Bezpečnost potravin

Výskyt hraboše polního v dubnu 2020

Vydáno: 30. 4. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Z dat ÚKZÚZ vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v dubnu 4násobku prahu škodlivosti (217 aktivních nor na ha). Nejpočetnější stavy hrabošů byly zaznamenány v porostech řepky, vojtěšky, jetele a trvalých travních porostech, nejmenší pak v obilninách.

Pokles stavu hraboše v ozimých plodinách ovlivnil zaměření monitoringu ÚKZÚZ do plodin jarních, kde proběhla kultivace a setí. Půda byla na těchto plochách v průběhu dubna bez pokryvu a méně atraktivní pro hraboše. Až průběh měsíce května a počátek června ukáže, zda se bude opakovat situace z roku 2019.

Nejpočetnější dubnové stavy hrabošů byly zaznamenány v porostech řepky, vojtěšky, jetele a trvalých travních porostech (6–10násobek prahu škodlivosti). Nejméně aktivních nor bylo zaznamenáno v porostech obilnin (2násobek prahu škodlivosti). Porosty řepky ozimé tak představují významné riziko pro další šíření hrabošů do nových míst výskytu.

V současnosti je patrný pokles početnosti hraboše ve všech krajích. Potenciál pro nárůst však evidujeme v kraji Vysočina, dále též v Olomouckém a Jihomoravském kraji, zde se prahy škodlivosti pohybují stále na úrovni 6–8násobku prahu škodlivosti. Situace v oblastech, kde dosáhly populace extrémních výskytů (minimálně 10násobku prahu škodlivosti) by se neměla opakovat, naopak v oblastech, kde byly zaznamenány populace pod tímto prahem, lze v letošním roce očekávat silnou gradaci.

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích je uvedena v příloze.

Inspektoři ÚKZÚZ budou nadále sledovat aktuální vývoj intenzity výskytu tohoto škůdce a průběžně informovat veřejnost mj. i na stránkách Rostlinolékařského portálu.

Aktuální situaci kalamitního přemnožení hraboše polního je možné sledovat na Rostlinolékařském portálu v aplikacích Mapy výskytu ŠO nebo Aktuální výskyt v okrese.

Nově lze nyní také dostávat aktuální informace o intenzitě výskytu hrabošů a dalších škodlivých organismů z vybraných okresů na e-mailovou adresu uživatele – videoukázka.
 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Příloha

 

Zdroj: SZPI