Bezpečnost potravin

„Víceletý kontrolní plán pro residua pesticidů 2012-2014“

Vydáno: 11. 4. 2012
Autor: Ing. Kamila Grulichová

Ministerstvo zdravotnictví – úsek ochrany veřejného zdraví a řízení hygienické služby předkládá dokument „Víceletý kontrolní plán pro residua pesticidů 2012-2014“.

Povinnost zpracovat tento dokument je uložena členským státům (ČS) EU nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu  a o změně směrnice Rady 91/414/EHS.

Problematika reziduí pesticidů spadá do působnosti dvou resortů – Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. Transpozice a implementace legislativy v oblasti reziduí pesticidů spadá do působnosti Ministerstva zdravotnictví, které odpovídá za hodnocení rizika, zpracování žádostí a podkladů pro návrhy maximálních limitů reziduí (MLR) a jejich úpravy a pro komunikaci s EFSA a Evropskou komisí, Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, sekcí pro rezidua pesticidů. Hodnocením rizika a zpracováním vědeckých podkladů je pověřen Státní zdravotní ústav, Centrum odborných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. V oblasti dozoru nad trhem s potravinami pokrývá Ministerstvo zdravotnictví resort veřejného stravování. Ministerstvo zemědělství odpovídá za oblast přípravků na ochranu rostlin včetně transpozice a implementace související legislativy a za jejich dozor. Do kompetence Ministerstva zemědělství spadá v plném rozsahu oblast krmiv včetně jejich dozoru a hodnocení rizika. V případě dozoru nad trhem s potravinami Ministerstvo zemědělství odpovídá za dozor nad potravinovým řetězcem s výjimkou sektoru veřejného stravování. Nová právní úprava ukládá členským státům v oblasti reziduí pesticidů další povinnosti, mezi které patří zpřesnění požadavků na provádění úředních kontrol MLR, povinnost zpracování národního kontrolního programu pro rezidua pesticidů, realizace víceletého koordinovaného plánu kontrol Společenství pro rezidua pesticidů a povinné poskytování informací kompetentního úřadu členského státu Komisi a o poskytování informací členských států EFSA.

Dokument najdete: česká verze zde (pdf, 432 kB)
                               anglická verze zde (pdf, 404 kB)

Zpracovala: Ing. Kamila Grulichová