Bezpečnost potravin

Výskyt hraboše polního v březnu 2021

Vydáno: 7. 4. 2021
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Z důvodu snížení prahu škodlivosti od 1. března dosáhly hodnoty populací hraboše v březnu v průměru 8,3násobku prahu škodlivosti na celou ČR, což odpovídá počtu 422 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha). V trvalých kulturách, krmných plodinách, travních porostech se hodnoty pohybovaly na 13,6násobku prahu škodlivosti a v ozimech na 4,6násobku prahu škodlivosti. Extrémním výskytem hraboše jsou stále silně ohroženy kraje Královéhradecký, Liberecký, Středočeský a Ústecký. Vyšší riziko též hrozí v krajích Karlovarský, Olomoucký a Pardubický. Stále platí, že existují lokality, kde se populace hrabošů pohybují na úrovni 1000-2000 AVN/ha i mimo výše jmenované kraje (jedná se většinou o travnaté plochy a plochy s porosty krmných plodin).

V průběhu měsíce března inspektoři ÚKZÚZ sledovali přes 1000 lokalit, přičemž ve více než polovině případů šlo o plochy ozimých plodin. Ve zbylých případech šlo o plochy s trvalými kulturami (krmné plodiny, travní porosty, sady a vinice).  Z dat je patrné, že situace je srovnatelná s jarem 2020, kdy bylo ve stejném období průměrně 478 AVN/ha.

Práh škodlivosti hraboše se od 1. března s ohledem na jeho vysokou škodlivost v jarních měsících snižuje z 200 na 50 AVN/ha. Tato skutečnost je důvodem, proč hodnoty populace hraboše na většině pozorovaných míst dosáhly kalamitního stavu, tedy překročily pětinásobek prahu škodlivosti.

Přestože populační hustota hraboše tedy mírně klesá, dosahuje současný celorepublikový průměr intenzity jeho výskytu 8násobku jarního prahu škodlivosti, což představuje velmi vysoké riziko pro zemědělské porosty.

Inspektoři ÚKZÚZ budou i v průběhu dalších měsíců intenzivně monitorovat vývoj populací tohoto škůdce, a to především v porostech ozimých plodin, později pak i v osevech jarních plodin, a průběžně informovat veřejnost na webu ÚKZÚZ a prostřednictvím Rostlinolékařského portálu.

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích je zobrazena v příloze.

Ivana Kršková, tisková mluvčí 

 

 

Zdroj: ÚKZÚZ