Bezpečnost potravin

Prodej antibiotik pro použití u zvířat se v letech 2011-2021 snížil téměř o polovinu

Vydáno: 24. 11. 2022
Autor: KM EFSA

Evropská léková agentura zveřejnila výroční zprávu.

Z Výroční zprávy Evropské lékové agentury (EMA) o evropském sledování spotřeby veterinárních antimikrobiálních látek (ESVAC) vyplývá, že od roku 2011 evropské země výrazně snížily prodej veterinárních antibiotik pro zvířata. Podle údajů z 25 zemí, které průběžně poskytovaly vstupní údaje za celé období 2011-2021, se celkový prodej veterinárních antibiotik v tomto intervalu snížil o 47 % a dosáhl nejnižší hodnoty, která kdy byla zaznamenána.

Rovněž i prodej antibiotik v humánní medicíně, považovaný za kriticky důležitý, byl v období 2011 – 2021 značně snížen. Tak, že v roce 2021 tvořil pouze 5,5 % celkového prodeje. Prodej cefalosporinů třetí a čtvrté generace klesl o 38 %, polymyxinů o 80 %, fluorochinolonů o 14 % a prodej ostatních chinolonů se snížil o 83 %. Tato antibiotika by měla být používána obezřetně a zodpovědně, aby byla zachována jejich účinnost a zmírněno potenciální riziko pro veřejné zdraví, jak je uvedeno v kategorizaci ad hoc expertní skupiny pro Antimikrobiální poradenství (AMEG).

„Pozitivní výsledky odrážejí úsilí veterinárních lékařů, zemědělců a farmaceutického průmyslu o snížení používání antibiotik, aby se zabránilo antimikrobiální rezistenci. Ukazuje se, že politické iniciativy Evropské unie (EU) a národní kampaně podporující uvážlivé používání antibiotik u zvířat mají pozitivní dopad,“ uvedl Ivo Claassen, vedoucí oddělení veterinárních léčivých přípravků agentury EMA.

Tato zpráva ESVAC poprvé obsahuje informace o pokroku dosaženém při plnění cíle strategie Evropské komise Farm to Fork, který spočívá ve snížení prodeje antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata a akvakulturu v EU. Za pouhé tři roky, tedy v letech 2018 až 2021, již 27 členských států EU dosáhlo 18% snížení, což je přibližně třetina cíle 50% snížení stanoveného pro rok 2030.

Strategie Farm to Fork je jádrem evropské Zelené dohody a jejím cílem je, aby potravinové systémy byly spravedlivé, zdravé a šetrné k životnímu prostředí.

Pro každou zemi, která se účastní projektu ESVAC, je k dispozici samostatný oddíl prezentující trendy prodeje podle tříd antimikrobiálních látek. Některé země popisují svá hlavní opatření k řešení antimikrobiální rezistence a to, jak tyto aktivity přispívají k pozorovaným změnám v prodeji v jejich zemi. Tato opatření zahrnují národní akční plány, národní kampaně za obezřetné používání antimikrobiálních látek u zvířat, omezení používání některých antimikrobiálních látek u zvířat určených k produkci potravin nebo opatření ke kontrole předepisování antimikrobiálních látek u zvířat.

Dvanáctá zpráva ESVAC uvádí údaje z 31 evropských zemí (29 zemí EU/EHP, Švýcarsko a Spojené království). Všechny zúčastněné země dobrovolně poskytly informace o prodeji veterinárních antimikrobiálních látek.

Projekt ESVAC zahájila agentura EMA v září 2009 na žádost Evropské komise. Od té doby agentura koordinuje a podporuje úsilí evropských zemí o zavedení standardizovaného a harmonizovaného podávání zpráv o objemu prodeje veterinárních antimikrobiálních léčivých přípravků. Zpráva ESVAC je zveřejňována každoročně a slouží jako referenční zdroj informací pro vědce, veterinární lékaře a další zdravotnické pracovníky, hodnotitele rizik a tvůrce politik v členských státech EU.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích se hlášení údajů o prodeji a používání antimikrobiálních látek u zvířat stane pro členské státy EU a agenturu zákonnou povinností. Nové požadavky se budou vztahovat na údaje od roku 2023.Situace v ČR

V roce 2021 se celkový prodej veterinárních antibiotik snížil o 11,0 % ve srovnání s rokem 2020 (od 56,2 mg/PCU na 50,0 mg/PCU). Tři nejprodávanější třídy antibiotik byly peniciliny, tetracykliny a sulfonamidy, které představovaly 34,9 %, 25,5 % a 15,1 % celkového prodeje. 

Podrobné údaje nabízí přiložená infografika

Za poslední tři roky (2019-2021) došlo k poklesu o 7,1 % celkového prodeje antimikrobiálních látek, což se shoduje s prováděním druhého opatření v oblasti antimikrobiálních látek. Česká republika má vytvořený Akční plán Národního antibiotického programu boje proti antimikrobiální rezistenci (CZ NAP 2019-2022). Pokles spotřeb lze považovat za známku neustálého zlepšování v oblasti v živočišné výroby, jakož i pokles prodeje antimikrobik, který je v souladu se cíli strategie Farm to Fork. Pracovní skupina pro antimikrobiální látky při Ministerstvu zemědělství zahájila hloubkovou analýzu doprovázenou analýzou antimikrobiálních látek konzultacemi s různými zúčastněnými stranami s cílem zahájit podrobnou přípravu dalších na míru šitých kroků při plánování následného NAP ČR pro budoucí roky. Dlouhodobý pokles celkových prodejů lze vysvětlit celkovým snížením o 14,4 % poměrného používání perorálních léků (tj. premixů, perorálních prášků a roztoků) v krmných směsích v celém období 2011 až 2021.

Zdroj: EMA