Bezpečnost potravin

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Vydáno: 20. 1. 2014
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 1. 2014.

Vláda ČR na svém jednání 8. ledna 2014 projednala dokument „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ a pro jeho realizaci k němu přijala usnesení č. 23. Materiál připravovala skupina odborníků v preventivní medicíně, hygieně a sociálního lékařství v čele s hlavním hygienikem Vladimírem Valentou.

Hlavním cílem strategie je k roku 2020 zlepšit zdravotní stav české populace a podpořit zájem široké veřejnosti, obcí, podniků a dalších složek společnosti o posilování zdraví a předcházení vzniku nemocí. Mezi prioritami strategie je podpora tělesných aktivit lidí a zdravé výživy, zvyšování zdravotních znalostí obyvatelstva, snižování zdravotně rizikového chování a nerovností ve zdraví, dále pak zvyšování úrovně sekundární prevence vč. screeningových programů.

Národní strategie plynule navazuje na Program zdraví 21, vychází z jeho zkušeností a zahrnuje doporučení obsažená v dokumentu Světové zdravotnické organizace Zdraví 2020, který schválilo světové zdravotnické shromáždění v roce 2013. Národní strategie ochrany a podpory zdraví bude v příštím roce, ve spolupráci s odbornými společnostmi, zástupci státní a podnikové sféry a s nevládními organizacemi rozvedena do realizačních postupů a stane se podkladem pro uplatnění nároků ČR na využití evropských strukturálních fondů.

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví

 

Související informace:
Rámcový souhrn opatření – Zdraví 2020“ (Ministertsvo zdravotnictví)
WHO Zdraví 2020“ Překlad_CZ (PDF, 353 kB)

Dokument Světové zdravotnické organizace „Zdraví 2020“ – „Health 2020“ (pdf, 1251 kB)
 
Zdraví 2020: Evropský politický rámec a strategie pro 21. století“ (Kancelář WHO v České republice)

Nová strategie Zdraví 2020 (Health 2020)“ (SZÚ)