Bezpečnost potravin

Přeshraniční výměna inspektorů mezi ČR a Bavorskem zefektivní kontrolu potravin

Vydáno: 28. 6. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 28. 6. 2013.

Dne 26. 6. 2013 se v bavorském Selbu uskutečnila závěrečná konference k projektu přeshraniční spolupráce, který SZPI realizovala ve spolupráci s Bavorským státním ministerstvem životního prostředí a zdraví. Za SZPI byly do projektu zapojeny inspektoráty v Plzni a Táboře, na bavorské straně pak kromě uvedeného ministerstva i úřady zemské rady v Dolním Bavorsku, Horním Falcku a Horních Frankách a také Zemský úřad pro zdraví a bezpečnost potravin se sídlem v Erlangen, které jsou rovněž zodpovědné za dozor nad bezpečností potravin v Bavorsku.
Cílem projektu bylo posílení spolupráce a vytvoření sítě osobních kontaktů inspektorů v příhraničních regionech České republiky a Bavorska v oblasti úřední kontroly potravin. Hlavní náplní projektu byly výměnné stáže zaměstnanců obou partnerských úřadů. Na začátku projektu byla rovněž podepsána dohoda o dlouhodobé spolupráci mezi českými a bavorskými dozorovými orgány, která stanoví rámec pro další spolupráci i po skončení projektových aktivit.
Cílovou skupinou projektu byli především inspektoři. Výměnné pobyty zahrnovaly návštěvu regionálního inspektorátu či kontrolního orgánu, kde se účastníci seznámili s aktivitami daného úřadu týkající se kontrol potravin, diskutovali zde aktuální problémy a poté následovaly návštěvy provozovatelů potravinářských podniků. Tyto společné inspekce byly důležitou částí celého projektu, neboť přímá zkušenost a spolupráce na praktické úrovni vždy přináší nejcennější informace a umožňuje vnést nové pohledy na způsob práce, kterou dozorové orgány vykonávají. Návštěvy provozovatelů byly realizovány v rozsahu kompetencí SZPI a bavorských partnerů; účastníci z Bavorska navštívili např. pekárnu, pěstírnu hub, výrobce bramborových lupínků a čeští inspektoři v Bavorsku pak např. velkosklad biopotravin, mlýn, lihovar, apod.
Vrcholní představitelé obou partnerů se shodli, že kromě komunikace s veřejností je klíčová i komunikace mezi kontrolními orgány a o navázané kontakty je potřeba pečovat. Během konference zaznělo i několik témat pro možnou spolupráci v budoucnu, jako např. ve věci kontroly internetového obchodu, falšování a kvality potravin a další.
Projekt trval přibližně čtyři měsíce a zapojilo se do něj zhruba šest desítek zástupců zmíněných úřadů. Rozpočet projektu činil zhruba 70 tis. EUR, z nichž české straně bude refundováno 85% nákladů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a bavorské straně 70%.
Pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci byl toto již čtvrtý projekt přeshraniční spolupráce, na němž se podílela. Na přelomu roku 2005 a 2006 byly realizovány výměnné stáže ve spolupráci s Rakouskem, v 1. polovině roku 2009 pak se Slovenskem a 1. polovině roku 2011 se Svobodným státem Sasko. Operační programy přeshraniční spolupráce tak SZPI umožňují poznat praktické fungování úřadů se stejnými či obdobnými kompetencemi v sousedních státech a navazovat s nimi kontakty, které pak mohou být v budoucnu využívány.
Zpracoval: Ing. Světlana Bicková  
Zdroj: SZPI