Bezpečnost potravin

Sledování vybraných kontaminantů v plodinách

Vydáno: 25. 5. 2012
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 2. 5. 2012.

ÚKZÚZ provádí sledování kvality pěstovaných zemědělských plodin z hlediska obsahu rizikových prvků v rostlinných pletivech, ale také z hlediska obsahu některých významných kontaminantů ze skupiny perzistentních organických polutantů (POPs) a to zejména látek pesticidní povahy (HCH, HCB, látky skupiny DDT) a PCB. V současné době je použití (pesticidy) a výroba (PCB) uvedených látek v ČR zakázána. Pro tyto látky je typický přenos vzduchem, následná depozice a ukládání ve všech složkách životního prostředí a velmi vysoká odolnost vůči chemickému i biologickému rozkladu. Mají schopnost hromadit se v tkáních rostlin a živočichů a negativně působí na zdraví všech živých organismů, včetně člověka.

Účelem tohoto sledování je zjistit obsahy vybraných látek v pěstovaných plodinách a jejich případnou závislost na obsazích v půdě.

Během dvou let bylo odebráno 30 vzorků plodin (kukuřice na siláž, kukuřice na zrno, pšenice, ječmen, hořčice, řepka, jetelotravní směska, travní porosty) na vybraných zemědělských půdách se zvýšenými obsahy těchto látek. Z doposud zjištěných výsledků jednoznačně vyplývá, že obsahy sledovaných látek v generativních orgánech plodin (zejména v obilném zrnu) jsou zanedbatelné, zatímco ve vegetativních částech rostlin (listy, stonky, vč. obilné slámy) lze tyto látky již detekovat. Nejvyšší obsahy byly zjištěny ve vzorcích obilné slámy. Limity pro krmiva nebyly překročeny. Závislost mezi obsahy POPs v rostlinách a v půdě nebyla zatím prokázána.

Podrobné informace: „Závislost obsahů POPs v rostlinách na obsazích POPs v půdě“ – zpráva za rok 2011 (pdf, 480 kB)

Vystavil: Ivana Kršková, Kancelář ústavu, tel. 543 548 206

Zdroj: ÚKZÚZ