Bezpečnost potravin

Rezidua veterinárních léčiv v potravinách: míra dodržování limitů je nejvyšší za posledních deset let

Vydáno: 3. 3. 2022
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA předložil zprávu za rok 2020 o výsledcích sledování reziduí veterinárních léčivých přípravků a jiných látek v živých zvířatech a živočišných produktech.

Podle nejnovějších údajů rezidua veterinárních léčiv a dalších sledovaných látek ve zvířatech a potravinách živočišného původu v Evropské unii nadále klesají.

Monitorovací údaje úřadu EFSA za rok 2020 zahrnují 620 758 vzorků hlášených členskými státy, Islandem a Norskem. Podíl vzorků, které překročily zákonem povolené maximální limity, byl 0,19 %. Jedná se o nejnižší hodnotu za posledních 11 let, kdy se nedodržení limitů pohybovalo v rozmezí 0,25 % až 0,37 %. Pro rok 2019 je uvedeno 0,30 %.

Ve srovnání s roky 2017, 2018 a 2019 se v roce 2020 snížila četnost výskytu nevyhovujících výsledků u antithyreoidálních látek, steroidů a laktonů kyseliny resorcylové.

Pokles v porovnání s roky 2017, 2018 a 2019 byl zaznamenán také u antihelmintik, organochlorových sloučenin, organofosforových sloučenin, barviv a „jiných látek“.

Výsledky je možné detailně procházet pomocí nového interaktivního nástroje úřadu EFSA pro vizualizaci dat.

Údaje, zahrnující přibližně 13 milionů výsledků, jsou k dispozici na Knowledge Junction – otevřeném úložišti spravovaném úřadem EFSA, které bylo zřízeno za účelem zlepšení transparentnosti, reprodukovatelnosti a opětovné použitelnosti záznamů při hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv.

Předložená zpráva přináší výsledky provedených úředních kontrol v roce 2020. Při kontrolách byly úředně odebírány vzorky na sledování výskytu reziduí léčivých přípravků a jiných látek v živých hospodářských zvířatech určených k produkci potravin a následně i v jejich produktech. V odebraných vzorcích byly sledovány zbytky sloučenin – rezidua. Jedná se o látky s farmakologickým účinkem nebo jejich metabolity, jakož i rezidua jiných látek přecházející do živočišných produktů, která mohou poškodit lidské zdraví.

Celá zpráva:

 

Zdroj: EFSA


Foto: Shutterstock