Bezpečnost potravin

Zákaz charakteristické příchutě u zahřívaných tabákových výrobků

Vydáno: 22. 6. 2023
Autor: SZPI

Foto: Shutterstock

Informace SZPI – Informujeme hospodářské subjekty a veřejnost, že do zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích byla transponována ustanovení směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2100, ze dne 29. června 2022, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků (dále jen „směrnice 2022/2100“).

Dle zprávy Evropské komise byla stanovena podstatná změna okolností týkající se zahřívaných tabákových výrobků. Vzhledem k tomu, že došlo k vzrůstu objemu prodeje zahřívaných tabákových výrobků a vzrůstu objemu prodeje zahřívaných tabákových výrobků na maloobchodní úrovni z celkového prodeje tabákových výrobků, nebude možné uvádět na trh zahřívané tabákové výrobky s charakteristickou příchutí. Zahřívané tabákové výrobky určené ke kouření nebudou nadále osvobozeny od povinnosti být označeny informačním sdělením a kombinovaným zdravotním varováním.

Dne 23. října 2023 nabude účinnosti novela zákona č. 110/1997 Sb. Nově bude definován zahřívaný tabákový výrobek jako nový tabákový výrobek, který je zahříván tak, aby produkoval emise obsahující nikotin a jiné chemické látky, který je poté vdechován uživatelem a který je v závislosti na svých vlastnostech bezdýmným tabákovým výrobkem nebo tabákovým výrobkem určeným ke kouření. V souladu s § 12 odst. 4 bude nově zakázáno uvádět na trh zahřívané tabákové výrobky s charakteristickou příchutí a dle § 12 odst. 6 nebudou moci zahřívané tabákové výrobky obsahovat aromata v jakékoliv z jejich složek, zejména ve filtrech, papírech, baleních nebo kapslích, a jiné technické prvky umožňující změnu vůně nebo chuti tabákových výrobků nebo intenzity jejich kouře. Filtry, papíry a kapsle nesmí obsahovat tabák nebo nikotin. Dle § 12 odst. 5 tohoto zákona bude možné pro výrobu zahřívaných tabákových výrobků použít přísady, které jsou pro jejich výrobu zásadní, za podmínky, že tyto přísady nezpůsobují určitou charakteristickou příchuť a významně či v měřitelné míře nezvyšují návykovost, toxicitu nebo karcinogenní, mutagenní nebo pro reprodukci toxické vlastnosti.

Jestliže budou zahřívané tabákové výrobky určeny ke kouření, musí být označeny jako ostatní tabákové výrobky ke kouření v souladu s § 12d zákona č. 110/1997 Sb. Pokud jsou ovšem zahřívané tabákové výrobky bezdýmnými výrobky, zůstává povinnost označit jednotková a skupinová balení v souladu s § 12f tohoto zákona.

Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor tabákových výrobků se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 12 odst. 4 uvede na trh zahřívané tabákové výrobky s charakteristickou příchutí nebo v rozporu s § 12 odst. 6 uvede na trh zahřívané tabákové výrobky obsahující aromata. Přestupku se dopustí rovněž výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor tabákových výrobků, pokud nezajistí označení zahřívaného tabákového výrobku určeného ke kouření podle § 12d. 

Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

Dne 23. října 2023 tedy skončí doprodej zahřívaných tabákových výrobků s charakteristickou příchutí a balení zahřívaných tabákových výrobků ke kouření, budou muset být označena informačním sdělením a kombinovaným zdravotním varováním. Uvádění těchto výrobků na trh po uvedeném datu je zakázáno.

SZPI současně upozorňuje výrobce a dovozce zahřívaných tabákových výrobků s charakteristickou příchutí, které jsou nyní uváděny na trh v ČR a je u nich splněna informační povinnost, že v souladu s § 13 zákona č. 110/1997 Sb. a s § 21 odst. 1 vyhlášky č. 261/2016 Sb. jsou povinni v EU-CEG oznámit informaci o stažení zahřívaného tabákového výrobku s charakteristickou příchutí z trhu (nejpozdější datum stažení z trhu tedy bude 22. října 2023).

Zdroj: SZPI