • FAO a WHO podporují celosvětové úsilí o zajištění bezpečnosti potravin
  Organizace FAO se zabývá otázkami bezpečnosti potravin v celém potravinovém řetězci, zatímco WHO spolupracuje s veřejným zdravotnictvím na snižování zátěže chorob přenášených potravinami. Obě organizace mají společné programy týkající se potravinových standardů (Codex Alimentarius), poskytování vědeckého poradenství (JECFA, JEMRA, JMPR, JEMNU)*** a reakce na mimořádné události (INFOSAN)****.

 • Potravinové normy Codex Alimentarius pomáhají chránit zdraví a usnadňují obchod
  Komise FAO / WHO pro Codex Alimentarius sdružuje odborníky obou organizací a pomáhá vytvořit vědecké mezinárodní standardy, pokyny a kodexy postupů, které pomohou zajistit bezpečnost a kvalitu potravin. Řeší všechny problémy spojené s potravinami: kontaminující látky, hygienické postupy, označování, přísady, inspekce a certifikace, výživu a rezidua veterinárních léčiv a pesticidů.


Bezpečnost potravin v ČR

V České republice se tématem bezpečnosti potravin zabývá Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s dalšími partnery, především Ministerstvem zdravotnictví. V rámci Ministerstva zemědělství tuto problematiku řeší Sekce zemědělství a potravinářství – Odbor bezpečnosti potravin, který odpovídá za řadu aktivit v oblastech posuzování a komunikace o riziku. Odbor bezpečnosti potravin je mimo jiné také kontaktním místem pro komunikaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Pro informování široké laické, ale i odborné veřejnosti o celé tématice bezpečnosti potravin slouží webové stránky www.bezpecnostpotravin.cz
Na webových stránkách bezpecnostpotravin.cz můžete nalézt:


Výtvarná soutěž pro děti

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství připravilo při příležitosti oslav Mezinárodního dne bezpečnosti potravin výtvarnou soutěž pro děti na téma Světové zdravotnické organizace „5 klíčů k bezpečnému stravování“.

Tento světový den je příležitostí připomenout, že bezpečnost potravin je záležitostí každého z nás.

 

Zdroj: FAO: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/world-food-safety-day/en/,
         WHO: https://www.who.int/campaigns/world-food-safety-day/2021.

 

*FAOOrganizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (Food and Agriculture Organization of the United Nations) je specializovaná agentura Organizace spojených národů (OSN) se sídlem v Římě. FAO byla založena 16. října 1945 a tento den je každoročně připomínán jako Mezinárodní den výživy. Více zde

**WHOSvětová zdravotnická organizace (World Health Organization) je agentura OSN s koordinační autoritou v mezinárodním veřejném zdraví. Její centrála sídlí v Ženevě ve Švýcarsku. Organizace byla založena Spojenými národy 7. dubna 1946. Tento den v roce se celosvětově slaví jako Světový den zdraví. Více zde

***
JECFA – The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives,
JEMRAThe Joint FAO/WHO Expert Meetings on Microbiological Risk Assessment
JMPRJoint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues
JEMNU – Joint FAO/WHO Expert Meetings on Nutrition,

****INFOSAN – The International Food Safety Authorities Network is a global network of national food safety authorities, managed jointly by FAO and WHO with the secretariat in WHO.