Bezpečnost potravin

Zákaz separátu z hovězího v Británii

Vydáno: 15. 6. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

I pro vnitřní britský trh musí být splněna všeobecná pravidla, která kvůli riziku BSE nedovolují použití separátu z hovězího dobytka, ovcí a koz do potravin.

Bez ohledu na pravidla EU, přesněji nařízení 853/2004/ES, docházelo ve Velké  Británii k používání separátu z hovězího, ovcí a koz pomocí nízkého tlaku. Všeobecný zákaz používání hovězího separátu k výživě lidí byl vydán v r. 2001 kvůli riziku BSE (nařízení 999/2001/ES).

V Británii se separované maso označované jako DSM (desinewed meat) stále používá do výrobků. Výrobci argumentují tím, že se nejedná o mechanicky oddělené maso ve smyslu definice obsažené v nařízení, protože při použití nízkého tlaku si maso zachovává vláknitou texturu svaloviny jakou má i mleté maso. Při označování obsaženého podílu masa ve výrobku je tento separát zahrnován pod termín „maso“.

Podle legislativy EU se strojně oddělené maso (MOM, separát) může získávat pouze oddělováním z kostí vepřů a drůbeže, přičemž není definována technika (za nízkého nebo vysokého tlaku). Při označování složení výrobků však separát nesmí být posuzován jako maso, ale musí být vykazován odděleně.

Podle stanoviska Evropské komise musí být spotřebitelé v EU chráněni, a tak nelze ani pro trh Velké Británie připustit používání separátu z hovězího získávaného z kostí nízkotlakou technikou (DSM).

Britský úřad FSA (Food Standard Agency) ohlásil v dubnu 2012 moratorium na výrobu DSM-masa z hovězího dobytka, koz a ovcí, aby bylo dosaženo souladu s pravidly stanovenými Evropskou komisí.

Britská asociace zpracovatelů masa (British Meat Processors´Association)  proti tomu protestuje, protože důsledkem bude zvýšení ceny výrobků a snaha o změnu receptury směrem k méně hodnotné surovině. Pokud by však britští zpracovatelé masa neuposlechli, hrozí zákaz exportu masných výrobků z UK.

EU Food Law, 2012, č. 527, s. 10
Objednávka kopie článku