Bezpečnost potravin

Přídavek vitaminů a minerálních látek do potravin

Vydáno: 23. 5. 2011
Autor:

Přehled legislativních dokumentů EU.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1925/2006 harmonizuje v členských státech opatření týkající se přídavku vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin. Cílem je zajistit účinné fungování vnitřního trhu a poskytnout vysokou úroveň ochrany spotřebitelů.
Příloha I tohoto nařízení uvádí seznam vitaminů a minerálních látek, které lze přidávat do potravin.
Příloha II uvádí zdroje vitaminů a minerálních látek, které lze přidávat do potravin.
Příloha I a Příloha II byly novelizovány nařízením Komise (ES) č. 1170/2009 tak, aby zahrnovaly další látky.
Příloha III uvádí seznam látek, jejichž použití v potravinách je zakázáno, omezeno nebo pod přezkumem Společenství.
Na konci přechodného období bude možné přidávat do potravin pouze vitaminy a/nebo minerální látky uvedené v Příloze I ve formách uvedených v Příloze II.
Nařízení 1925/2006 bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 108/2008
Zařazení nutričních faktorů do příloh
Další vitaminy a minerální látky lze zařadit na seznam schválených látek po posouzení příslušné vědecké dokumentace týkající se bezpečnosti a biologické využitelnosti uvedené látky Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).
Derogace
Podle článku 17(1) nařízení (ES) č. 1925/2006 mohou členské státy na svém území do 19. ledna 2014 povolit použití vitaminů a minerálních látek neuvedených v příloze I nebo ve formách neuvedených v příloze II, pokud
a) se dotyčná látka používá jako doplněk k potravinám uváděným na trh Společenství k 19. lednu 2007 a
b) EFSA nevydá nepříznivé stanovisko k používání této látky nebo k jejímu používání v dané formě při výrobě potravin na základě dokumentace podporující použití dané látky, kterou měly Komisi předložit členské státy do 19. ledna 2010.
Pokud žadatelé požadovali takové derogace, měli kontaktovat kompetentní autority v příslušných členských státech.
Návod na podávání žádostí
Podrobná informace o postupu podávání žádostí na zařazení látky na seznam schválených látek je uvedena v návodu Evropské komise.
Podmínky pro přídavek vitaminů a minerálních látek do potravin
Podle nařízení (ES) č. 1925/2006 by vitaminy a minerální látky přidávané do potravin měly být v potravinách nakonec přítomny v určitém minimálním množství. V opačném případě by jejich příliš malé a zanedbatelné množství v těchto obohacených potravinách nebylo pro spotřebitele žádným přínosem a bylo by zavádějící.
Minimální množství je spojeno s pojmem významné množství, které je definováno v příloze směrnice Rady 90/496/EHS o nutričním označování potravin.
GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele vydalo dokument o stanovení maximálního a minimálního množství vitaminů a minerálních látek v potravinách, ke kterému proběhlo připomínkové řízení. Přehled podaných připomínek (připomínky zaslala také ČR).
Přidávání některých dalších látek
Článek 8 nařízení (ES) č. 1925/2006 se týká látek podléhajících zákazu, omezení nebo přezkumu Společenství.