Bezpečnost potravin

Uvedení nařízení o aditivech do souladu s dříve schválenými podmínkami

Vydáno: 6. 6. 2013
Autor: sukova1

Nařízení 438/2013/EU opravuje a zpřesňuje podmínky použití některých přídatných látek (příloha II, nařízení 1333/2008/ES), nařízení 497/2013/EU opravuje nařízení 231/2012/EU se specifikacemi aditiv.

1) Z důvodu obtíží, které vyvstaly při převodu potravinářských přídatných látek ze systému směrnic (především zrušené směrnice 94/35/ES, 94/36/ES a 95/2/ES) do nového systému kategorií stanoveného v příloze II nařízení 1333/2008/ES, došlo k určitým chybám a nepřesnostem, které se novým nařízením 438/2013/EU  napravují.  Nedochází tedy k zásadním změnám týkajícím se již schválených aditiv a jejich limitů.

Při nápravě chyb se konkrétně jedná o
– použití antioxidantů v loupaném, krájeném a na kousky nařezaném ovoci a zelenině, které je omezeno pouze na balené chlazené nezpracované ovoce a zeleninu připravené ke spotřebě,
– použití kyseliny sorbové – sorbanů, kyseliny benzoové – benzoanů a p-hydroxybenzoanů (E 200–219) u tepelně ošetřených masných výrobků,
– použití natamycinu (E 235) u tepelně ošetřených uzenin konzervovaných sušením,
– zavedení maximálních limitů pro použití kurkuminu (E 100) u zpracovaných ryb a produktů rybolovu včetně měkkýšů a korýšů, které by odpovídaly úrovním stanoveným ve směrnici 94/36/ES,
– změnu maximálních limitů pro použití oxidu křemičitého – křemičitanů (E 551–559) na quantum satis, jak bylo stanoveno ve směrnici 95/2/ES, a obdobně limity pro použití oxidu křemičitého – křemičitanů (E 551–553), jak je stanoveno v nařízení 380/2012/EU.

Zpřesnění se týkají použití potravinářských přídatných látek u některých kategorií potravin:
– v kategorii 13.1.4 „Ostatní výživa pro malé děti“ se stanovují podmínky pro použití E 332 (citronany draselné) a E 338 (kyselina fosforečná),
– kategorii 14.2.6 „Lihoviny ve smyslu nařízení  110/2008/ES“ se nepovoluje použití  barviv v „Geist“, (aby produkt odpovídal definici); doplňuje se použití  barviv chinolinová žluť (E 104), žluť SY (Sunset Yellow FCF (E 110) a Ponceau 4R košenilová červeň A) (E 124) v některých lihovinách (nejsou relevantní y o bezpečnost u dětí),
– v kategorii 14.2.7.1 „Aromatizovaná vína“ lze používat karamel (E 150a–d) ve všech výrobcích.
Nařízení nabývá účinnosti 20 den po zveřejnění, tj.  3. 6. 2013.

Nařízení 438/2013/EU, kterým se mění a opravuje příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití některých potravinářských přídatných látek
Úřední věstník ES, L 129, 14.05.2013, s. 28

2) Nařízení 497/2013/EU opravuje chyby v přílohách II a III nařízení 231/2012/EU se specifikacemi aditiv:
–  pro hydrogensiřičitan sodný (E 222), mléčnan sodný (E 325) a amonné soli fosfatidových kyselin (E 442)
– odstranění specifikací pro křemičitan vápenato-hlinitý (E 556) a křemičitan hlinitý (kaolin) (E 559), protože tyto látky byly již nařízením 380/2012/ES odstraněny (od 1. února 2014) ze seznamu schválených aditiv (obsahují hliník),
– odstranění chyb  v číslech Einecs přidělených guanylanu sodnému (E 627) a guanylanu draselnému (E 628).

Nařízení 497/2013/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES
Úřední věstník ES, L 143, 30.05.2013, s. 20