Bezpečnost potravin

Směrnice správné hygienické praxe pro vaječné produkty

Vydáno: 11. 8. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Evropská asociace výrobců vajec EEPA zpracovala manuál správné praxe pro vaječné produkty neurčené k přímé spotřebě (tekutá, zahuštěná, zmrazená či sušená vejce). Materiál vychází z nejaktuálnější legislativy.

DG Sanco zveřejnil Směrnici správné výrobní praxe pro vaječné produkty neurčené k přímé spotřebě, ale jako složky potravin (GUIDE TO GOOD MANUFACTURING PRACTICE FOR LIQUID, CONCENTRATED, FROZEN AND DRIED EGG PRODUCTS). Tuto směrnici pro tekutá, zahuštěná, zmrazená či sušená vejce zpracovala Evropská asociace výrobců vajec (EEPA). EEPA je nezisková organizace založená v r. 1995, jejímiž členy je asi 50 podniků. Materiál zahrnuje pravidla pro praxi od transportu vajec do podniku, v němž dochází k vytloukání a zpracování až po dodávku produktů do konečných zpracovatelských podniků.
Cílem tohoto dobrovolného dokumentu je poskytnout jednotný návod pro zpracovatele, dozorové orgány i podniky v třetích zemích dodávajících vaječné produkty do EU. V podstatě se jedná o manuál shrnující informace o veškerých nástrojích k zajištění bezpečnosti se zaměřením na operace používané při zpracování vajec. 
Základem je
– systém HACCP (Codex alimentarius CAC/RCP 1-1969, recommended international code of practice on general principles of food hygiene) – nařízení 852/2004/ES o hygieně potravin, nařízení 853/2004/ES o hygieně potravin živočišného původu
– Codex alimentarius CAC/RCP 15 – 1976 : code of hygienic practice for eggs and egg products
– nařízení 2073/2005/ES o mikrobiologických požadavcích
– směrnice 2003/89/ES a 2007/68/ES o označování alergenů
– nařízení 1829/2003 o GMO.
Vysvětluje se způsob určení kritických bodů v příslušném procesu, stanovení mikrobiologických, fyzikálních, chemických a jiných nebezpečí a vyhodnocení rizik, požadavky na měření a návrh bezpečnostních opatření. Je zahrnut postup zajištění hygieny vnějšího i výrobního prostředí, personálu, přepravních prostředků a obalů, zacházení s odpady a vedlejšími produkty. Postupuje se po jednotlivých operacích od  přejímání surovin a jejich skladování, přes vytloukání, tepelné/mrazírenské ošetření apod. až po balení a skladování produktů. Pozornost je věnována i dohledatelnosti (traceability).

European Commission
EU Food Law, 2011, č. 496