Bezpečnost potravin

Kontrola potravin a krmiv

Podkategorie


Foto: Shutterstock

Potraviny a krmiva uváděné do oběhu musí splňovat požadavky na  bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Právní předpisy Společenství obsahují skupinu pravidel, která mají zajistit dosažení tohoto cíle.

Základní pravidla k právním předpisům týkajícím se potravin a krmiv jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin.

Kromě těchto základních pravidel existují specifičtější právní předpisy týkající se potravin a krmiv, které se vztahují na různé oblasti, např. výživu zvířat, hygienu krmiv a potravin, zoonózy, rezidua a kontaminující látky, označování potravin, potraviny nového typu, GMO a řadu dalších oblastí.

Právní předpisy Společenství týkající se potravin a krmiv jsou založeny na zásadě, že provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce v rámci podniků podléhajících jejich kontrole odpovídají za zajištění toho, aby potraviny a krmiva splňovaly požadavky právních předpisů týkajících se potravin a krmiv, které se vztahují na jejich činnost.

Členské státy musí zajistit uplatňování právních předpisů v praxi. Za tímto účelem se provádějí úřední kontroly.

Na úrovni Společenství existují harmonizovaná pravidla pro provádění takových kontrol. Jsou obsažena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

Uvedené nařízení se nevztahuje na úřední kontroly sloužící k ověření toho, zda jsou dodržována pravidla týkající se společné organizace trhů se zemědělskými produkty.

Odborníci Komise provádějí v členských státech ve spolupráci s dozorovými orgány obecné a zvláštní audity, jejichž hlavním cílem je ověřit, zda jsou úřední kontroly prováděny v souladu s právními předpisy EU. Zprávy z těchto auditů uveřejňuje Evropská komise prostřednictvím Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) – http://ec.europa.eu/food/fvo/.

Články v kategorii

30. 10. 2023

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje dodavatele osiva a šlechtitele nových odrůd o zavedení systému dobrovolné registrace odrůd  a certifikace osiva těchto odrůd.  Novinky vychází z novely zákona o osivu a sadbě, která doplňuje druhový seznam, upřesňuje vedení evidence k zajištění vysledovatelnosti osiva, požadavky na přípravu osiva v mobilních zařízeních, postup digitalizace v této oblasti […]


26. 10. 2023

Tisková zpráva – Státní veterinární správa (SVS) v těchto dnech zveřejnila na svých webových stránkách informační leták, který v českém a vietnamském jazyce informuje podnikatele o základních podmínkách pro přepravu potravin živočišného původu a obchodování s nimi. Vietnamští podnikatelé hrají významnou roli v oblasti obchodu s potravinami v České republice. Veterinární inspektoři se dlouhodobě při kontrolách setkávají se závadami, často poměrně závažnými. V řadě případů pak s neznalostí či nepochopením […]


25. 10. 2023

Stání veterinární správa (SVS) se na jihu Čech aktuálně účastní třídenního součinnostního cvičení Zóna 2023. Cvičení probíhající od 23. do 25. října má prověřit připravenost Integrovaného záchranného systému, krajského úřadu a dalších institucí v případě havárie v Jaderné elektrárně Temelín. Při takové havárii hraje veterinární dozor důležitou roli především při evakuaci domácích zvířat a zajištění bezpečnosti potravin živočišného původu. Zástupci krajské veterinární správy […]


25. 10. 2023

Při společné kontrole Státní veterinární správy (SVS) a celní správy na dálnici D8 v Ústeckém kraji poblíž Petrovic bylo zachyceno v dodávce směřující do Německa více než 100 kg živočišných produktů neznámého původu navíc při nedodržení stanovené teploty. Vzhledem k uvedeným pochybením veterinární inspektoři na místě nařídili neškodnou likvidaci všech těchto produktů. V nákladním prostoru vozidla se přepravovalo zhruba 110 kg potravin živočišného původu. […]


24. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: BAMBOO FIBRE CUP, BICCHIERE IN FIBRA DI BAMBOO CON COPERCHIO ‚SAVE THE PLANET“ ART. 11707, údaje na etiketě/ číslo šarže: LOTTO NR. 28491107, EAN kód: 8034052411707 Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína Dovozce dle nabývacího dokladu/ […]


24. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: BAMBOO FIBRE PRODUCTS M, 400 ml, údaje na etiketě/ číslo šarže: 81608, EAN kód: 4047096816081 Výrobce/ Země původu: neuvedeni Distributor dle značení: Concord Import-und Exportgesellschaft mbH, Gewerallee 6-8, 45478 Mülheim, Germany/ Německo Prodejce: Madal Bal a.s., Bartošova […]


23. 10. 2023

Špína v místech, kde probíhá příprava stravy pro hosty, je nepřijatelná. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) se soustavně a oproti tzv. covidovým letům ve zvýšené míře věnuje státnímu zdravotnímu dozoru v provozovnách poskytujících stravovací služby. Jeho urgentní potřebu ukazují i některé výsledky kontrol za měsíc září 2023. Těch pražští hygienici provedli celkem […]


20. 10. 2023

Veterinární inspektoři z Olomouckého kraje odhalili v Lipníku nad Bečvou nelegální sklad potravin. V něm se nacházelo bezmála 17 tun potravin živočišného původu (zejména ryby, mořské plody, hovězí a drůbeží maso) a 4 000 kusů vajec. Část potravin byla prošlá. Provozovateli hrozí ve správním řízení sankce ve výši až 500 000 Kč. Státní veterinární správa (SVS) zakázala uvádět produkty […]


20. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: BAMBOO FIBRE CUP, BICCHIERE IN FIBRA DI BAMBOO CON COPERCHIO ‘SAVE THE PLANET“ ART. 24117 údaje na etiketě/ číslo šarže: 24901026 EAN kód: 8034052524117 Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína Dovozce dle nabývacího dokladu/ dle značení: MERCURY […]


19. 10. 2023

Tisková zpráva – Státní veterinární ústavy (SVÚ) v Praze a V Olomouci se na přelomu letošního září a října zúčastnily zátěžových cvičení v jejichž rámci pracovníci ústavů změřili úroveň kontaminace radioaktivním zářením u bezmála tří stovek vzorků. Organizátorem obou cvičení byl Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Prvního cvičení se koncem září zúčastnila laboratoř radiologie Státního veterinárního ústavu Praha (Referenční laboratoř […]


16. 10. 2023

Tisková zpráva – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) již rok provádí kontroly dovozu ekologické produkce, a to na základě nové kompetence dle novelizovaného znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, které nabylo účinnosti 1. 10. 2022. Tímto okamžikem přešly kompetence k potvrzovávání certifikátů COI (potvrzení o kontrole) na příslušné dozorové orgány – Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární […]


16. 10. 2023

Tisková zpráva – Ve čtvrtek 12. 10. 2023 se v Liberci konalo již šesté setkání zástupců veterinárních služeb České republiky, Polska a Saska k problematice afrického moru prasat (AMP). Konkrétně se jednalo o formát v rámci přeshraniční spolupráce mezi Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj, Veterinárním úřadem Dolnoslezského vojvodství a veterinární službou zemského okresu Görlitz. Jednání se účastnili i zástupci Ústřední veterinární správy […]


1 2 3 4 5 228