Bezpečnost potravin

Výskyt hraboše polního v červenci 2020

Vydáno: 6. 8. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Z dat ÚKZÚZ vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v červenci 695 aktivních východů z nor (AVN) na hektar, což odpovídá 3,5násobku prahu škodlivosti (práh škodlivosti pro letní období je 200 aktivních východů z nor na hektar). Došlo tak k navýšení četnosti populací v porovnání s daty pro červen.  Vysoký podíl extrémních výskytů byl potvrzen v celé řadě okresů Středočeského a Ústeckého kraje, kde byl lokálně zaznamenán výskyt hraboše přesahující dvanácti násobek prahu škodlivosti.

V současnosti pokračuje monitoring ÚKZÚZ na strništích sklízených polních plodin a dále v jetelotrávách, vojtěšce, jeteli a trvalých kulturách, včetně sadů a vinic. Stále platí, že hraboš se vyskytuje mozaikovitě a lokálně způsobuje i v tomto roce škody.

Nejpočetnější červencové stavy hrabošů byly zaznamenány na strništích sklízených polních kultur (v průměru 1274 AVN/ha). Populace hraboše tak zde dosáhly mnohem vyšších hodnot než v porostech trvalých travních porostů, vojtěšky a jetele či sadů (v průměru 460 AVN/ha).

V současnosti pokračuje nárůst četnosti hraboše téměř ve všech krajích (mimo Pardubického a Jihočeského). Extrémní skok v počtech aktivních východů z nor byl potvrzen v okresech Kladno, Kutná Hora, Litoměřice, Louny, Mělník, Most a Rakovník. O extrémních výskytech v severozápadních Čechách bylo informováno na Rostlinolékařském  portálu dne 25.7.2020.

Doporučení pro toto období je využít po sklizni agrotechnická opatření v podobě orby nebo hloubkového (dlátového) kypření podle půdně-klimatických podmínek s následným upěchováním půdy (nikoli válením) tak, aby došlo k co největšímu narušení nor a likvidaci hrabošů. Toto opatření by mělo mít dostatečný efekt a snížit počet hrabošů na tolerovatelné minimum. S tímto opatřením se však pojí riziko snížené zásoby vláhy pro zakládané porosty, přesto je doporučeno opatření provést.

Růst populací hraboše by měl pokračovat i v měsíci srpnu, avšak v září se vlivem agrotechnických prací a dalších faktorů předpokládá významný pokles. Přesto se mohou koncem září některé silné populace hraboše přesouvat do zasetých porostů meziplodin a ozimů a dále škodit. Lokálně lze předpokládat poškození tam, kde jsou problémy s hrabošem nyní.

Jakmile hraboši začnou zpátky migrovat na osetá pole, je vhodné využít výběrové aplikace rodenticidů do nor – manuální nebo pomocí upravených strojů, které ukládají návnadu do umělých nor.

Inspektoři ÚKZÚZ nadále sledují aktuální vývoj populací tohoto škůdce a průběžně informují veřejnost na stránkách Rostlinolékařského portálu. V polovině září plánuje ÚKZÚZ intenzivní monitoring výskytu hraboše polního a vyhodnocení míry rizika ohrožení letošních ozimů v jednotlivých krajích ČR.

 

Zdroj: ÚKZÚZ