Bezpečnost potravin

V Míšni byl zakončen projekt přeshraniční spolupráce českých a saských inspektorů

Vydáno: 2. 5. 2011
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 4. 2011.

Dne 28. 4. 2011 se v saské Míšni uskutečnila závěrečná konference k projektu přeshraniční spolupráce Státní zemědělské a potravinářské inspekce a saského Ministerstva pro sociální záležitosti a ochranu spotřebitele. V průběhu konference byly shrnuty výsledky uskutečněného projektu a nastíněny možnosti budoucí spolupráce.

Cílem projektu bylo posílení spolupráce a vytvoření sítě osobních kontaktů inspektorů v příhraničních regionech České republiky a Saska v oblasti úřední kontroly potravin. Hlavní náplní projektu byly výměnné stáže zaměstnanců obou partnerských úřadů. Za SZPI byly do projektu zapojeny inspektoráty v Plzni a Ústí nad Labem, na saské straně pak kontrolní orgány podřízené saskému ministerstvu pro sociální věci a ochranu spotřebitele.

Stáží se zúčastnilo zhruba 50 zástupců SZPI a saských kontrolních orgánů. Výměnný pobyt zahrnoval návštěvu regionálního inspektorátu/kontrolního orgánu, kde byly inspektorům představeny aktivity daného úřadu, diskutovány aktuální problémy a po nich následovaly návštěvy provozovatelů potravinářských podniků. Tyto společné inspekce byly velmi důležitou části celého projektu, inspektoři měli příležitost sledovat přístup ke kontrole potravin na druhé straně hranic a porovnat jej s činností vlastního úřadu.

 „Příhraniční spolupráci přikládá Státní zemědělská a potravinářská inspekce nejvyšší význam. V rámci jednotného vnitřního trhu je nezbytné navázat efektivní a pružné vztahy s dozorovými orgány z jiných členských států. Jde o důležitý příspěvek ke sjednocení aplikace evropského potravinového práva tak, aby byla zaručena jak vysoká úroveň bezpečnosti potravin pro spotřebitele, tak i rovné podmínky na trhu Evropské unie všem provozovatelům potravinářských podniků.“, řekl ústřední ředitel SZPI Ing. Jakub Šebesta.

V úvodu konference proběhlo také krátké bilaterální jednání mezi ústředním ředitelem Jakubem Šebestou a nejvyšší představitelkou saského ministerstva paní Christine Clauβ. Po zhodnocení ukončeného projektu jednali o další možné příhraniční spolupráci v oblasti kontroly potravin.

Saská strana se zejména zajímala o tzv. mobilní kanceláře, které se za uplynulých osm let, po něž jsou v provozu, v práci české inspekce velmi osvědčily. Němečtí partneři se též nechali inspirovat českým systémem kontroly internetového prodeje potravin a potravinových doplňků. Vyjádřili též obdiv ke kvalifikovanosti českých inspektorů, na jejichž vzdělání a praxi jsou kladeny přísnější požadavky než v okolních zemích.

Budoucí spolupráci projektoví partneři spatřují zejména v rychlém navázání kontaktů a předávání informací při zjištění výskytu problematických potravin výrobců z partnerských zemí a v poskytování informací a kontaktů pro provozovatele potravinářských podniků, kteří by chtěli proniknout na sousední trh z pohledu toho, co vše je potřeba splnit a jaké požadavky jsou z druhé strany kladeny.

Projekt, jehož rozpočet činil zhruba 53 tis. EUR, z nichž je 85% financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, trval 4 měsíce.

Pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci to byl již třetí projekt přeshraniční spolupráce, na kterém se podílela. V minulosti byly realizovány výměnné stáže ve spolupráci s Rakouskem a Slovenskem.  Úřad nadále pokračuje ve využívání prostředků z evropských fondů a do budoucna plánuje realizovat obdobné projekty se Svobodným státem Bavorsko či Polskem.

Brožura k projektu je k dispozici pod tímto odkazem:

http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspxdocid=1002264&docType=ART&nid=11383&chnum=2

(Zpracovala: Ing. Světlana Bicková, ve spolupráci s oddělením komunikace, SZPI)
Zdroj:  SZPI