Bezpečnost potravin

Prezentace ze semináře „Úřední kontrola krmiv“

Vydáno: 2. 12. 2013
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 30. 11. 2013.

Ve čtvrtek  28. 11. 2013 se v budově MZe uskutečnil seminář “Úřední kontrola krmiv“, jehož pořadatelem byl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Seminář se setkal se zájmem odborné veřejnosti z řad jak zástupců krmivářské praxe, tak státní správy, což potvrdilo aktuálnost zvolených témat.

Po úvodních organizačních informacích všechny přítomné uvítal ředitel ÚKZÚZ Bc. Zdeněk Mach. Ve svém projevu zdůraznil důležitost sledování kvality krmiv pro bezpečnost potravin. Skandály s výrobou a distribucí nekvalitních a často nebezpečných krmiv se České republice prozatím vyhýbají, což považuje za výsledek stále se zlepšující úrovně tuzemského krmivářství, stejně jako účinného systému úřední kontroly krmiv, kterou ÚKZÚZ provádí. „Jedná o kontrolu komplexní, s velkým důrazem na prevenci“ uvedl. 
Sloučením  ÚKZÚZ se SRS od 1. ledna příštího roku nebude činnost v oblasti kontroly krmiv nijak  oslabena a bude i nadále patřit k prioritám sloučené organizace.

Zástupce Ministerstva zemědělství, Ing. Jiří Hojer, ředitel Odboru živočišných komodit, vyzdvihl důležitost tématu a vyjádřil podporu snaze o stálé zlepšování úrovně krmivářství v České republice.

V prezentaci na téma kontrolních mechanismů v krmivářských provozech se Ing. Martin Prudil, Ph.D. zaměřil na systémy HACCP v oblasti krmiv. Účastníky semináře obeznámil s požadavky krmivářské legislativy na systémy HACCP, a to především na jejich obsah a aktuálnost. Uvedl náležitosti, jež jsou nezbytné pro fungování systému  HACCP a musí být v plánu HACCP obsaženy. Zdůraznil rovněž potřebu vytvoření fungujících základních opatření nezbytných pro hygienu krmiv, která musí být v provozu zavedena již před tvorbou plánu HACCP. Následně se konkrétně zaměřil na jednotlivé zásady (principy) systému HACCP.“

Ing. Jiří Fiala, Ph.D. ve své prezentaci popsal nový typ cílené kontroly, a to kontrolu přenosu křížové kontaminace do následně vyráběného krmiva. Kontrola je prováděna u výrobců krmných směsí, kteří používají při výrobě kokcidiostatika nebo léčiva. Cílem této kontroly je zjištění míry přenosu reziduí těchto látek do následně vyráběného krmiva a její minimalizace pomocí správně zvolených dekontaminačních opatření. Dosavadní výsledky ukazují, že výrobci krmiv ve velké většině dodržují nastavené programy dekontaminace technologie a na trh jsou tak uváděny bezpečné produkty.

Příspěvek k mobilním výrobnám krmiv přednesl Ing. Michal Beránek. Seznámil přítomné se systémem výroby krmiv v těchto specifických zařízeních a zejména se zabýval určením odpovědností za vyráběná krmiva. Zmínil  také problémy při výrobě krmiv na tomto typu výrobních zařízení.

Dalším tématem semináře byla část věnovaná problematice dioxinů v krmivech , kterou přednesl Ing. Miroslav Vyskočil. Pohovořil o jejich výskytu, negativním dopadu na lidské zdraví,  o přenosu dioxinů z krmiva do potravin (maso, mléko, vejce). Dále se zaměřil na Nařízení Komise č. 225/2012, kterým se zpřísnily podmínky pro provozy uvádějící na trh výrobky získané z rostlinných olejů a směsných tuků k použití v krmivech. Toto Nařízení mj. ukládá těmto provozům minimální frekvenci vlastních analýz na přítomnost dioxinů. Důvodem vzniku Nařízení bylo několik případů kontaminace potravin dioxiny prostřednictvím krmiv během několika posledních let. Ve své prezentaci popsal cílené kontroly na přítomnost dioxinů v krmivech, které jsou ÚKZÚZem pravidelně prováděny.

Ředitel Odboru zemědělské inspekce Ing. Josef Svoboda, Ph.D. prezentoval výsledky úředních kontrol ÚKZÚZ za rok 2013, jejich rozsah a zaměření. Uvedl nejčastěji zjišťovaná porušení při kontrolách a na závěr příspěvku podal informace o počtech sankčních správních řízení.

Na informace o výsledcích analýz krmiv se zaměřila Ing. Vendula Šubrtová. Do poloviny listopadu bylo odebráno přes 1650 vzorků ke stanovení jakostních i bezpečnostních znaků. Z tohoto počtu zatím 133 vzorků nevyhovělo. Analyzovány byly krmné suroviny (obiloviny, olejniny, minerální suroviny, živočišné moučky atd.), krmné směsi pro hospodářská i domácí zvířata, doplňkové látky a premixy. Nejvíce pochybení bylo zachyceno u premixů a krmných směsí pro prasata a drůbež (více než 10 % nevyhovujících vzorků), většinou šlo o porušení jakostních znaků, překročení limitů doplňkových látek nebo kontaminaci kokcidiostatiky. Vedle plánovaných cílených kontrol byly v roce 2013 vypsány mimořádné cílené kontroly na zkrmování masokostní moučky (prozatím bez zjištěného porušení) a kontrola obsahu mykotoxinů v kukuřici, v době konání semináře ještě nebyly dokončené všechny analýzy odebraných vzorků.

Ředitel Sekce úřední kontroly Ing. Miroslav Florián, Ph.D. informoval o změnách, které se připravují pro nadcházející rok. Nejvýznamnější je nový systém hodnocení rizikovosti provozů, který bude kromě standardních parametrů týkajících se zejména typu provozu a výroby pracovat také s vyhodnocením úrovně provozu. Ta bude posouzena inspektorem při kontrole na provozu, dále se zohlední výsledky analýz odebraných vzorků, zejména s ohledem na bezpečnostní parametry krmiv. U nejlépe hodnocených provozů poklesne intenzita kontrol, u nejhůře hodnocených naopak stoupne. Další změny souvisí s novým Kontrolním řádem a týkají se například předávání zpráv z kontrol a možnosti úhrady za vzorky, které jsou při kontrole odebrány. Staronovým opatřením je účtování nevyhovujících analýz vzorků krmiv jejich výrobci.

Hlavním tématem závěrečné diskuse bylo zmiňované stanovené 1% přijatelné křížové kontaminace léčivy v krmivech, které bylo inspirováno přílohou č.1  Směrnice EP a Rady 2002/32/ES. Diskutující se shodli, že jako výchozí a prozatímní opatření je tento přístup vhodný, pro konkrétnější postupy však zatím chybí jak právní předpis, tak studie, které by hodnotily rizika spojená s nežádoucím výskytem léčiv v krmivech, která jsou vyráběna po medikovaných krmivech.

Přílohy:

Zdroj:  ÚKZÚZ