Bezpečnost potravin

Kouřová aromata (2)

Vydáno: 19. 5. 2011
Autor:

Postup jejich schvalování podle nařízení (ES) č. 2065/2003.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 se týká kouřových aromatických přípravků používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu. Uvedené nařízení stanovuje postup Společenství při posuzování bezpečnosti a autorizace kouřových aromat. Tento postup musí zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a zájmů spotřebitelů a rovněž fairové obchodní praktiky.
Článek 20 nařízení 2065/2003 týkající se přechodných opatření uvádí , že pouze primární produkty, pro které byla zaslána platná žádost před 16.6.2005, lze nadále uvádět na trh po tomto termínu.
Žádost musí být doložena informacemi uvedenými v příloze II nařízení. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) kromě toho vyhotovil návod/manuál pro žadatele. Jeho využití v praxi se široce doporučuje.

Seznam platných žádostí

Nařízení 2065/2003 o kouřových aromatech stanovuje postup, jak se primární produkty pro kouřová aromata ve Společenství budou regulovat. V první fázi obdržel EFSA žádosti pro primární produkty, které již byly na trhu. Ze 16 notifikovaných výrobků bylo 14 žádostí platných a tyto žádosti se dále posuzovaly. Dvě žádosti nebyly platné, a proto výrobky byly staženy z trhu. Po zahájení procesu posuzování byly dále staženy tři žádosti a také výrobky byly staženy z trhu. EFSA tak zůstalo k hodnocení 11 notifikovaných výrobků.
Až EFSA proces posuzování ukončí, Komise vyhotoví seznam schválených primárních produktů pro kouřová aromata.

Přehled hodnotících zpráv EFSA:
Metody posuzování dietetické expozice primárními produkty pro kouřová aromata
– Bezpečnost primárního produktu Zesti Smoke Code 10

– Bezpečnost primárního produktu Smoke Concentrate 809045
– Bezpečnost primárního produktu Unismoke
– Bezpečnost primárního produktu Scansmoke PB 1110
– Bezpečnost primárního produktu Scansmoke SEF7525
– Bezpečnost primárního produktu SmokEz C-10
– Bezpečnost primárního produktu SmokEz Enviro 23
– Bezpečnost primárního produktu Fumokomp

Zdroj: Evropská komise