Bezpečnost potravin

Vyhlášení výběrového řízení na místo výkonného ředitele EFSA

Vydáno: 31. 5. 2023
Autor: KM EFSA

Evropská komise vyhlásila výběrové řízení na místo výkonného ředitele EFSA. Mandát současného výkonného ředitele, Bernharda Urla, končí dne 31. 5. 2024. Výzvu obsahující všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách Generálního ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost Evropské komise.

Termín pro zasílání přihlášek je 26. června 2023.

O EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je nezávislou agenturou EU, která byla zřízena na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (zřizovací nařízení).

Posláním EFSA je poskytovat vědecké poradenství a podporu pro právní předpisy a politiky EU ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý dopad na bezpečnost potravin a krmiv, a také poskytovat nezávislé informace o všech záležitostech v těchto oblastech a informovat o rizicích. Přispívat k vysoké úrovni ochrany lidského života a zdraví a zároveň zohledňovat zdraví a dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin a životního prostředí v rámci fungování vnitřního trhu. Shromažďovat a analyzovat údaje umožňující charakterizovat a sledovat rizika, která mají přímý nebo nepřímý dopad na bezpečnost potravin a krmiv. Mezi úkoly EFSA patří také poskytování vědeckého poradenství v oblasti výživy v souvislosti s právními předpisy Unie, v dalších otázkách týkajících se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a v oblasti jiných produktů než potravin a krmiv souvisejících s geneticky modifikovanými organismy (GMO). EFSA poskytuje vědecká stanoviska, která slouží jako vědecký základ pro vypracování a přijetí opatření Unie v oblastech, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 178/2002.

Výkonný ředitel je právním zástupcem a veřejnou tváří EFSA a je odpovědný Správní radě EFSA. Vede a řídí EFSA a nese celkovou odpovědnost za jeho činnost a zajišťuje dosažení cílů EFSA. V roce 2022 činil rozpočet úřadu EFSA přibližně 150 milionů EUR a zaměstnával celkem 584 osob.

Kritéria způsobilosti uchazečů

Uchazeči budou do výběrové fáze zařazeni pouze na základě těchto formálních náležitostí požadavků, které musí být splněny do uzávěrky přihlášek:

  • Státní příslušnost: uchazeči musí být občany jednoho z členských států Evropské unie.
  • Vysokoškolský titul nebo diplom: uchazeči musí mít:

– buď úroveň vzdělání, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému studiu doloženému diplomem, pokud je obvyklá doba vysokoškolského studia 4 roky nebo více;

– nebo vzdělání odpovídající ukončenému vysokoškolskému studiu doloženému diplomem a odpovídající odbornou praxi v délce alespoň jednoho roku, pokud je obvyklá doba vysokoškolského studia alespoň tři roky (tuto roční odbornou praxi nelze zahrnout do níže požadované postgraduální odborné praxe).

  • Odborná praxe: uchazeči musí mít nejméně 15 let postgraduální odborné praxe na úrovni, na kterou se vztahuje výše uvedená kvalifikace. Nejméně 5 let z této odborné praxe musí být v oblasti činnosti EFSA.
  • Manažerská praxe: alespoň 5 let z této postgraduální odborné praxe musí být získáno ve vysoké řídící funkci v oblasti odpovídající této pozici.
  • Jazyky: uchazeči musí mít důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a uspokojivou znalost dalšího z těchto úředních jazyků. Výběrové řízení komise během pohovoru (pohovorů) ověří, zda uchazeči splňují požadavek na uspokojivou znalost dalšího úředního jazyka EU. To může zahrnovat (část) pohovoru veden v tomto jiném jazyce.
  • Věková hranice: uchazeči musí být schopni v době uzávěrky přihlášek dokončit celé funkční období pěti let před dosažením důchodového věku. U dočasných zaměstnanců Evropské unie je věk odchodu do důchodu stanoven na konec měsíce, v němž osoba dosáhne věku 66 let (viz článek 47 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie).

Zdroj: EK